Konut faizlerindeki düþüþ durdu

31/01/2006

Konut kredileri 2005'i yüzde 371 oranýnda artýþla kapatarak kýrýlmasý zor bir rekora imza attý.

BDDK verilerine göre 2004 sonunda 2.6 milyar YTL olan konut kredileri,30 Aralýk 2005 tarihi itibariyle 12.4 milyar YTL'ye yükseldi Konut kredilerinin yükseliþinde faizlerin yüzde 2'lerden yüzde 1'lere düþmesinin yaný sýra, yatýrým araçlarýnýn getirisinin azalmasý da etkili oldu. Böylece prim ve kira geliri beklentisiyle spekülatif amaçlý gayrimenkul yatýrýmlarý arttý. Ancak ocak ayý ile birlikte, konut kredi faizleri, bir durgunluk dönemine girdi. Bankalar, aralýk ayý baþýnda hýzlý indirdikleri kredi faizlerinde ocak ayýnda hemen hemen hiç deðiþiklik yapmadý. Sadece Bankeuropa, 180 ay vadeli Euro bazýndaki kredi faizini 0.61'den 0.59'a, dolar faizini de 0.69'dan 0.64'e düþürdü. Konut kredilerine iliþkin bilgi veren HSBC Genel Müdür Yardýmcýsý Demet Cimilli, 2005 yýlýnýn son çeyreðinde bireysel kredi faiz oranlarýnda hýzlý bir düþüþ yaþandýðýný söyledi. Cimilli, son günlerdeki kredi talebindeki durgunluðu tüketiciler üzerinde 'faiz oranlarýnýn daha da ineceði' yönünde oluþan beklentilerden kaynaklanmýþ olabileceðini belirterek, 'Bununla birlikte, uzun bayram tatilinin de müþteri taleplerinin azalmasýnda etkili olduðunu düþünüyoruz' dedi. Ýpotekli finansman yasa taslaðýnýn kanunlaþmasýyla birlikte, tüketicilerin kýsa ve orta vadede daha avantajlý þartlarla konut kredisi kullanabilecekleri beklentisinin, talebin görece olarak azalmasýnda etkisi olduðunu düþündüklerini belirten Cimilli, ancak bu yasanýn beklendiði gibi tüketiciye bir avantaj saðlamayacaðýný savundu. Türkiye'de konut kredilerinin henüz tabana yayýlmamýþ olmasýna raðmen konut kredilerindeki büyümenin oldukça hýzlý olduðunu söyleyen Cimilli, kredi talebinin ülke ekonomisindeki istikrarla doðrudan baðlantýlý olduðunun altýný çizdi. Cimilli faiz oranlarýnýn da ekonomideki istikrara baðlý olarak olumlu bir seyir izleyeceðini öngördüklerini belirtti.
Kaynak: milliyet