Gecekondudan ucuz konut yapýyoruz

03/02/2006

Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ 2 bin 500 adet ucuz konut projesi için düðmeye basmaya hazýrlandýklarýný söyledi.

Ýstanbul Sefaköy'de Kiptaþ tarafýndan inþa edilecek olan 860 konutun tanýtýmý için düzenlenen törene katýlan Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ, Esenler, Mimarsinan ve Tuzla'da 2 bin 500 adet ucuz konut projesi için düðmeye basmaya hazýrlandýklarýný söyledi. Topbaþ 4 bin YTL peþinatla satýlacak olan ucuz konut projesiyle Ýstanbul'da yaþayan gelir düzeyi düþük vatandaþlarýnda ayda 300 YTL öreyerek daha çaðdaþ yaþama kavuþacaðýný belirtti. 26 bin 845 konutun yapýmýna devam ettiðini ve 2009 yýlýna kadar 30 bin 849 konutun daha inþasýna baþlanacaðýný belirten Kadir Topbaþ "Artýk kimse gecekondu yapmaya çalýþmayacak. Çünkü ucuz konut projelerimizdeki evler gecekondu yapýmýndan bile daha ucuz" dedi.
Kaynak: Hürriyet