Genel müdür bile emlakçý oldu

03/02/2006

Çok deðil, 2 sene öncesine kadar emlakçý olmak iþsiz kalýnýrsa uygulanacak B planý iken, bugün eðitimli kitlelerin gözde mesleði haline geldi.

2005 yýlýnda patlama yaþayan gayrimenkul sektörü, bir dönemin iþsiz kalýnmasý durumunda uygulanacak B planý olan emlakçýlýðý 'gözde meslek' haline getirdi. Çok deðil, 2-3 sene öncesine kadar, mahalledeki kiralýk ya da satýlýk evleri bakkal, manav ya da apartman kapýcýsýnýn camlara astýðý ilanlardan takip ederdik. Oysa, 2005 yýlý bankacýlar, mühendisler, hatta genel müdürler gibi eðitimli kitlelerin iþlerinden istifa edip emlakçý olmaya karar verdiði yýl oldu. Artýk, emlakçýlar en iyi hizmeti verip, her ihtiyaca A'dan Z'ye cevap vererek müþteri kapma yarýþýndalar. Bugün sayýlarý 50 bini aþan emlakçýlarýn pekçoðu hâlâ 'köþebaþý emlakçýsý' diye tabir edilen kategoriye girse de verilen hizmetin kalitesi rekabetle birlikte artýyor. Baþvurular katlandý TURYAP, Eskidji, REMAX, Century 21, Reha Medin, Realty World gibi markalý emlakçýlara yapýlan franchise baþvurularý da 2005 yýlýnda ciddi oranda arttý. Özellikle Beylikdüzü, Ataþehir, Bahçeþehir, Kemerburgaz gibi yeni konut projelerinin start aldýðý ya da Niþantaþý, Ortaköy, Beyoðlu gibi her daim gözde semtlerde hem ofis sayýlarý hem de ofiste çalýþan kiþi sayýlarý katlandý. Özellikle emlakçýlýk sektörünü düzenleyen tasarýnýn yasalaþmasýyla birlikte, küçük büyük bütün emlakçýlarýn kendine çeki düzen vermesi ve hizmet kalitesinde artýþ yaþanmasý bekleniyor.
Kaynak: Sabah