Konutta müthiþ fýrsat

16/03/2006

BankEuropa'dan yeni uygulama...

BankEuropa'dan yapýlan açýklamaya göre, anapara ertelemeli konut kredisi kullanan müþterilerin, kendi tercihleri doðrultusunda 1 yýldan 5 yýla kadar anapara ödemelerini erteleyerek, erteledikleri dönem süresince taksit tutarlarýný düþük tutma imkaný bulacaklar. Müþterilerin, diðer konut kredilerinde olduðu gibi istedikleri zaman ara ödeme yapabilecekleri veya kalan borçlarýný kapatabilecekleri belirtilen açýklamada, kredinin YTL veya dövize endeksli olarak ya da birden fazla para birimi cinsinden sepet yapýlarak kullanýlabileceði kaydedildi. Açýklamada, bankanýn diðer konut kredisi uygulamalarýnda olduðu gibi, anapara ertelemeli konut kredisine baþvuranlarýn da birden fazla konutu teminat olarak göstererek, yeni alacaklarý konutun yüzde 100'üne kadar kredilendirme saðlayabilecekleri bildirildi.
Kaynak: Digimedya