Doðan Holding mortgage þirketi kuracak

14/02/2006

Doðan Holding ve Doðan Yayýn Holding, Ýpoteðe Dayalý Konut Finansmaný (Mortgage) sistemine yönelik aracýlýk ve servis hizmeti sunmak üzere eþit ortaklýkla bir þirket kuracak.

Ýki þirketten yapýlan ortak açýklamada, konut finansmaný uygulamalarýnýn ileri düzeyde olduðu ülke örneklerinde de görüldüðü üzere, bu pazarýn tüm hatlarýyla saðlýklý iþlemesinin, sistemin finansman, ikincil piyasa, aracýlýk, deðerleme gibi bölümlerinin etkili bir þekilde bir araya getirilmesi ile mümkün olduðu vurgulandý. Kurulmasý planlanan þirketin temel amacýnýn, kredi baþvurusundan konutun teslim alýnmasýna kadar olan süreci kolaylaþtýrmak ve kredi temin edenlerle kredi talebinde bulunanlarý buluþturmak olduðu belirtilen açýklamada, bu çerçevede, Doðan Holding ve Doðan Yayýn Holding'in daðýtým, lojistik, reklam, pazarlama, ''Call Center'', CRM gibi varolan güçlü noktalarýný birleþtirecek bir yapý oluþturulmasýna karar verildiði kaydedildi. Konut talebi artmaya devam edecek Büyümenin lokomotif sektörlerinden olan inþaat sektörünün, 15 yýla yakýn süren yavaþlama döneminden sonra nihayet 2004 yýlýndan itibaren düþen enflasyon ve faiz ortamýnda ciddi bir iyileþme sergilediðine iþaret edilen açýklamada, son olarak da mortgage sistemi ile ilgili yasa ve düzenlemelerin de yakýn bir tarihte neticelendirileceði beklentisiyle, konut finansmaný hacminin katlanarak artmaya devam edeceði ve yeni bir dinamizm kazanacaðý inancý dile getirildi. Türkiye'nin genç ve artan nüfusu, hane baþýna düþen yüksek nüfusu ve artan þehirleþme oraný ile cazip finansman koþullarý dikkate alýndýðýnda, konut talebinin katlanarak artmaya devam edeceðinin aþikar olduðu belirtilen açýklamada, sadece 3 yýl önce 2003 yýlýnda 600 milyon dolar olan konut kredilerinin, 2006 yýlýnda 12 milyar dolarý geçmesinin beklendiði kaydedildi. Açýklamada, Türkiye'de konut finansmanýnýn Gayri Safi Yurtiçi Hasýla'ya oranýnýn Polonya'daki yüzde 4.4, Çek Cumhuriyeti'ndeki yüzde 6, Ýspanya'daki yüzde 9.7 gibi oranlara doðru yükselmemesi için herhangi bir neden bulunmadýðý görüþüne yer verildi. Grup þirketlerinden yararlanacak Doðan Holding ve Doðan Yayýn Holding ortak açýklamasýnda, þöyle denildi: ''Bu yeni giriþimimizde, Grubun daðýtým ve medya planlama olanaklarý kaldýraç etkisi yaratacaktýr. Verilecek hizmetlerimizin müþteriye ulaþýmý, Petrol Ofisi, D&R Maðazalarý, Hürpa ve Milpa aðlarý ve yaygýn özel Yaysat bayilikleri, ayrýca Doðan Online tecrübesi ile geliþtirilecek online hizmetler üzerinden olacaktýr. Doðan Yayýn Holding'in daðýtýmda, online hizmetlerde, müþteri hizmetlerinde (call center) ve reklamdaki gücü bu faaliyet alanýndaki baþarýmýz açýsýndan temel baþarý faktörleridir.''
Kaynak: CNN Türk