Doðan Grubu mortgage için þirket kurdu

20/04/2006

Doðan Holding ve Doðan Yayýn Holding ipoteðe dayalý...

konut finansmanýna (mortgage) yönelik aracýlýk ve servis hizmeti sunmak üzere yüzde 48'er pay sahibi olacaklarý, 1.6 milyon YTL sermayeli bir þirket kurdular. Doðan Yayýn ve Doðan Holding'den daha önce yapýlan açýklamada þirketin ortak olarak kurulacaðý ve temel amacýnýn, kredi baþvurusundan konutun teslim alýnmasýna kadar olan süreci kolaylaþtýrmak, kredi temin edenlerle kredi talebinde bulunanlarý buluþturmak olduðu ifade edilmiþti.
Kaynak: Referans