Konut alýrken fiyatýna bakýn

07/02/2006

Oyakbank Genel Müdürü, Vatandaþ konut alýrken ucuz kredi peþine düþüp, fiyata bakmýyor. % 300 karla ev satan var dedi.

ÇOÐUNLUK HÝSSE SATMAYIZ' OYAKBANK Genel Müdürü Hakan Eminsoy, yabancý bankalarla görüþmeler hakkýnda bilgi verirken; konut kredilerini deðerlendirdi. Yabancý bankalarla görüþmeler yaptýklarýný, ancak sonuca yakýn bir durumun söz konusu olmadýðýný belirten Eminsoy, "Bankamýzýn tamamý satýlýk deðil. Çoðunluk hisse vermeyi de arzu etmiyoruz. En fazla yüzde 50-50 olacak" diye konuþtu. 'BANKALAR ERKEN DAVRANDI' EMÝNSOY, Mortgage'in beklentileri karþýlamayacaðýný, çünkü konut kredilerinde þu andaki rekabet ortamýnýn yasa çýkmadan da birçok kolaylýðý getirdiðini ve bankalarýn erken davrandýðýný söyledi. Bugünkü konut finansmanýnýn eksik bir finansman modeli olmadýðýný ve faiz oranlarýnýn günün koþullarýna göre oldukça iyi olduðunu vurgulayan Eminsoy, "Hatta bankalar, bu faizleri 'Bugün kar etmiyorum ama, gelecekte kar edeceðim' düþüncesiyle veriyorlar" dedi. 'MALÝYETÝ, YÜZDE 25-30' GENEL Müdür Eminsoy, konut kredisi alanlarýn genellikle ucuz kredinin peþine düþtüðünü ve çok küçük farklara odaklandýklarýný ifade ederek, þöyle konuþtu: "Kimse konutun fiyatýna bakmýyor. Ýncelettirdiðim ve ortada henüz konut olmayan proje fizibilitelerinde þunu görüyoruz; konutun satýþ fiyatýna oranlarsak maliyeti yüzde 25 ila yüzde 30 arasýnda. Yani konut fiyatý 100 lira ise maliyeti 25 lira. Ortada yüzde 300'lük kar var. Buna arsa bedeli dahil."
Kaynak: Takvim