Konutta yavaþlayan satýþlara kampanya dopingi

10/03/2006

Büyük kentlerde, neredeyse her hafta büyük bir konut projesinin temeli atýlýyor.

Talep çok gibi görünse de mevsimsel nedenlerin de etkisiyle satýþlarda belirgin bir düþüþ var Bu nedenle birçok projede tüketicinin ilgisi canlý tutabilmek için çok cazip kampanyalar var. Bazý projelerde, bankalarla yapýlan özel anlaþmalarla daha ucuz faizle kredi saðlanýrken, bazý projelerde peþin fiyatýna oldukça uzun vadeli satýþlar yapýlýyor. Ekonomist olarak 32 büyük projenin tüketiciye sunduðu kampanya imkanlarýný araþtýrdýk. Ýnþaat sektöründeki büyük ilerleme ve konut satýþlarýndaki hareketli günlerle birlikte 'Emlak fiyatlarý düþecek mi, artacak mý?' tartýþmalarý da son zamanlarda sektörde en çok konuþulan konularýn baþýnda geliyor. Bu konuda görüþ bildirmek, falcýlýk gibi bir þey. Bir yandan YTL deðerlenirken, diðer yandan düþen enflasyon, sektör uzmanlarýný tahmin yapmakta zorluyor. Kimileri fiyatlarý yüzde 20 seviyelerinde pahalý bulurken, kimileri de fiyatlarýn henüz beklenenin altýnda olduðunu ve artacaðýný savunuyor. Süreci birlikte göreceðiz. Ancak konut satýþlarýnýn hýzýnda az da olsa gerileme yaþandýðý bir gerçek. Uzmanlar, bunu birçok nedene baðlýyor. Henüz satýþ sezonun açýlmamasý, aðýr kýþ þartlarý, üretilen projelerin çokluðu ve emlak talebinin yaz aylarýna ertelenmesi, gösterilen nedenler arasýnda. Tabii, bu arada beklenen mortgage yasasý da satýþlarý etkileyen en önemli etkenlerden biri. Sektör, aslýnda bir yandan tarihinin en hareketli günlerini yaþarken bir yandan da gerek fiyatlarda gerekse satýþlarda belirsizlik halini koruyor. Satýþlarýn gelecek dönemde artmasýný bekleyenler de var, düþmesini bekleyenler de. Þirketler kampanyaya sarýldý Ancak inþaat þirketleri, geliþtirdikleri projelerle konut üretmeye son hýzla devam ediyor. Sadece inþaat þirketleri de deðil konut üretimini yapanlar. Geçen yýl konuta olan talebi gören birçok yatýrýmcý, bu yýl yatýrým yapabileceði proje peþinde koþuyor. Üretilen konutlarýn satýþ ve pazarlamasý ise projeler kadar önem verilen bir diðer konu. Büyük konut projeleri, bankalarla uzun vadeli kredi anlaþmalarý yaparak projelerini tüketiciye uzun kredi olanaklarýyla sunuyor. Daha küçük çaplý projelerin de bankalarla anlaþma yapmaya baþladýklarý bir döneme girdik. Bir tür mortgage baþlangýcý Þirketlerin gerek kendi imkanlarýyla gerekse bankalarla girdikleri iþbirliði projeleri sayesinde bir anlamda mortgage yasasý çýkmadan, aðýr aksak da olsa sistemi baþlattýklarýný söylemek mümkün. Bankalar da bu anlaþmalarý kampanya ürünü olarak müþterilerine sunuyor. Özellikle orta gelir grubuna yönelik proje üreten þirketler, geliþtirdikleri birtakým pazarlama kampanyalarýyla sektöre renk katýyor. Bir kýsmý müþterilerini yurtdýþýna yollarken bir kýsmý belli bir zaman aralýðýnda fiyatlarýný indiriyor ya da peþin alýmlarda önemli indirimler saðlýyor. Bir diðeri ise dolar bazýnda olan fiyatlarý YTL'ye çeviriyor ya da tanýtým fiyatý adý altýnda konutlarý belli süreliðine düþündükleri fiyatýn altýnda satýyor. Bir baþka pazarlama yöntemi ise kurumsal gayrimenkul pazarlama þirketleriyle bankalarýn yaptýklarý anlaþmalar. Örneðin, bir ev satýn almak için müþteri kendisi bankadan 1,08 faizle kredi kullanabilirken, gayrimenkul pazarlama þirketi aracýlýðýyla ayný evi 1,07 kredi faiziyle