Mortgage'ý Þener erteletti

20/04/2006

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ipoteðe dayalý uzun vadeli konut kredisi kullanýlmasýnýn...

kurallarýný düzenleyen yasa tasarýsýnýn (Tutulu Satýþ-Mortgage) tümü üzerindeki görüþmeler tamamlanarak, maddelerine geçilmesi kabul edildi. Ancak daha sonra, tasarýnýn görüþmeleri ertelendi. Tasarýnýn tümü üzerinde görüþlerini açýklayan CHP Ýstanbul Milletvekili Kemal Kýlýçdaroðlu, faizlerin düþmesine karþýlýk konut fiyatlarýnýn aþýrý artmasýna dikkati çekerek, kooperatifler konusunda uyarýda bulundu. -''BAL GÝBÝ MÜDAHALE EDÝYORSUNUZ''- Ýktidarýn, kadrolaþmayla ''tüm Türkiye'yi kuþattýðý gibi'' baðýmsýz kurullarý da kuþattýðýný iddia eden Kýlýçdaroðlu, ''Baðýmsýz kurullara bal gibi müdahale ediyorsunuz. Yandaþlarýnýzý atýyorsunuz; onlar da bu kurullarýn çalýþmasýný engelliyor. Ýlgili kurulun baþkaný, size mektup yazýp þikayet ediyor. Eðer bunu duymazdan gelip kulaðýnýzýn üstüne yatýyorsanýz, sizin de sorumluluðunuz var demektir'' diye konuþtu. -''TETÝKÇÝ MÜFETTÝÞLER''- SPK'nýn, DASK Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'na bir daire baþkanýný atamak istediðini; hükümet tarafýndan atanan görevlilerin ise bir baþka uzmaný atamak istediklerini iddia eden Kýlýçdaroðlu, ''Baþkan þikayet ediyor ama kim dinliyor? Eminim, oraya tetikçi müfettiþleri gönderirsiniz, onlar da hiçbir þey bulamazlar'' dedi. AK Parti milletvekillerinin, ''tetikçi müfettiþler'' ifadesine itiraz etmeleri üzerine Kýlýçdaroðlu, ''Ulaþtýrma Bakanlýðý'nda tetikçi müfettiþler var. Ulaþtýrma Bakaný gelsin, o müfettiþleri açýklayacaðým. O bakaný bekliyorum'' diye konuþtu. AK Parti Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya, geçmiþte SPK ve BDDK gibi kurumlarýn görevlerini hakkýyla yapmamalarý yüzünden, Türkiye'nin istikrarsýzlýða savrulduðunu öne sürdü. Uzunkaya, Ýmarbank olayýný hatýrlatarak, ''Bu kurumlarýn görevlerini layýkýyla yapmamasý, Türkiye'ye 8 milyar dolara mal olmuþtur'' dedi. Uzunkaya, þikayetçi olan SPK Baþkaný'nýn görevinden istifa ederek, ''sorumluluktan kurtulabileceðini'' söyledi. -''BURASI AÐLAMA DUVARI DEÐÝL''- AK Parti Balýkesir Milletvekili Ali Osman Sali ise ''Burasý aðlama duvarý deðil, Meclis... Ama bizim tek amacýmýz var o da birbirimizi nasýl aldatýrýz... Burada mevzuata uygun olarak, bir tek kiþi çýksýn, 6 ay bakkal çalýþtýrsýn tüm söylediklerimi geri alýrým'' dedi. Sali, kamusal maliyetlerin artmasý yüzünden vatandaþýn gerçek dýþý beyana yöneldiðini söyledi. -TUTULU SATIÞ- Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Abdüllatif Þener, milletvekillerinin soru ve eleþtirilerini cevaplarken, Türkiye'nin bu kanuna ihtiyacý bulunduðunu bildirdi. Þener, Türkiye'de konut kredilerinin milli gelire oranýnýn yüzde 3.4 seviyesinde olduðunu, bunun, AB ülkelerinde yüzde 40'lar seviyesine çýktýðýný ifade