Mortgage 'Ýþ'leri

25/01/2006

Emlak sektörü bu yýl 'Mortgage'ýn devreye girmesiyle birlikte yükseliþ trendini sürdürecek. Mortgage emlak sektöründe yeni istihdamlar yaratacak

Önümüzdeki dönemde emlakçýlarýn, avukatlarýn sigortacýlarýn, analistlerin sayýsý artacak. Bunun yaný sýra Mortgage Brokerlýðý gibi yeni iþ kollarý önem kazanacak. Emlaktaki bu yükseliþ, en çok da konut kredisi alým satýmý yapan satýþ ve pazarlama uzmanlarýna yarayacak. Türkiye'de trendi giderek yükselen emlak sektörü, Mortgage sisteminin gelmesiyle birlikte, farklý bir yapýya kavuþacak. Sektörde yeni kavramlar ve iþ alanlarý konuþulacak. Donanýmlý ve rekabetçi ortamda çalýþabilecek elemanlara ihtiyaç duyulacak. Emlak, pekçok sektöre ivme kazandýracak. Makine mühendisinden harita mühendisine, bankacýdan avukata, inþaat mühendisinden mimara kadar onlarca meslekte yeni kariyer fýrsatlarý doðacak. Bu mesleklerin yanýna yeni uzmanlar eklenecek. Fýrsatlarý deðerlendirmesini bilenler hem iyi bir kariyer hem de iyi bir maaþ olanaðýna sahip olacak. Þu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekleyen Mortgage, kýsa bir süre sonra yasalaþacak. Sistemin hayatýmýza entegre olmasýyla birlikte, emlakta yükseliþ trendi de artarak devam edecek. Böylece hem pastadan pay alanlarýn sayýsý hem de rekabet artacak. Sektör yeni elemanlara ekmek kapýsýný aralayacak. Yüksek okul mezunu olmak, yabancý dil bilmek, yurtdýþý mastýrý yapmak rekabette bir adým öne geçmek demek. Ýþe alýmda en önemli avantajsa 'mortgage'ý iyi bilmek... Prim maaþtan önemli Türkiye'de 'Ýyi satan' her zaman kazanýr. Kariyer yaparken, iyi para kazanmak isteyenlere çoðu zaman 'satýþçý' olmalarý tavsiye edilir. Bu genel kaný, mortgage sistemi geldiðinde de deðiþmeyecek. Tabi sadece konut projelerindeki satýþ ve pazarlamacýlar için geçerli deðil. Kredi satanlar mortgage sistemi sonrasýnda çok önemli hale gelecek. Özellikle konut kredisi satanlar, hem prim hem de yüksek ücret kazanma þansýna sahip olacak. Bankacýlýk sektöründe bireysel kredi pazarlayanlarýn popülaritesinin giderek artmasý, emlak sektöründe de mortgage'le birlikte ayný paralelliði göstermeye baþladý. Kredi satanlar, iþlerin iyi olduðu, emlak piyasasýnýn yükseliþte olduðu bu yýl, çok astronomik kazançlar elde edecekler. Ýyi bir satýþçý çoðu zaman, aylýk ücretinden daha iyi kazanýr hale gelecek. Çalýþanlar için sabit gelirden çok prim sistemi önem kazanacak. Uzmanlýk önemli hale gelecek Mortgage sistemiyle birlikte, inþaat ve mimarlýk ile diðer mühendislik alanlarýnda istihdam edilenlerin sayýsý her geçen yýl artacak. Bu artýþ özellikle ilk yýllarda çok fazla olacak. Ama sektörde iþ bulmak artýk o kadar kolay olmayacak. Eskiden "getir diplomayý, kap iþi" mantýðý geçerliydi. Þimdiyse, uzmanlaþma... Nitelikli ve belirli bir alanda uzmanlaþanlar hem daha kolay hem de daha yüksek ücretle iþ bulacak. Ýþin niteliðine göre yüksek lisans ve doktoralý elemanlarýn þansý daha yüksek hale gelecek. Sektörde artýk sadece "inþaat teknikeriyim", "emlakçýyým" gibi cümleler iþ bulmak için yeterli olmayacak. Hangi alanda uzman olduðu önemli hale gelecek. Konut, ofis, iþyeri veya arsa gibi gayrimenkul enstrümanlarýnýn hangisini, ne kadar bildiði alacaðý ücreti ve þirketteki pozisyonunu belirleyecek.
Kaynak: Milliyet