Kendimiz söyleyip kendimiz dinliyoruz

02/01/2006

Daha verimli bir mortgage yasasý için kuvvetli bir kamuoyu yaratmak gerekiyor. Ama bizler hala konferans salonlarýna kapanýp hep ayný konularý tartýþýyoruz.

Mortgage, son bir yýl içinde en çok konuþulan, sadece gayrimenkul çevrelerini deðil tüm kamuoyunu en çok meþgul eden konu oldu. 2005'i neredeyse mortgage ile yatýp mortgage ile kalkarak geçirdik. Sayýsýz mortgage konferansý ve semineri takip ettik. Gayrimenkul ile ilgili olarak yapýlan her organizasyonda bir mortgage bölümü oldu. Biz gazeteciler sayfalarca mortgage haberi ve yazýsý yazdýk. Yaptýðýmýz yanlýþlar da oldu. Ama sonunda hep beraber mortgage'ýn sadece 'kira öder gibi ev sahibi yapan bir sistem' olmadýðýný konunun bu kadar basit algýlanmamasý gerektiðini anladýk. Bu süre zarfýnda yasa tasarýsý da son þeklini alarak meclise gitti. Tasarýnýn iyi ve kötü yanlarý da enine boyuna tartýþýldý gazete ve web sayfalarýna taþýndý. Þimdi dönüp katýldýðým son 3 organizasyona bakýyorum da galiba artýk tekrara düþtük. Her organizasyonda ayný yüzler, ayný konular, ayný fikirler ve ayný sunumlar. Saydým ayný sunumunu 5 kez dinlediðim isimler var. Ýþin ilginç yaný dinleyiciler de hep ayný kiþiler. Artýk kendimiz söyler kendimiz dinler olduk. Yavaþ yavaþ konunun içini boþaltmaya baþladýk. Tartýþýlan konularýn önemini asla inkar etmiyorum. Vergi teþviki, ikincil piyasalarda uygulanacak olan yüzde 15 stopaj uygulamasý, hazine garantisi... Konuþmacýlarýn hakký var. Böyle çýkacak bir yasadan çok fazla bir hayýr ummamak gerek. Yasa mecliste görüþülüyor. Kuvvetli bir kamuoyu desteði yaratmak ve dikkatleri bu nokta üzerine toplayarak tasarýnýn gerekli düzeltmelerinin yapýlarak yasalaþtýrýlmasý konusunda faydalý olabilir. Ama artýk konferans salonlarýna kapanýp konuþmanýn da faydasý yok. Çünkü defalarca tartýþýlmýþ ve haber olmuþ konular ve fikirler, kendilerine artýk ne gazete sayfalarýnda ne de televizyon ekranlarýnda yer bulamýyor. Vatandaþ zaten çok tekrardan olsa gerek konuya olan duyarlýlýðýný yitirmek üzere. Galiba artýk kamuoyu oluþturmanýn hem de daha kuvvetli bir kamuoyu oluþturmanýn baþka bir yolunu denememiz gerekiyor. Çünkü meclisten çýkacak yasa, hepimizin geleceðini yakýndan ilgilendiriyor.
Kaynak: Milliyet