Her gün 1200 konut kredisi

04/03/2006

Kredi talebi Þubat'ta rekor kýrdý. Bütçesine uygun konutu bulan soluðu bankada alýyor

Türkiye sanayicinin sorunlarýný konuþurken, konut piyasasýndaki hareketlilik dur durak bilmiyor. Binlerce tüketici konut kredisi almak için bankalara koþarken, günde ortalama 1.200 kiþi kredi çekip ev alýyor. Konut kredilerindeki ortalama tutar ise 60 binYTL seviyesinde. Buradan yola çýkýldýðýnda, Türkiye'de bankalarýn günlük verdiði konut kredisi tutarý 72 milyon YTL'yi buluyor. Günde 46 milyon YTL "Topraða yatýrýmý" sevmesiyle ünlü Türk halkýnýn konut piyasasýna yaptýðý yatýrýmý Merkez Bankasý rakamlarý da doðruluyor. Son bir yýlda konut kredilerinde yaþanan artýþ 11 milyar YTL'yi buldu. 2005'in Þubat ayýnda 3 milyar YTL seviyesinde olan konut kredileri, geçen ay 14.3 milyar YTL düzeyine eriþti. Konut piyasasýndaki canlýlýk, ekonominin diðer kollarýndaki durgunluðun da baþlýca sebebi haline geldi. Konut sahibi olmayý birinci öncelik olarak gören tüketiciler, ev taksitlerini ödemek için gýda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarýndan dahi vazgeçiyor. Bankalarýn sunduðu cazip faiz oranlarýnýn da katkýsýyla 2005 yýlýnýn ilk çeyreðinden itibaren konut piyasasýnda tam bir sýçrama yaþandý. Aylýk konut kredisi tutarlarý neredeyse 1 milyar YTL'lik artýþlar gösterdi. Bu sýçramanýn en yüksek basamaðý ise geçen ay görüldü. Ocak ayý sonu itibarýyla konut kredilerinin tutarý 13 milyar YTL idi. 24 Þubat'a gelindiðinde ise bu rakam 14.3 milyar YTL'ye çýktý. Þubat ayýndaki 18 iþgününde toplam 1 milyar 307 milyon YTL'lik konut kredisi çekilirken, günlük kredi kullanýmý 72.6 milyon YTLye kadar ulaþtý. Bankacýlarýn ifadesine göre konut kredisi kullananlarýn sayýsýnda da son üç ayda büyük bir artýþ yaþandý. Konut kredisi faiz oranlarýnýn yüzde 0.99'a kadar indiði Aralýk ayýndan itibaren her gün fazladan 400 kiþi daha kredi çekmeye baþladý. Böylece 2005 Mart ayýnda günde 426 kiþi olan konut kredisi çeken müþteri sayýsý bir yüda üç kat arttý. Ortalama vade 100 ay Bankalar arasýnda bir dönem yaþanan "en uzun vade" yarýþýnýn tüketicinin gözünde çok da fazla anlam kazanmadýðý görülüyor. Tüketiciler tercihlerini daha kýsa vadeden yana kullanýyor. Ortalama konut kredisi vadesi 100 ay yani 8 yýl civarýnda. Bankacýlar, faiz açýsýndan konut alýmýnda en uygun vadenin 7-8 yýl olduðu konusunda görüþ birliðine sahip bulunuyor. Türk halkýnýn bankalara borcu 48.3 milyar YTL Þubat sonu itibarýyla konut kredilerinin toplam tüketici kredileri içindeki payý yüzde 46.6'ya ulaþtý. Þubat sonu itibarýyla YTL cinsi tüketici kredilerinin tutarý 31.1 milyar YTL seviyesinde. Tüketicinin borçlarýna kredi kartlarý da eklendiðinde ise Türk halkýnýn bankalara olan toplam borcunun 48.3 milyar YTLye ulaþtýðý görülüyor. Son bir yýlda bankalara olan borç tutarýnýn tam 20 milyar YTL arttýðý da rakamlara yansýyor. Geçen yýlýn Þubat ayýnýn sonunda, bankalara olan toplam tüketici kredÜeri ve kredi kartý borç tutarý 28 milyar YTL düzeyindeydi. Merkez Bankasý verileri bu artýþýn yaklaþýk yarýsýnýn da konut kredilerinden geldiðini gösteriyor. Diðer yandan, kamu bankalarýnýn toplam kredi pazarý içindeki payýnda da gerileme yaþandý. Geçen yýlýn Þubat ayýnda kamu bankalarýnýn tüketici kredilerinde yüzde 36.11 olan payý, bu yýlýn ayný ayýnda yüzde 26'ya geriledi.
Kaynak: Vatan