Diðer ülkelerde izin þart

09/02/2006

Kanun, konut finansmanýný bu þekilde geniþ tanýmlamakla beraber uygulamada hangi tür konutlara hangi koþullarla kredi verileceði bankalar tarafýndan belirlenecek

Bankalarýn hangi konutlara nasýl kredi verecekleri, bankalarýn nereden para bulacaklarý kapsamýnda þekillenecek. Kanun taslaðýnýn ipotek teminatlý ve ipoteðe dayalý menkul kýymetlere iliþkin kýsmýnda ipotek teminatý ile kaynak saðlanabilecek konutlarýn yapý kullanma izini almýþ konutlar olacaðý ifade ediliyor. Sonuç olarak, kredi kuruluþlarý konutlarýn niteliðine bakmadan kredi verme esneklikleri olmakla beraber; * Kredi kuruluþlarýnýn risk alma politikasý, * Kredi kuruluþlarýnýn fonlama kaynaklarý kriterlerine baðlý olarak hangi tip konutlara kredi vereceðine kendisi karar verecek. Yabancý ülkelerde, konut finansmaný amaçlý mortgage uygulamasýnýn, istisnalar hariç, iskan-yapý kullanma izni almýþ konutlarla sýnýrlý tutuluyor. Bu özellikleri taþýmayan konutlara açýlan krediler mortgage kredisi kapsamýnda deðerlendirilmeyip proje kredisi altýnda deðerlendiriliyor. Bitmemiþ konutlara verilen bu krediler konut sahibi olacak kiþilere deðil, müteahitlere veriliyor. Türkiye'deki konutlarýn büyük kýsmýnýn yapý kullanma izni olmadýðý gerçeðinden hareketle kapsam çok geniþ tutuldu ve hangi tipte konutlara kredi verilebileceði insiyatifi bankalara býrakýldý.
Kaynak: Sabah