Evsize büyük teþvik

08/04/2006

Ýlk ev için, 100 bin YTL'ye kadar olan kredinin faizi kýsmen vergiden düþecek

ANKARA - Kamuoyunda 'mortgage' olarak bilinen Konut Finansmaný Kanunu tasarýsýnda yapýlan deðiþiklikle, ilk defa ev sahibi olacak ücretlilerin kullanacaklarý konut kredisinin 100 bin YTL'lik kýsmýna karþýlýk gelen faizler gelir vergisi matrahýndan düþülebilecek. Bu hükümden, yasa yürürlüðe girmeden önce konut kredisi kullananlar da yararlanabilecek. Düzenlemeyle, yýllýk 10 bin YTL faiz ödeyenlerin yýllýk 1860 YTL vergi avantajý olacak. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda oluþturulan alt komisyon, Konut Finansmaný Kanunu Tasarýsý'na son þeklini verdi. Alt komisyonda yapýlan deðiþikliðe göre, kendisine ait tapuya kayýtlý bir konutu bulunmayan ücretlilerin, bitmiþ bir konut satýn almak için kredi kullanmalarý veya finansal kiralama yöntemiyle kiralama yoluna gitmesi halinde, borçlarýnýn 100 bin YTL'ye kadar olan kýsmýna isabet eden faiz ödemeleri gelir vergisi matrahýndan düþülecek. Uygulamadan, kentsel dönüþüm ve geliþim projeleri kapsamýnda konut edinmek için kredi kullananlar da yararlanacak. Böylece yýlda 10 bin YTL faiz ödeyen 7 bin YTL'lik bölüm için 1050 YTL; 3 bin YTL'lik bölüm için de 810 YTL olmak üzere yýllýk bazda 1860 YTL vergi indiriminden yararlanacak. Bir anlamda ücretlilerin ödeyeceði faizin bir bölümünü devlet karþýlamýþ olacak. MEVCUTLAR DA YARARLANABÝLECEK: Tasarýya göre, yasa yürürlüðe girmeden önce bankalardan kullanýlmýþ olan krediler de hiçbir iþleme gerek kalmadan kapsama girecek. Kullandýðý kredisinin yasa kapsamýna girmesini istemeyenler üç ay içinde baþvuruda bulunacak. Bu nedenle, yasa yürürlüðe girmeden önce bankalardan konut kredisi kullanmýþ olan ve kendilerine ait tapulu evi bulunmayan ücretliler de kalan borçlarýnýn 100 bin YTL'ye kadarlýk bölümüne karþýlýk gelen faizler için vergi avantajýndan aynen yararlanabilecek. FAÝZDE ÜÇ SEÇENEK: Konut kredilerinde veya finansal kiralama iþlemlerinde faiz oraný sabit, deðiþken veya ayný kredi için her iki yöntem esas alýnmak suretiyle belirlenebilecek. Oranýn sabit olarak belirlenmesi halinde sözleþmede baþlangýçta belirlenen oran, iki tarafýn rýzasý olmadýkça deðiþtirilemeyecek. Oranýn deðiþken olarak belirlenmesi halinde ise, aylýk geri ödeme tutarý baþlangýçta belirlenen miktarý aþmamak kaydýyla, yurtiçinde veya yurtdýþýnda genel kabul görmüþ ve yaygýn olarak kullanýlan bir endeks baz alýnarak faiz deðiþtirilebilecek. Kullanýlacak referans faizler ve endeksler Merkez Bankasý tarafýndan belirlenecek. Faiz seçeneklerini ve erken ödeme gibi hükümleri düzenleyen madde, konut yapý kooperatiflerinin üyelerine de uygulanacak. 'Erkenci'ye ceza gelecek Tüketici, kredi veren kuruluþa borcunun tümünü önceden ödeyebileceði gibi, ayný zamanda bir ya da birden çok ödemeyi vadesinden önce yapabilecek. Her iki durumda da erken taksitler için gerekli faiz indirimi yapýlacak. Ödenen miktara göre yapýlabilecek faiz indirimi Sanayi Bakanlýðý'nýn çýkaracaðý yönetmelikle belirlenecek. Faizin sabit olarak belirlenmesi halinde, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapýlmasý durumunda kredi kullandýran kuruluþ tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilebilecek. Bu ücret, gerekli faiz indirimi yapýlarak hesaplanacak. Erken ödenen tutarýn yüzde 2'sini geçemeyecek. Ancak erken ödeme ücreti talep edilebilmesi için sözleþmede hüküm olmasý þartý aranacak. Faizin deðiþken olarak belirlenmesi halinde tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilemeyecek. Borcunu iki ay ödemeyen yandý Kredi ödemelerinin birbirini izleyen iki ayda yapýlmamasý durumunda, kredi veren kuruluþ ödemelerin yapýlmasý için bir ay süre verecek. Bu bir ay içinde ödeme yapýlmamasý halinde kalan borcun tamamýnýn ödenmesi istenebilecek. Komisyonda kabul edilen tasarýya göre kredi kuruluþu da konutun teslimi sýrasýnda veya konut teslim edildikten sonra konutta çýkacak sorunlar nedeniyle müteahhitle birlikte sorumlu olacak. KDV muafiyeti de var Tasarý, kredi kuruluþlarýnýn ucuz konut kredisi verebilmesini kolaylaþtýrabilmek için kurumlar vergisi, gelir vergisi, KDV, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ile harçlar bakýmýndan çeþitli muafiyet ve istisnalar öngörüyor. Bankalar, finansman þirketleri ve leasing þirketleri vasýtasýyla alýnan konutlara KDV muafiyeti de uygulanacak. Toplu Konut Ýdaresi'nin (TOKÝ) yaptýrdýðý konutlara da KDV muafiyeti uygulanmasýna iliþkin düzenleme ise Maliye Bakanlýðý'nýn görüþünün alýnmasý için daha sonraya býrakýldý. Maliye Bakanlýðý onay verirse TOKÝ konutlarý da KDV'den muaf olacak.
Kaynak: Radikal