Kredide taksit yarýya düþecek

09/03/2006

Konut kredisi yenilenmesinde KKDF alýnmamasý ve yakýnda BSMV'nin de kalkacak olmasý nedeniyle iki yýl önce yüzde 2.5 ile kredi alanlarýn taksidi yaklaþýk olarak yarýya inecek

Konut kredilerinin yeniden yapýlandýrýlmasýnda Kaynak Kullanýmýný Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi kaldýrýldý. Ardýndan mortgage yasasý olarak bilinen Konut Finansmaný Yasa Tasarýsý'na krediden BSMV alýnmayacaðýna yönelik madde eklendi. Bu iki geliþme hem yeni kredi alacaklara daha az faiz ödetecek hem de þimdiye kadar kredi kullananlarýn taksitlerini düþürecek. Öyle ki, iki yýl önce aylýk yüzde 2.5'in üstünde faizle kredi alanlar bu iki maliyet yükünün kalkmasý ile kredilerini yenilediklerinde taksitlerini yaklaþýk olarak yarý yarýya düþürebilecek. Örneðin, Mart 2004'te 10 yýl vadeli ve yüzde 2.5 faizle 100 bin YTL konut kredisi alan vatandaþ kredisini þu anki güncel faiz oraný olan yüzde 1.08 ile yenilerse aylýk ödediði taksit 2 bin 636 YTL'den bin 471 YTL'ye düþecek. Ayný vatandaþ iki yýl boyunca aðýrlýklý olarak faiz ödedeði için bugüne kadar 63 bin 264 YTL ödemesine raðmen toplam 316 bin 320 YTL olan eski borcunun ancak yüzde 20'sini ödemiþ oldu. Kalan anapara tutarý ise 88 bin 580 YTL'ye indi. Yani aðýrlýklý olarak faiz ödediði için ana para borcu 11 bin 420 YTL azaldý. Ayda 48 YTL de BSMV'den Kalan tutar olan 88 bin 580 YTL, yeni faiz oraný ile yeniden yapýlandýrýldýðýnda ise vatandaþýn taksidi bin 519 YTL'ye inecek. Þimdi ise halk arasýnda 'mortgage yasa tasarýsý' olarak bilinen Konut Finansmaný Yasa Tasarýsý'nda TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu'nda yapýlan görüþmelerde, Banka Sigorta Muamele Vergisi'nin (BSMV) kaldýrýlmasýna karar verildi. BSMV mevcut yasaya göre konut kredisi aylýk taksitlerinde, ödenen taksidin faiz kýsmýnýn yüzde 5'inden alýnýyor. Böylece 100 bin YTL kredi alanlar ilk aylarda (faizin aðýrlýklý bölümü ilk taksitlerde alýndýðý için) 58 YTL daha az faiz ödeyecek. Daha sonra bu miktar düþecek. Örneðimizdeki vatandaþ ise kalan 96 ayýn ilk taksitlerinde aylýk 48 YTL daha az faiz ödeyecek. Mevcutlarý da kapsýyor Vade sonunda ise 100 bin YTL kredi kullananlar 20 yýl vadede 9 bin 125 YTL, 10 yýl vadede ise toplamda yaklaþýk 4 bin YTL daha az taksit ödemeyecek. Tabii BSMV ile ilgili bu yenilik Türkiye Büyük Millet Meclisi Alt Komisyonun'da alýnan karar önümüzdeki dönemde çýkacak yasada aynen geçerse, hayat bulacak. Mortgage kapsamýnda kredi alacak olan tüketicilerin yaný sýra, mevcut konut kredisi alanlar da BSMV muafiyetinden yararlanabilecek. Tasarýya göre, mevcut kredi kullanýcýlarý, yasanýn çýktýðý tarihe kadar BSMV ödemeye devam edecek. Yasanýn ardýndan, bu imkandan faydalanabilecek. Böylelikle bu indirim, bugüne kadar konut kredisi kullanmýþ olan 210 bine yakýn tüketiciyi de kapsamýþ olacak.
Kaynak: Sabah