Konut satýþlarýnda bahar canlýlýðý

17/03/2006

Mortgage sisteminin devreye girecek olmasýnýn yaný sýra bankalarýn verdiði konut faizlerinin...

daha da düþeceði beklentisiyle, yaklaþýk 5 aydýr durgunluk yaþanan konut piyasasýnda ''bahar'' aylarýyla satýþlarda yüzde 20 oranýnda artýþ gözlendi Mortgage olarak bilinen ''ipotek bankacýlýðý'' sisteminin devreye girecek olmasýnýn yaný sýra bankalarýn verdiði konut faizlerinin daha da düþeceði beklentisiyle, yaklaþýk 5 aydýr durgunluk yaþanan konut piyasasýnda ''bahar'' aylarýyla satýþlarda yüzde 20 oranýnda artýþ gözlendiði bildirildi. Türkiye Emlak Müþavirleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Emlakçýlar Odasý Baþkaný Burhan Coþkun, geçen yýl bankalarýn uygun koþullar altýnda kredi saðlamasýyla vatandaþlarýn gayrimenkule yönelmesi sonucu sektörde adeta patlama yaþandýðýný hatýrlattý. Ancak, 2005'in Ekim ayýndan bu yana vatandaþlarýn ''Mortgage devreye girer mi, banka faizleri daha da düþer mi?'' sorusunu aklýna getirmesiyle satýþlarýn bir anda durduðunu anlatan Coþkun, ''Faizler yüzde 1'in altýna kadar indi. Þartlarýn fazla deðiþmeyeceðini gören vatandaþlar, bahar ayýyla birlikte yeniden gayrimenkule yönelmeye baþladý'' dedi. Coþkun, imkaný olanlarýn ''Evimi alayým'' demeye baþlamasýyla birlikte Mart ayýnda konut satýþlarýnda yüzde 20 oranýnda artýþ gözlemlediklerini ifade ederek, þunlarý kaydetti: ''Emlak piyasasýnda yaklaþýk 5 aydýr yaprak kýmýldamýyordu. Ancak, bahar aylarýyla birlikte satýþlarýn artmaya baþlamasý hem alýcýlarýn hem de satýcýlarýn yüzünü güldürmeye baþladý. Konut satýþlarýnýn önümüzdeki aylarda da artýþ göstereceðini umuyoruz.'' Yaþanan durgunluða karþýn konut fiyatlarýnda herhangi bir düþüþ olmadýðýný anlatan Coþkun, ''Türkiye'de bir þeyin fiyatýnýn yükselip ardýndan düþtüðü az görülmüþtür. Bu yönde beklentisi olan vatandaþlara tavsiyemiz, þartlarý uyuyor ve ihtiyaçlarý var ise konutlarýný bir an önce almalarý yönünde'' diye konuþtu. Geçen yýl gelen aþýrý talep karþýsýnda mevcut stoklarýn tükendiðini de ifade eden Coþkun, yaklaþýk 5 yýldýr konut üretilmeyen Adana'da son bir yýldýr konut üretimine baþlandýðýný, kentin konut ihtiyacýnýn 15 bin civarýnda olduðunu kaydetti. Coþkun, vatandaþlarýn konut alýrken, yapý denetimi olup olmadýðýnýn yaný sýra, mevkisine, güneþ alýp almadýðýna baktýklarýný, villa tipi konutlardan çok apartman dairelerinin tercih edildiðini sözlerine ekledi.
Kaynak: Milliyet