Başbakan Erdogan toplu konut müjdesini verdi

08/04/2006

Baþbakan Tayyip Erdoðan, 2 ay içerisinde tüm illerde toplu konut adýmlarý atýlacaðýný müjdeledi.

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, "Öyle zannediyorum ki bir iki ay içinde artýk toplu konut adýmýnýn atýlmadýðý bir vilayet kalmayacak" dedi. Erdoðan, Toplu Konut Ýdaresi '(TOKÝ) tarafýndan düzenlenen "1. Konut Kurultayý"nýn açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, Türkiye'nin en temel meselelerinden biri olan konut alanýnda iktidarlarýnda çok ciddi bir seferberlik baþlatýldýðýný vurguladý. Bunu, bir görev, bir zihniyet farklýlýðý telakki ettikleri için Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý döneminde bu yönde nasýl adým attýlarsa, milletin kendisine Baþbakanlýk görevini verdikten sonra da bu adýmý daha geniþ bir zeminde atma gereði duyduklarýný kaydeden Erdoðan, "Bunu, 81 vilayete yaymak üzere yola çýktýk. Öyle zannediyorum ki bir iki ay içinde artýk toplu konut adýmýnýn atýlmadýðý bir vilayet kalmayacak. Þu anda 78 vilayete ulaþtýk. Kalan 3 vilayette de bu adýmlarý atmak suretiyle 81 vilayette konut yapýmý, kentsel dönüþüm projeleri baþlamýþ olacak. Bu seferberlikte Türkiye'nin yüzünü aðartan TOKÝ'yi tebrik ediyorum"dedi. Erdoðan, Belediye Baþkanlýðý döneminde bu adýmý attýklarýnda daha proje safhasýndayken konutlarýn satýldýðýný anlatarak, þu andaki projelerde de 12 ayda bitirip teslim etme yününde çalýþýldýðýný söyledi. Baþbakan Erdoðan, þöyle devam etti: "Neden 12 ayda bitirip teslim etmek istiyoruz? Bisiklette nasýl küçük diþliler büyük diþliyi döndürürse biz de alacaðýmýz küçük taksitlerle büyük yatýrýmlarý döndüreceðiz. Bunun temel felsefesi budur. Bu anlayýþla yola çýktýk. Onun için 10-15-20 yýl vade yapabilir durumdayýz. Çünkü bu yolculuk kýsa vadeli yolculuk deðil, uzun vadeli yolculuktur. Bunun ekonomi mantýðý da sosyal mantýðý da budur. Ýktidara gelmeden önce milletimize taahhüdümüz, Türkiye'nin özlemlerini ve taleplerini karþýlamaktý. Ýþte o gün söz verdiðimiz þey bugün inþaat baþta olmak üzere bütün sektörlerde yaþanan canlýlýk ve heyecandýr. O gün kastettiðimiz þeyi bugün gerçekleþtirme bahtiyarlýðý içindeyiz."
Kaynak: Haber3