Banka kredisi kullanýrken dikkat

01/05/2006

Yapý Kredi Koray Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý (GYO) Genel Müdürü Hakan Kodal, konut kredisi faiz oranlarýnýn...

artýk 2005 yýlýndaki kadar hýzlý düþmeyeceðini belirterek, 2006 yýlý sonuna kadar ancak yüzde 0,85 olur diye düþünüyorum dedi. Yapý Kredi Koray'ýn baþkentte gerçekleþtireceði ilk konut projesi olan ''Ankara Ankara'' projesini tanýtmak için geldiði Ankara'da basýn mensuplarýyla sohbet eden Kodal, konut sektörüyle ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Konut kredisi faiz oranlarýyla konut fiyatlarýnýn ters orantýlý olduðunu ifade eden Kodal, ''Konut kredisi faiz oranlarýnýn aþaðýya doðru inmesi, konut fiyatlarýnýn yukarýya çýkmasý sonucunu doðurur'' diye konuþtu. Ekonomik krize de baðlý olarak konut fiyatlarýnýn 1999 yýlýndan baþlayýp 2003 yýlýna kadar aþaðýya indiðini ifade eden Kodal, 2004 yýlýndan sonra da konut fiyatlarýnda adeta bir ''fýrlama'' yaþandýðýný söyledi. Fiyatlardaki bu sert çýkýþýn konut fiyatlarýnýn söz konusu yýllardaki duraðanlýðýndan kaynaklandýðýný vurgulayan Kodal, ''Þimdi konut fiyatlarý yüksek geliyor ama deðil, zamanla artmasý gereken fiyatlar birden arttý. Bu fiyatlara da alýþmak için zaman gerekiyor'' dedi. -KONUT KREDÝSÝ NASIL ALINMALI?- Konut kredisi alacaklara da önerilerde bulunan Kodal, þöyle konuþtu: Konut kredisine giriyorsanýz, öncelikle cebinizde 1-1,5 senelik bir yatýrýmýnýz bulunsun. Bunu yaparsanýz 5-10 yýllýk krediye girebilirsiniz. Konut kredisinin sadece faiz oranýna bakmayýn, bankanýn alacaðý masraflar da çok önemli. Alacaðýnýz konutun kiralanabilirliði ve satýlabilirliði çok önemli. Þehir merkezinden alacaðýnýz evlerin fiyatlarýnýn artýk son noktaya geldiðini unatmayýn. Bayanlar genelde merkezden ister, bayanlara kanmayýn. Ýleride rant yapacak yeni semtleri araþtýrýn. Alacaðýnýz konutun bulunduðu yerin ulaþýmýna da dikkat edin. TOKÝ dahil konut kredilerinin ve fiyatlarýnýn þu anda orta gelirin üzerindeki gruba hitap ettiðine de iþaret eden Kodal, orta altý için konut kredisi faiz oranlarýnýn daha da aþaðýya inmesi gerektiðini söyledi. Gayrimenkul sektörüne yabancý sermayenin ilgisi konusunda da düþüncelerini bildiren Kodal, ''ideali bizim kendi içimizden bu potansiyeli deðerlendirmemiz ama yabancý sermayenin gelmesi iyidir. Ýlk yatýrýmlarda büyük bir hayal kýrýklýðý olmazsa, bence daha da gelirler. Þu anda Ýstanbul'a geliyorlar, bence Güney'e de inecekler'' diye konuþtu.
Kaynak: DigiMedya