Þehit ailelerine faizsiz 40.2 Bin YTL konut kredisi

31/01/2006

Toplu Konut Fonu'ndan þehit ailelerine kullandýrýlan faizsiz konut kredisinin tutarý, konut maliyetlerindeki artýþ dikkate alýnarak yüzde 24,18 artýrýldý

Söz konusu artýþ, mevzuatta enflasyon oranýnda artýrýlmasý öngörülmesine karþýn, haksahiplerinin konut sahibi olmalarýný saðlamaya dönük yüksek belirlendi. Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) yetkililerinden alýnan bilgiye göre, geçen yýl 32 bin 415 YTL olan þehit ailelerine ve malüllere yönelik faizsiz konut kredisi miktarý, bu yýl için 40 bin 2 YTL'ye çýkarýldý. Toplu Konut Fonu'ndan, þehit aileleri, malüller ile dul ve yetimlerine faizsiz konut kredisi verilmesine yönelik 1991'de çýkarýlan yönetmelik uyarýnca, söz konusu haksahiplerine kullandýrýlan kredi tutarýnýn, her yýl tüketici fiyat artýþ oranýna (TÜFE) göre artýrýlmasý öngörülüyor. Buna göre, þehit ailelerine yönelik konut kredisinin, Türkiye Ýstatistik Kurumu tarafýndan ilan edilen 2005 yýlý (oniki aylýk ortalamalara göre deðiþim oraný) TÜFE oraný olan yüzde 8,18 artýrýlmasý gerekiyordu. Ancak konut maliyetlerinin enflasyonun üzerinde artmasý nedeniyle, TOKÝ, Yüksek Planlama Kurulu'na (YPK), þehit ailelerine yönelik konut kredisinin tutarýnýn, konut maliyetleri dikkate alýnarak, enlasyona 16 puan eklenerek, yüzde 24,18 artýrýlmasýný önerdi. YPK da 16 Ocak'ta yaptýðý toplantýda bu talebi uygun gördü. Böylece, geçen yýl 32 bin 415 YTL olan konut kredisi tutarý, 2,6 bin YTL yerine, 7,8 bin YTL artýrýlmýþ oldu. Kullandýrýlan kredi, hak sahiplerinin maaþlarýndan 4'te 1 oranýnda kesinti yapýlarak tahsil ediliyor. Kredi borcu bu hesaba göre ne zaman biterse, vade o kadar uzayabiliyor. Kredi tutarýnýn, sonraki yýllarda yine TÜFE oranýnda artýrýlmasý öngörüldü. Mevzuat kapsamýnda, 604'ü 2004'te, 391'i geçen yýl olmak üzere, þimdiye kadar 11 bin 8 kiþiye, toplam 72 milyon 286 bin YTL kredi kullandýrýldý. Þehit ailelerine yönelik konut kredisi için, haksahiplerinin Emekli Sandýðý'ndan alýnacak hak sahibi olduðuna dair belge ile Ziraat Bankasý'na baþvurmasý gerekiyor. Bu krediden yararlanýlarak edinilecek konutlarýn büyüklüðü ile ilgili herhangi bir kýsýtlama bulunmuyor, sadece tapunun en fazla bir yýl önce alýnmýþ olmasý yeterli sayýlýyor. Bu kredi ile istenilen yörede ve istenilen büyüklükte konut edinmek mümkün.
Kaynak: Milliyet