Konut kredileri iyi yolda

20/03/2006

Konut kredilerinde son dönemde yaþanan tedirginliðin yersiz olduðu belirtildi.

Ýþ Bankasý Genel Müdürü Ersin Özince, Ege ve Akdeniz Ýlleri Toplantýsý için gittiði Denizli’de çeþitli konularda deðerlendirmeler yaptý. Bankalarýn yoðun bir þekilde konut kredilerine yöneldiði hatýrlatýlarak “Kredi geri dönüþünde risk var mý” sorularý üzerine Özince, kredi geri dönüþüyle ilgili problem yaþanacaðýný sanmadýðýný belirtti. Geri dönüþlerin tenimatlý olduðunu hatýrlatan Türkiye Bankalar Birliði Baþkaný (TBB) ve Ýþ Bankasý Genel Müdürü Özince, “Ancak konut kredisi faizleri aþýrý bir rekabetle çok süratli düþtüðü için, orada biraz sorun görüyorum. Bankacýlýk sektörünün bu iþe iþtahý kaçacak diye kaygý duyuyorum. Þu anda konut kredileri faizi, mevduata uygulanan faizin altýna inmiþ durumda” cevabýný verdi. “Kredi kartý ödeme aracý” Kredi kartlarýyla ilgili sorularý da cevaplandýran Özince, þunlarý söyledi: “Finansal hayatta veya bankacýlýkla ilgili iliþkilerde her zaman sorun olacaktýr. Yalnýzca bankalarda deðil, borçlu-alacaklý iliþkilerinde de sorunlar olur. Bunun yalnýzca bankayla ve kredi kartýyla olanýn üzerinde durmamak lazým. Aslýnda kredi kartýyla ilgili çareyi vatandaþlar kendisinde aramalý. Mümkün olduðunca kredi amaçlý kullanmamalý. Ýhtiyacý olan bankalardan tüketici kredisi kullansýn. Kredi kartý, kredi aracý deðil, ödeme aracýdýr.” Devlet Bakaný Ali Babacan’ýn faizlerin yüzde 13.5’e gerilemesine raðmen reel faizlerin yüksek olduðunu belirten açýklamasýyla ilgili soruyu da Özince, “Böyle bir deðerlendirme bulunabilecek durumda deðilim. Ancak bunu Hazine’den sorumlu Devlet Bakaný söylüyorsa, ki en önde gelen piyasa yapýmcýsý Hazine olduðuna ve Hazine’nin de çok özenli bir disiplinle borçlarýný sürekli azalttýðýna göre, faizler düþecektir. Tabii ki enflasyon konusunda kalýcý ve önemli bir baþarý elde edildiði için, reel faizin yüksek olduðu görüþünü paylaþýrým” diye cevaplandýrdý. “Serbest kur devam etmeli” Özince, “YTL aþýrý deðerli mi?” sorusuna da þu karþýlýðý verdi: “Böyle bir gerçeklik var. Serbest kur politikasýndan taviz vermeden yapýlabilecek þeyler varsa, yapýlmasý gerektiðine inanýyorum. Ben sadece bir bankacý deðilim. Ayný zamanda Þiþe Cam Fabrikalarý’nýn Yönetim Kurulu Baþkanýyým. Cam ihracatýnda sýkýntýlarýmýz var. Sorunu çok yaþýyor ve biliyorum. Mevcut durumda yapabileceðimiz tek þey verimliliði artýrmak. Ekonomik yönden yapýlabilecek bir þey varsa da yapýlmasýný dilerim.” > Erdem Baþçý iþinin ehlidir Ýþ Bankasý Genel Müdürü Ersin Özince, Merkez Bankasý Baþkanlýðý konusunda aile fertleriyle ilgili deðerlendirme yapmanýn “abesle iþtigal” olacaðýný söyledi. Özince, Merkez Bankasý Baþkanlýðý için adý geçen Baþkan Vekili Erdem Baþçý’yla ilgili tartýþmalar konusunda, 30 yýldýr finans sektörünün içinde bulunduðunu, bugüne kadar Merkez Bankasý baþkanlarýnýn eþleri ya da aileleriyle ilgili bir þey olmadýðýný belirtti. Böyle bir deðerlendirmeyi gereksiz bulduðunu bildiren Özince, “Kendisi vasýflý insandýr. Aile fertleri ile ilgili deðerlendirmede bulunmak abesle iþtigaldir. Bu, ne beni, ne de baþkasýný ilgilendiren husus deðildir. Zaten konu olan Merkez Bankasý’nýn baþkanýdýr. Onun aile fertleri deðil” dedi.
Kaynak: Türkiye