Finansbank - Hediyeli Konut Kredisi Kampanyasý

31/01/2006

Finansbank, konut kredisi almýþ ya da alacak olan müþterileri için özel bir bankacýlýk paketi hazýrladý...

Otomatik Hesap, 1000 YTL'ye kadar kredili mevduat hesabý, otomatik fatura ödeme, CardFinans Gold ve NakitCard'ýn dahil olduðu paketi alan tüm Finansbank konut kredisi müþterileri, Eþya Konut ya da Ailem Ferdi Kaza sigortalarýndan birine ücretsiz sahip olacak. Finansbank'ýn Eþya Konut Sigortasý, sigortalýnýn sahip olduðu eþyalarý, yangýn, yýldýrým, infilak, dahili su, sel su, fýrtýna, yer kaymasý, duman, araç çarpmasý (kara - hava taþýtlarý), kar aðýrlýðý, hýrsýzlýk, deprem ve teröre karþý 20 bin YTL teminatla güvence altýna alýyor. Ailem Ferdi Kaza Sigortasý ise sigortalý, eþi ve varsa iki çocuðunu güvence altýna alan bir poliçe. Bu poliçenin ferdi kaza sonucu vefat ya da sürekli sakatlýk teminatý 40 bin YTL, tedavi masraflarý teminatý 4 bin YTL, kiþisel sorumluluk teminatý 2 bin YTL, kapkaç teminatý 5 bin YTL olarak belirlenmiþ. Ayrýca paketten yararlananlar YTL ve döviz mevduatlarýný çok özel faiz oranlarý ile deðerlendirebiliyor ve Taþýt ve Tüketici Kredisi'nde özel faiz ve vade olanaklarýna sahip oluyor. Kampanya 31 Ocak 2006'ya kadar geçerli. Finansbank - Herþey Dahil Konut Kredisi Finansbank'ýn konut kredileri için hazýrladýðý ikinci kampanya olan Herþey Dahil Konut Kredisi kampanyasýnda konut alýmlarýnda karþýlaþýlan dosya masrafý, ekspertiz ücreti, sigorta masraflarý ve emlakçý komisyonu gibi tüm masraflar, konut kredisine dahil ediliyor. Kampanya kapsamýnda vadeler 30 yýla kadar uzatýlabilirken ödemeler kredi tarihinden üç ay sonra ödenmeye baþlýyor. Herþey Dahil Konut Kredisi kullananlar ayrýca konut kredisi ile birlikte, konut kredisi ile ayný vade ve faiz oranýnda, hiçbir ek masraf ödemeden ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Hem YTL hem de döviz olarak kullanýlabilecek olan kredilerin için özel ödeme planlarý da hazýrlanabiliyor. Finansbank - Hekimlere Özel Paket Finansbank hekimlere özel bir paket sunuyor. Bu paketten yararlanan hekimler, mesleki geliþim kredisinden mesleki sorumluluk sigortasýna, konut kredisinden taþýt kredisine kadar pek çok hizmetten çok özel fiyat ve faiz oraný ile yararlanabiliyor. Finansbank'ýn Hekimlere Özel Paket'inde konut kredisi faiz oraný yüzde 1,06.
Kaynak: milliyet