Konut fiyatları yüzde 20 geriledi

10/01/2010

test test test

11106testAnadolu Yapım Müteahhitleri Federasyonu Genel Başkanı İsmail Babacan son 4,5 ayda konut fiyatlarýnýn yüzde 20, demir fiyatlarýnýn ise yüzde 26,1 oranýnda gerilediði bildirdi. Babacan, yaptýðý açýklamada, geçen Haziran ayýnýn baþýnda demirin ton fiyatýnýn bin 150 YTL'ye yükseldiðini, bu tarihlerde üreticilerin piyasaya ihraç rakamlarýndan 100 dolar daha fazlasýna demir sürdüklerini anýmsattý. Demirin yurt içindeki bugünkü en yüksek fiyatýnýn 850 YTL'ye gerilediðini vurgulayan Babacan, “Bu düþüþte, konut kredisi faizlerinin yükselmesi, konuta talebin azalmasý ve yaz döneminde yoðunlaþan inþaat sezonunun sona ermesi gibi çeþitli etkenlerin payý büyük oldu. Bu sayede, demir fiyatlarý özlenen seviyeye ulaþtý” dedi. Babacan, inþaat maliyetlerinde önemli bir girdiyi oluþturan demir fiyatlarýndaki düþüþün, inþaatlarýn maliyetine de yansýdýðýna dikkat çekerek, þunlarý söyledi: “Daha önce yapýlan inþaatlar, piyasada talebin azalmasý nedeniyle düþtü. Bugünkü maliyet düþüþü ise yeni inþaatlarda fiyatlarýn gerilemesini saðladý. 6 ay öncesiyle kýyaslarsak, demir fiyatlarýnda yüzde 26,1, konut maliyetlerinde ise yüzde 20'lere kadar gerileme oldu. Daha önce ihraç fiyatýnýn 100 dolar üzerinde iç piyasaya ürün süren demirciler, bugün fiyatlarýný ihracat seviyesine çekti. 4,5 ay öncesine göre ton baþýna 200 dolar daha ucuz demir temin edebiliyoruz.” Babacan, Toplu Konut Ýdaresinin inþaat sektöründe bir dönem inþaat malzemelerine talep patlamasý yaþattýðýný, bugün ise bu kurumun eskiye göre geri adým atmasýnýn da fiyat düþüþünde baþka bir etken olduðunu ifade ederek, þöyle devam etti: “Ýnþaat sektörü uzunca bir aradan sonra 2005'de altýn devrini yaþadý. Ancak, bu týrmanýþ 2006'nýn 4'üncü ayýndan itibaren yerini durgunluða býraktý. Önümüzdeki dönemlerde konuta talebin eski düzeyine ulaþacaðýný tahmin etmiyoruz. Bu nedenle, baþta demir olmak üzere inþaat malzemelerine 6 ay önceki yoðun talep bir daha yaþanmaz. Piyasada gerçekçi fiyatlar uzun bir süre bu mevcut seyrinde devam eder.” SULAMA YATIRIMLARI Babacan, Türkiye'de inþaat denilince akla ilk etapta konutun geldiðini, oysa ülke ekonomisi için en önemli etkenlerden birinin sulama inþaatý yatýrýmlarý olduðunu belirterek, “Devletin, sulama yatýrýmlarýna aðýrlýk vermesi, sadece çiftçi açýsýndan deðil ekonominin lokomotifi inþaat sektörü açýsýndan da faydalý olacaktýr düþüncesindeyiz” dedi.

Kaynak: Hürriyet