alabiliyor. Ekonomist olarak kampanyalara konu olan büyüklü küçüklü projeleri ve özelliklerini sizin için araþtýrdýk. Tatile gönderen var Aldatmazlar Grup tarafýndan Beylikdüzü'nde yapýlan Prestij Evleri, ilginç bir kampanya düzenliyor. Þirket, projeden daire alacak her aileden dört kiþiyi yurtiçinde ya da yurtdýþýnda yedi gün tatile gönderiyor. Toplam 200 daireden oluþan Prestij Evleri, beþ blok halinde inþa ediliyor. Satýþý devam eden daireler, 160 ve 170 metrekare büyüklüðünde. Evler, tamamen dekorasyonlu ve tüm ankastre eþyalarla birlikte teslim ediliyor. Fiyatlarý ise 145-180 bin YTL arasýnda deðiþiyor. Yarýsý peþin satýlan evlerin kalan kýsmý için 30 aya kadar banka kredisi kullanmak mümkün. Ay sonuna kadar indirim Mart ayý sonuna kadar kampanyalý satýþ yapan bir baþka proje Acarkent. Þirket, projeden ev almak isteyenlere yüzde 10 indirim yapýyor. Acarkent, müþterilerinden gelen talebi göz önüne alarak hem satýn alma hem de iþletme maliyetlerini düþürmek için düzenlediði kampanyayla bazý villalarý ikiye bölerek tamamen baðýmsýz iki bölüm olarak satýþa sunuyor. Ortalama 250-300 metrekare geniþlikte olan konutlarda, birbirinden tamamen baðýmsýz yaþamýn sürdürülmesi için evlerin giriþlerinden doðalgaz hizmetlerine kadar her þey birbirinden ayrýlmýþ durumda. Konutlar, anahtar teslimi ve beyaz eþyalý olarak teslim ediliyor. Acarkent'teki ikinci kampanya ise Acarlife adlý projede. Villa yerine apartman dairesinde yaþamayý tercih edenler için yaratýlan butik proje olan Acarlife daireleri, mart ayý boyunca yüzde 10 indirimli satýþa sunuluyor. Dört bloktan oluþan ve her blokta sekiz daire bulunan Acarlife daireleri, 91 ile 292 metrekare arasýnda. Banka kredilerinin altýnda Ürettiði konutlarý, satýþ kampanyasýyla satan þirketlerden biri de Demo Ýnþaat. Þirketin kampanya dahilinde þu anda üç projesi bulunuyor. Ýstanbul Taþdelen mevkiinde bulunan Taþdelen Konutlarý ve Park Orman Konutlarý ile Beylikdüzü'ndeki Elit Park Evleri'ne tüketiciler peþin fiyatýna, yarýsýný ödeyip geri kalan kýsmýný 2006 sonunda ödeyerek iki taksitle sahip olabiliyor. Kampanya mart sonunda bitiyor. Þirket, ayrýca banka kredilerinin altýnda bir kredilendirme sistemi uyguluyor. Demo Ýnþaat'ýn Ýstanbul Taþdelen'de 10 Ekim 2004 tarihinde yapýmýna baþlanan Taþdelen Konutlarý 10 blok, 400 daireden oluþuyor. 1+1 stüdyo daireler ortak alanlar dahil brüt 80m2, 3+1 normal daireler ortak alanlar dahil brüt 143 m2, bahçe dubleksleri ortak alanlar dahil 240m2, çatý dubleksi daireler ortak alanlar dahil brüt 325 m2 þeklinde tasarlanmýþ. Projenin tümü, 2007 yýlýnda teslim edilecek. Daireler sahiplerine dekorasyonlu alternatifler ile teslim ediliyor. Þirketin kampanyalý bir diðer projesi ise Taþdelen Park Orman Konutlarý. Projedeki 112 konut, 143 ile 280 metrekare arasýnda. Fiyatlarý ise 168 bin-298 bin YTL arasýnda deðiþiyor. Yapýmýna Eylül 2005 tarihinde baþlanan proje, 2007 sonunda dekorasyonlu teslim ediliyor. 60 aya kadar vadeli, ödeme seçeneklerinin olduðu projede, 24 ay için aylýk yüzde 0.39, 36 ay için yüzde 0.49, 48 ay için yüzde 0.59, 60 ay için yüzde 0.69 oranýnda banka kredi oranlarýnýn altýnda sabit ödemeli seçenekler sunuluyor. Þirketin ödeme koþullarýný müþterinin belirlediði bir diðer projesi ise Elit Park Evleri. Aðustos 2008'de teslim edilecek proje, 360 konuttan oluþuyor. Krediyi kendileri veriyor Herhangi bir banka kullanmayarak kendi kampanyasýný yürüten bir diðer proje ise Çekmeköy Ak-kent Evleri. Eksay Ýnþaat tarafýndan yapýlan Ak-kent Evleri, 18 bin metrekarelik alan üzerinde 12 blokta 280 daireden oluþuyor. Ýlk etap aralýk ayýnda ikinci etap ise 2008 Mayýs ayýnda teslim edilecek. 