Konut kredisinde deðiþim rekabeti

01/03/2006

KKDF'nin kalkmasýyla birlikte, konut kredisi kullananlar bankalara hücum etti.

Bankalar müþteriyi kaçýrmamak için, alternatiflerine göre daha ucuz kredi faizleri vaat ediyor Maliye Bakanlýðý'nýn konut kredisinde Kaynak Kullanýmý Destekleme Fonu'nu (KKDF) kaldýrmasý, bankalar ile tüketiciler arasýnda faiz oraný pazarlýðý döneminin baþlamasýna neden oldu. Maliye, 10 Þubat'ta Türkiye Bankalar Birliði'ne gönderdiði yazý ile konut kredisinin faiz oranlarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasýnda, kredi borcunun baþka bir bankaya transferinde, krediyi YTL'den dövize, dövizden YTL'ye çevirmede veya inþaat tamamlamada, kredi faizinin yüzde 15'i oranýnda alýnan KKDF'nin alýnmasýna gerek olmadýðýný bildirmiþti. Bu haberin basýnda yer almasý sonrasýnda, tüketiciler banka þubelerinin kapýsýný aþýndýrmaya baþladý. Bankalar þimdi konut kredisi kullanan müþteriyi kaçýrmamak için cazip alternatifler sunuyor. Bankalar, baþka bir bankadan kredi kullanarak borcunu kapatmak isteyen tüketicilere alternatif bankanýn maliyet hesabýný çýkartýyor. Müþteriye alternatifinden daha ucuz oranla kredi kullandýrmayý teklif ediyor. Müþteriye sunulan yeni kredi faiz oranýnda, kalan ana para, kredinin vadesi ve müþterinin profili ön plana çýkýyor. Bankalar, eski ve itibarlý müþterilerine daha cazip faiz oranlarýyla krediyi yeniden yapýlandýrmayý öneriyor. Masraflar yüzde 2'den baþlýyor Ortalama 100 bin YTL'lik kredide dosya parasý, sigorta, ekspertiz ücreti ve komisyon adý altýnda yapýlan kesintilerin tutarý 2 bin ile 5 bin YTL arasýnda deðiþiyor. 24 Þubat itibariyle Türkiye'de konut kredisi bakiyesinin 14 milyar YTL civarýnda olduðu tahmin ediliyor. Ortalama kredi faiz oranýnýn ise yüzde 1.5 düzeyinde olduðu belirtiliyor.
Kaynak: Milliyet