HSBC Bank Genel Müdürü: Mortgage sisteminde aþýrý beklenti var

02/12/2005

HSBC Bank Genel Müdürü Piraye Antika, Türk bankacýlýk sektörüne yabancýlarýn girmesini geç kalmýþ bir ilgi olarak gördüðünü belirtti

"Sýnýrlanmamasý (yabancýlarýn payý) gerektiði düþüncesindeyim. Sermayenin milliyeti olmaz. Hissedarlara, çalýþanlara ve müþterilerine en yüksek katma deðer yapabilecek herkes gelsin" dedi. Antika, Türkiye'nin içinde bulunduðu konjonktürde konut finansmanýnýn ilginç bir alan olduðunu belirterek, konuta halktan talep olduðunu, bankalarýn da talebi karþýlamaya çalýþtýðýný söyledi. HSBC Bank'ýn konut kredisinde vadeyi 30 yýla uzattýðýný ve faizleri yüzde 1.14'e düþürdüðünü anýmsatan Antika, "Burada bir bankanýn vade yapýsý ile fonlama yapýsýný dengeli götürebilmesi, faiz riski alanýnda ölçülebilir ve sermayeyle orantýlý riskler alabilmesi çok önemli. Bizim, zaten tabi olduðumuz çok sýký bir disiplin var. 30 yýla problemsiz þekilde çýkýyoruz" dedi. Antika, 30 yýla büyük talep olmadýðýný, talep ortalamasýnýn 5 ile 10 yýl arasýnda olduðunu belirtti. "MORTGAGE'DE BEKLENTÝLER MAKUL TUTULMALI" Uzun vadeli kredilerle konut sahibi olma (mortgage) sisteminde aþýrý bir beklenti olduðunu kaydeden Antika, þöyle devam etti: "Mortgage sistemi aslýnda, bu tür kredilerin fonlanmasý tarafýnda, özel kurulacak þirketlerin kaðýt ihracý yoluyla uzun vadeli borçlanabilirliðinin saðlanmasý. Bu teknik bir olay. Halka dönük yüzünde ürün olarak, þu anda ipotekli konut finansmaný sistemi var. Bankalar kendi kaynaklarýyla fonluyorlar. Yeni mevzuatta konut finansmaný alanýnda birtakým deðiþiklikler de gelebilir, ama esas bahsolunan bu fonlamanýn nasýl yapýlacaðý. Fonlama bacaðý tamamlanmadýkça ipotekli konut finansmaný ürününün bankalarla büyümesi biraz zor. Dolayýsýyla biz de yasayý bekliyoruz. Kaðýt ihraçlarý mutlaka hazinenin ihraçlarýyla da bir miktar rekabet edecektir. Beklentilerimizi makul tutmakta yarar var." Türkiye'de tasarruf artýþýnýn krediler artýþýnýn çok altýnda kaldýðýna dikkat çeken Antika, dýþardan kaynak saðlanmasý gerektiðini söyledi. HSBC Bank'ýn konut kredisinde piyasa payýnýn yüzde 10 olduðunu aktaran Antika, "Konut finansmanýnýn bankaya getirdiði ivmeden memnunuz" dedi.
Kaynak: Milliyet