Kredide beþ yýl altý tercih edildi

18/04/2006

Geçen yýlýn eylül ayý itibarýyla, konut kredilerinde vadesi beþ yýlýn altýnda olan kredilerin oraný yüzde 63 olurken, 5-10 yýl arasý yüzde 32, 20 yýlýn üzerinde ise yüzde 5 olarak gerçekleþti.

Anavatan Partisi Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in soru önergesini BDDK Baþkaný Tevfik Bilgin'in bilgi notu ile yanýtlayan Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Abdüllatif Þener, hane halký borcunun, hane halký harcanabilir gelirine oranýnýn 2002 yýlýnda Fransa'da yüzde 80, Japonya, Hollanda, Ýngiltere, Avustralya, Kanada, ABD ve Almanya'da ise yüzde 100'ün üzerinde gerçekleþtiðini söyledi Þener, Türkiye'de ise yýllýk faiz yükü dahil, hane halký borç yükünün hane halký harcanabilir gelirine oranýnýn 2004 yýlýnda yüzde 11.7, 2005 yýlýnda yüzde 20 civarýnda olduðunu ifade etti. ABD'li 30 yýl vadeyle yuva sahibi oluyor Geliþmiþ ülkelerdeki kredilerin vadelerinin uzun olduðunu belirten Þener, ABD'de 30 yýl vadeli konut kredilerinin olduðuna dikkat çekti. Bakan Þener, Türkiye'de konut kredisi kullanýmýnýn arttýðýný ancak oranlarýn dünya ortalamalarýnýn gerisinde olduðunu söyledi. Konut kredilerinin Gayri Safi Yurt Ýçi Hasýla içerisindeki payýnýn ABD'de yüzde 53, AB ülkelerinde yüzde 39, geliþmekte olan ülkelerde yüzde 5-15 olmasýna raðmen, bu payýn, Türkiye'de 2005 yýlý sonu itibarýyla yüzde 2.5 olarak gerçekleþtiðini belirtti.
Kaynak: Radikal