150 ve 165 metrekarelik iki tip dairenin bulunduðu projede fiyatlar, 150 bin ile 225 bin YTL arasýnda deðiþiyor. Þirket, aylýk yüzde 0,3 yýllýk ile yüzde 0,6 faiz oranýyla 60 ay kredi veriyor. Mart ayýna özel bir kampanya düzenleyen bir diðer proje de Taþdelen mevkiindeki Atýlgan Evleri. Bal-Ek Ýnþaat tarafýndan inþa edilen projede toplam 180 daire bulunuyor. Fiyatlar ise 145 bin ile 250 bin YTL arasýnda. Þirketin herhangi bir bankayla anlaþmasý bulunmuyor. Ancak mart ayý sonuna kadar yüzde 50'si peþin verilmesi halinde geri kalan kýsým, yüzde 1,03 faizle kredilendiriliyor. Ancak peþin oranýnda çeþitli deðiþiklikler yapýlabiliyor. Þirket, mart ayý boyunca her türlü kiþisel ödeme planýný dikkate alacak. Müþterinin isteðine göre peþin miktarý ve kredi olanaklarý esnek hale getiriliyor. Uygulama mart sonunda bitecek. Tanýtým için indirim Taþdemir Yapý tarafýndan Ýzmit'in Aslanbey bölgesinde inþa edilen Kardelen Villalarý'nda tanýtým amaçlý fiyatlar uygulanýyor. Þirket, 200 metrekarelik çatý dubleksli villalarý kýsa bir süreliðine 140 bin dolardan satýþa çýkardý. Eylül 2007'de teslim edilecek olan projede, toplam 144 villa bulunuyor. 50 bin dolarý peþin alýnan konutlar için TEB, 10 yýla kadar 1,07 faizli kredi veriyor. Müþterilerine çeþitli hediyeler veren bir diðer þirket ise Tepe Ýnþaat. Narcitiy projesini gerçekleþtiren þirket projeden ev alan müþterilerine 5 yýldýzlý bir otelde hafta sonu konaklama ve SPA paketi hediye ediyor. Bankalarla kampanya savaþý Ýnþaat þirketleri kendi kampanyalarýnýn yaný sýra projeleri için bankalarla özel anlaþmalar yaparak çeþitli kampanyalar yapýyor. Kampanyalar için her banka ile ayrý ayrý anlaþma imzalayan þirketler, bugünlerde tüm bankalarýn yeni kurumsal müþterileri konumunda. Þirket ve banka arasýnda yapýlan anlaþmaya göre deðiþse de evler satýþ fiyatýnýn en az yüzde 75'i, 30 yýla varan vadelerle kredilendiriliyor. Faiz oranlarý ise yine bankadan bankaya deðiþiyor. Banka destekli kampanyalar Andromeda: Andromeda 4 Mart'ta satýþa sunuldu. Proje birbirine baðlý 33 katlý 4 kompleksten oluþuyor. Toplam olarak 100 dairenin bulunduðu Andromeda, Aðaoðlu Þirketler Grubu'nun My World konut projesi içinde yer alýyor. Proje için Vakýfbank, Garanti Bankasý ve Ýþ Bankasý ile özel bir kampanya yürütülüyor. Daireler 20 yýla kadar yüzde 1,07 faizle kredilendiriliyor. Anlaþmanýn en önemli özelliði dairelerin yüzde 90'ýnýn kredilendirilmesi. Narcity: Tepe Ýnþaat tarafýndan geliþtirilen projede toplam bin 100 konut bulunuyor. Maltepe kavþaðýna 5 kilometre uzaklýktaki Narcity'de fiyatlar 80 bin ile 230 bin dolar arasýnda deðiþiyor. Üç etap halinde inþa edilecek proje 2007'nin son aylarýnda teslim edilecek. Projenin ilk etabýnda 360 daire satýþa sunulacak. Finansbank ile özel bir kampanya yapan Narcity'de konutlarýn yüzde 70'i kredilendiriliyor. Banu Evleri: Bahçeþehir'de Hasanoðlu Ýnþaat tarafýndan inþa edilen Banu Evleri'nde 34 adet Safir, 28 adet Lapis, 22 adet de Ýnci tipi villa bulunacak. 17 adet Akik apartmanda ise toplam 309 daire yer alacak. 