ederek, ''Geliþmiþ ekonomiler bu sistemden yararlanýyorsa böyle bir sistemden Türkiye niye yararlanmasýn?'' diye konuþtu. Tasarýnýn yasalaþmasýyla konut edinmenin kolaylaþacaðýný söyleyen Þener, Türkiye'de konut açýðý bulunduðunu hatýrlattý. Konut açýðý sayýsýna gecekondularý dahil etmediklerini bildiren Þener, yazlýk olarak kullanýlan konutlarýn da konut sayýlarýna dahil edilmediðini ifade etti. Þener, sadece TOKÝ'nin konut açýðýný kapatamayacaðýný belirterek, þimdiye kadar 173 bin konutun yapýmýna baþlandýðýný söyledi. Þener, 100 YTL ve altýnda bir taksitle satýlacak konutlarýn 2 bin 897'sinin yapýmýna baþlandýðýný bildirdi. Bankalarýn, topladýklarý mevduatlarýn büyük bölümünü konut kredilerine kullandýrdýðýný kaydeden Þener, 7 Nisan 2007 tarihi itibariyle bankalarýn 15 milyar 523 milyon YTL konut kredisi kullandýrdýklarýný açýkladý. Vatandaþlarýn, bankalardan uzun vadeli kredi almayý tercih etmediklerini bildiren Þener, tutulu satýþ yöntemiyle hem uzun vadeli hem de düþük faizli konut edinmenin mümkün olacaðýný söyledi. Tasarý kanunlaþtýktan sonra, geçiþ döneminde bazý sorunlar yaþanabileceðini anlatan Þener, 2 yýl sonra her þeyin daha güzel olacaðýný ifade etti. -ÖRNEK- Þener'in verdiði bilgiye göre, tutulu satýþ yöntemiyle 20 yýl vadeli ve yüzde 1 sabit faizli 50 bin YTL kredi alan bir kiþi, bankaya ayda 551 YTL taksit ödeyecek. Ayný kiþi, yüzde 0.5 sabit faizle ayný oranda kredi alýrsa ayda 358 YTL taksit ödeyecek. Tasarýnýn yasalaþmasýyla piyasalarda talebin artmasýyla bazý sorunlar yaþanabileceði uyarýsýnda bulunan Þener, ''Çünkü arz, birden oluþmayacak. Ýnþaat sektöründe arz, uzun vadeli bir iþtir'' dedi. Þener, sistemin yasalaþmasýyla projelerin ve inþaatlarýn da kredi alabileceðini hatýrlatarak, bu durumun inþaat sektöründe büyümeye yol açacaðýný söyledi. Yasanýn yürürlüðe girmesinden sonra gayrimenkulde kayýt dýþýlýðýn ortadan kalkacaðýný bildiren Þener, bu yasanýn planlý kentleþmeye de katký saðlayacaðýný ifade etti. Ekonomide istikrarýn devam etmesiyle sistemin bütün potansiyellerinin harekete geçeceðini söyleyen Þener, ''Bundan önce de tutulu satýþ yöntemi getirilmek istendi ancak, ekonomide istikrar olmadýðý için uygulanamadý'' dedi. Þener'in konuþmasýndan sonra Komisyon Baþkanvekili Altan Karapaþaoðlu, görüþmelerin bir baþka gün devam edeceðini bildirerek, toplantýyý kapattý. -''ERTELEMEYÝ BEN ÝSTEDÝM''- Toplantý sonrasýnda gazetecilerin, ''SPK Baþkaný ile ilgili eleþtirilere neden cevap vermediðini'' sormasý üzerine Þener, ''Ben, öyle her yerde, herkes gibi konuþmam. Bu kurumlarýn itibarýný korumak da benim görevim'' dedi. Þener, bir baþka soru üzerine, tasarýnýn görüþülmesinin ertelenmesini kendisinin istediðini bildirerek, ''Alt komisyon raporunu yeterince inceleyemedim. Önümüzdeki hafta komisyona getiririz'' diye konuþtu.
Kaynak: HaberTürk