7 milyar dolar yabancý yatýrým kapýda bekliyor

02/01/2006

2006 yýlýnda inþaat sektörü yüzde 20 büyüyecek ve konut kredileri 20 milyar dolarý bulacak. Yabancýlarýn da 6 ile 7 milyar dolarlýk gayrimenkul yatýrýmý yolda.

2006 yýlýna baþladýðýmýz bu soðuk günlerde önümüzdeki aylarýn neler getireceðini özetleyelim. Gayrimenkul Sektörü büyümeye devam edecek: * Gayrisafi yurt içi hasýlanýn, yani Türkiye'de bir senede üretilen deðerin yaklaþýk yüzde 6-8'i doðrudan Gayrimenkul sektöründen kaynaklanýyor. Sektörün dolaylý olarak etkilediði yaklaþýk 250 alt sektör (çimento, demirçelik, yapý malzemeleri, vb) var. Bu alt sektörlerle beraber ekonomide etkisi yüzde 25-30'lara kadar çýkýyor. 2004 yýlý sonuna kadar son on yýlda yaklaþýk olarak yüzde 15 küçülen inþaat sektörü geçtiðimiz sene patlama yaptý ve yüzde 20 büyüdü. Bu sektörün 2006'da da ayný büyüme hýzýna ulaþacaðý tahmin ediliyor. * Konut fiyatlarýnýn artýþ göstereceði, ancak bu artýþýn geçtiðimiz sene yaþadýðýmýz oranlarda olmayacaðý da diðer bir tahmin. Geçtiðimiz yýl büyük þehirlerde dolar bazýnda yüzde 40'lar nispetinde fiyat artýþlarý yaþandý. Büyük þehirlerde merkez bölgelerdeki arsa darlýðý ve konut talebinin sürmesi fiyat artýþýnýn devam edeceðini gösteriyor. Konut yapýmýnda rekor * Bu yýl çok büyük çaplý konut projelerinin hayata geçirilme dönemi olacak. 10 senelik küçülme sonrasý inþaat sektörü hazýrlýksýz tutulduðu büyüme dönemini yakalamak için geçtiðimiz bir yýl içinde birçok proje hazýrlýðý yaptý. Önümüzdeki aylarda bu projelerin birer birer ortaya çýkýþýný göreceðiz. Özellikle bu yýl sonuna kadar belki de Türkiye'de hiç görmediðimiz kadar konut yapýmýna þahit olacaðýz. Finans sektörü gayrimenkul sektörünü desteklemeye devam edecek: 20 milyar $ konut kredisi * Önümüzdeki aylarda mortgage kanununun yasalaþmasýyla beraber finans sektörü yeni kredi seçenekleri ile konut kredilerini artýrarak vermeye devam edecek. Bu yýlýn sonunda 2005'e göre yüzde 100'lük bir artýþla toplam 20 milyar dolarlýk yeni konut kredisi þaþýrtýcý olmayacak. * Bu yýl birçok yabancý kuruluþun konut kredisi vermek veya destek hizmetleri için Türkiye'ye geliþini göreceðiz. Özellikle 2006 sonbaharýnda Türkiye'ye gelmiþ olan yabancý finansal kuruluþlarýn da aktif olmasý ile beraber konut kredilerinde yoðun rekabet oluþacak. Uluslararasý likiditenin bolluðunun devam etmesi, Türkiye'nin AB perspektifi, hükümetin sýký maliye politikalarýnýn ve eþzamanlý olarak Merkez Bankasý tarafýndan yürütülen fiyat istikrarýna odaklý para politikasýnýn etkin devam ettirilebilmesi ile konut kredi faizlerinin biraz daha düþeceði tahmin ediliyor. Dünya genelinde 2005 yýlýnda yaþanan enerji arzý sýkýntýlarýnýn devam etmesinin genel faiz oranlarý üzerindeki artýrýcý etkileri saklý kalmak üzere, konut kredilerinde bu yýlýn sonuna kadar iyimser bakýþ açýsýyla aylýk yüzde 0.8 faiz oranlarýný konuþmaya baþlayabiliriz.
Kaynak: Sabah