280 bin dolardan, 700 bin dolara kadar apartman villa satýn almak mümkün. Projenin Finansbank ve Garanti Bankasý ile özel anlaþmasý bulunuyor. Evlerin yüzde 75'i kredilendiriliyor. Alice Village: Samandýra'da inþa edilen Alice Village projesi nisan ayýnda teslim edilecek. Projede stüdyo ve çatý stüdyo dairelerin fiyatlarý 155 bin YTL. Ara bahçe dubleksleri 290 bin, köþe bahçe dubleksleri 350 bin, 4 katlý villalar 550 bin YTL'den satýlýyor. Finansbank ve Garanti Bankasý ile özel bir kampanya yürüten projeden isteyenler aylýk 1,07 faizle 30 yýla kadar kredi kullanýlabiliyor. Ýstanbul Bis: Kemerburgaz-Göktürk bölgesinde Yapý Kredi Koray tarafýndan hayata geçirilen proje 112 üniteden oluþuyor. Evler 104 ile 253 metrekare arasýnda deðiþiyor. Normal, dubleks ve bahçe dubleksi þeklindeki dairelerin fiyatý 110 ile 295 bin Euro arasýnda. Bank Europa ile yürütülen özel bir kampanya ile faizsiz kredi verilebiliyor. Konutlarýn yüzde 75'i kredilendiriliyor. Projenin ayný zamanda Garanti ve Oyakbank ile de anlaþmasý bulunuyor. Mashattan: Taþyapý Ýnþaat tarafýndan inþa edilen Mashattan 33 katlý 10 bloktan oluþuyor. Toplam 3 bin 184 lüks konutun yapýlacaðý projede 75, 150 ve 300 metrekarelik üç tip daire bulunuyor. Proje toprak üzerinde 235 bin toprak altýnda da 160 bin metrekarelik satýlabilir alana sahip. Bloklarýn 20'inci katýndan itibaren deniz manzarasý hakim. Fiyatlar ise 199 bin ile 340 bin dolar arasýnda deðiþiyor. Bank Europa ve Garanti Bankasý ile birer kampanya yürütülüyor. Garanti Bankasý konutlarý 240 aya kadar yüzde 1,05'de kredilendiriyor. Bank Europa ise 15 yýl vade ile yüzde 1,03 uyguluyor. Ataköy Konaklarý: Ýstanbul Ataköy'de inþa edilen konutlar toplam 58 bloktan oluþacak. Projede 5 tip daire bulunuyor. Þu anda 4 etabý tamamlanan projenin 5'inci etap satýþlarý yakýnda baþlayacak. 4. etapta fiyatlar 285 bin ile 750 bin Euro arasýnda idi. 5'inci etaptaki fiyatlar henüz belirlenmedi, ancak bu fiyatlarýn üstünde olacak. Proje Vakýfbank, Oyakbank, Finansbank ve Akbank ile kampanya yürütüyor. Vakýfbank evlerin satýþ fiyatýný yüzde 90'ýna kadar kredilendirirken diðer bankalar yüzde 65'ine kadar kredi veriyor. Faiz oranlarý ise 1,05 ile 1,07 arasýnda deðiþiyor. En uzun vade ise 360 ay. Þehr-i Bahçe: KC Grup tarafýndan Bahçeþehir'de kurulan Þehr-i Bahçe'de toplam 200 konut bulunuyor. Bunun yanýnda projede 19 villa ve 5 ayrý ticaret merkezinde toplam 170 iþyeri yer alacak. Konutlar için 89,5 ile 394,5 metrekare arasýnda altý deðiþik seçenek bulunuyor. Þehri-i Bahçe'nin otobüs ve trenle Ýstanbul merkezine direkt baðlantýsý olacak. Projenin kampanyasýný Denizbank yürütüyor. Konutlar 60 aya kadar yüzde 0,98, 10 yýla kadar 1,05, 20 yýla kadar 1,09 faiz oraný&nbspile kredilendiriliyor. Satýþ fiyatýnýn yüzde 30'u peþin alýnýyor Ataseven Park Evleri: Ataseven Ýnþaat tarafýndan Ankara-Çayyolu Ataþehir mevkiinde inþa edilen Park Evleri'nde toplam 56 daire bulunuyor. 2006 sonunda teslim edilecek daireler 177 metrekare büyüklüðünde 4+1 þeklinde tasarlanmýþ. Fiyatlar 300 ile 315 bin YTL arasýnda deðiþiyor. Projenin Garanti Bankasý ile özel anlaþmasý bulunuyor. Fiyatýn yüzde 70'i 20 yýla kadar yüzde 1,07 faizle kredilendiriliyor. Bir diðer anlaþma ise Bank Europa ile. Banka 15 yýl vade ile yüzde 1,03 faizle proje için kredi veriyor.
Kaynak: Ekonomist