Hazirandan önce yeni proje beklemeyin

09/02/2006

Gayrimenkul sektöründe 2005'in ikinci yarýsýný satýþa çýkan yeni projeleri takip etmekte zorlanarak geçirdik.

Hangi proje nerede, kim kaç konutla piyasaya çýktý, artýk karýþtýrýr olmuþtuk. Yýl bittiðinde bu kez "2006'da ne olacak?" sorusu düþtü zihinlere. Acaba ayný hareket olur mu, fiyatlar yine artar mý? Ev almayý düþünenler, düþünüp de cesaret edemeyenler hep ayný þeyi soruyordu? "Acele etsek mi, fiyatlar ayný hýzda yükselir mi, þu ara hangi projeler satýþta?" 2006 yýlý 2005'in hareketliliðinden sonra sakin baþladý. Bunda mevsimsel etkilerin payý çok büyük þüphesiz. Ýnþaatçýlar ocak ayý için, "Yok ay" diyor zaten. Bayram tatili, kar tatili derken geçip gitti bu ay. Sadece gayrimenkul için deðil tüm perakende sektörü için Peki yeni projeler ne zaman çýkacak? Sektörün oyuncularýyla konuþtuðumuzda, "Bunun için yýlýn ikinci yarýsýný beklemek gerek" karþýlýðýný aldýk. Sektörün nabzýný tutup satýþ grafiklerini izleyenlere göre haziran ayýndan itibaren yeni projeler teker teker ortaya çýkmaya baþlayacak. Satýþlarda da yoðunluk aðustos-eylül aylarýnda artacak. Piyasa durgun ama, mortgage kanunu nihayet Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüþülmeye baþlanýyor. Bahadýr Teker bu hafta, 1950'lerden baþlayarak Türkiye konut finansmaný sisteminin nasýl iþlediðini ya da iþleyemediðini derledi. Teker'in geçmiþ dönemde kamunun vatandaþa destek olmak amacýyla konut finansmanýna saðladýðý destekte eleþtirdiði en önemli nokta, þeffaflýðýn olmamasý. Ve de sübvansiyonlarýn doðru yerlere yönlendirilememesi. Bahadýr Teker, Mortgage ile gelecek en önemli yeniliðin de yine bu eksikliklerden hareketle þeffaflýk olduðunu vurguluyor yazýsýnda.
Kaynak: Sabah