Hazine Adına Tescil Edilen Ancak Satılmayan Taşınmazların Durumu

15/09/2010

Tapuda hazine adına tescil edilen taşınmazlardan satışları yapılmayan ve başka kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis ve devredilmeyen taşınmazlar, Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edilecek.

hazResmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan Maliye Bakanlığı Milli Emlak genel tebliğinde, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'daki ''Hazineye devredilen taşınmazlardan satışı yapılmamış, başka kurum ve kuruluşlara tahsis edilmemiş ve devredilmemiş olanların mülkiyeti, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde Genel Müdürlüğe devredilir'' hükmüne değinildi.

Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca, tapuda resen Hazine adına tescil edilen (Hazineye devredilen) taşınmazlardan, satışları yapılmayan ve halen tapuda Hazine adına tescilli olup başka kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmeyen ve devredilmeyenlerin bir listesi çıkarılarak, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne yazılacak bir üst yazıyla, söz konusu listedeki taşınmazların tapuda Karayolları Genel Müdürlüğü adına devren ve tashihen tesciline muvafakat edildiği belirtilecek, bu taşınmazların adı geçen Genel Müdürlük adına tescillerinin yapılarak işlemlerin sonucundan bilgi verilecek ve bu işlemlerle ilgili olarak mahalli Karayolları İdaresine bilgi verilecek.

5018 sayılı Kanunla ''Genel Bütçe'' kapsamına alınan Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra gerek kamulaştırma ve gerekse diğer yollarla edinilerek doğrudan tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmazların da bir listesi çıkarılarak, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne yazılacak bir üst yazıyla, bu listedeki taşınmazların tapuda Karayolları Genel Müdürlüğü adına devren tesciline muvafakat edildiği belirtilerek, bu taşınmazların adı geçen Genel Müdürlük adına tescillerinin yapılarak işlemlerin sonucundan bilgi verilmesi istenilecek ve bu işlemlerden mahalli Karayolları İdaresine bilgi verilecek.

3 Mayıs 1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18'inci maddesi uyarınca yapılan imar uygulamaları sırasında, evveliyatı itibariyle Karayolları Genel Müdürlüğüne ait iken, 5018 sayılı Kanun hükümleri uyarınca tapuda resen veya bu Genel Müdürlük tarafından 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra gerek kamulaştırma ve gerekse diğer yollarla edinilerek doğrudan Hazine adına tescil edilen taşınmazlar, evveliyatı itibariyle Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlarla birlikte imar uygulamasına tabi tutulmuş ve Hazine adına yeni parseller oluşturulmuş ise, Maliye Bakanlığı'ndan izin alınmadıkça, yeni oluşan Hazineye ait bu imar parsellerinin tapuda adı geçen Genel Müdürlük adına tescilleri yapılmayacak.

Evveliyatı itibariyle mülkiyetleri Karayolları Genel Müdürlüğüne ait iken, 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra gerek kamulaştırma ve gerekse diğer yollarla edinilerek doğrudan Hazine adına tescil edilen taşınmazlardan Maliye Bakanlığı'nca daha önce kiraya verilen, ön izin verilen veya üzerlerinde irtifak hakkı tesis edilenlerin yukarıda belirtilen şekilde tapuda bu Genel Müdürlük adına tescillerinden sonra, bu taşınmazların kiracıları, ön izin veya irtifak hakkı lehtarlarına konu hakkında bilgi verilerek, devir ve tescil tarihinden sonraki döneme isabet eden kira, ön izin veya irtifak hakkı bedellerini ilgili Karayolları İdaresine ödemeleri istenilecek ve ayrıca, bu konuda taşınmaza ait işlem dosyasının bir örneği gönderilerek mahalli Karayolları İdaresine bilgi verilecek.

Yukarıda belirtilen şekilde, Türk Medenî Kanunu hükümleri uyarınca tapudan terkin edilenlerden kiraya verilen, ön izin veya kullanma izni verilenler hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.

6001 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 13 Temmuz 2010 tarihinden sonra, bu Kanunun geçici 1'inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince devren ve tashihen Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescilleri gereken taşınmazların satışına, trampasına, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılmasına, kiraya verilmesine, ön izin verilmesine, üzerlerinde irtifak hakkı kurulmasına ve tahsisine yönelik talepler değerlendirilmeyecek, bu konuda işlem tesis edilmeyecek ve konu mahalli Karayolları İdaresine intikal ettirilecek.

Maliye Bakanlığı'nın 327 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde yer alan ve Karayolları Genel Müdürlüğüne yapılan yetki devriyle ilgili düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: Sabah