Mortgage, herkese nefes aldýracak

18/12/2005

Emlak piyasasýný hareketlendirmeye mortgage'ýn adý bile yetti. Sistem daha yürürlüðe girmeden olumlu etkileri görülmeye baþlandý

Türkiye'nin 30 yýllýk enflasyon belasýnýn ana besini olan kiralardaki fiyat artýþý, nihayet dizginleniyor. Kiralardaki fiyat artýþý o kadar gemi azýya almýþtý ki hükümet geçen sene kira artýþ oranýný sýnýrlayacaðýný açýklamýþtý. Geçen bir yýllýk sürede, konut kredisi oranlarý aylýk yüzde 1'in altýna kadar gerileyince, konuta hücum oldu. "Servet deðerindeki paralarý kira olarak vereceðime diþimi biraz daha sýkar kendi evimde otururum" diyenlerin sayýsý çýð gibi büyüdü. Konut kredileri hacmi 11 milyar YTL'ye ulaþtý. Yýlbaþýndan itibaren 210 bin kiþi konut kredisiyle ev aldý. Bu rakam sadece krediyle ev alanlar. Peþin ödeme avantajý ya da satýcý firmalarýn taksitlendirme kolaylýðýný kullananlar bunun haricinde. Ev sahibi sayýsý artýnca kiralýk konut fiyatlarý da yerinde saymaya baþladý. Emlak uzmanlarý, kira fiyatlarýnda her yýlki mevsimsel durgunluðun haricinde ekstra bir durgunluk olduðunu, hatta bazý bölgelerde ilan edilen kiralarýn altýna inildiðini, fiyatlarýn düþtüðünü söylüyor. Uzmanlar önümüzdeki yýl da yüzde 10'dan fazla artýþ olmayacaðý fikrinde. Daha da önemlisi bazý mal sahipleri de kira artýþý döneminde yüzde 8-9'luk artýþla yetinip, kiracýyla uðraþmaktansa evlerini yüksek fiyattan satma eðilimine girmiþ. Daha mortgage'ýn yasasý bile çýkmadý. Gelinen nokta konut kredilerinin eseri. Konut kredileri hala orta gelir grubunun tamamýný kucaklayabilmiþ deðil. Mortgage fonlarý sayesinde kredi faizleri, hedeflenen düzeye, yani yüzde 0,50'lere gerilerse iþte o zaman emlak piyasasýnda gerçek patlama yaþanacak. Ýnþaat ve emlak sayesinde, ekonomideki büyüme kalýcý hale gelecek. Yýllardýr kiracýlýktan bezenler kendi evlerine geçtikçe kirada fiyat artýþý normale dönecek. Hükümetin de müdahalesine gerek kalmayacak. Bu duruma gelmek için mortgage'ýn adý bile yetti. Yasa çýkýp da fonlar akýn ettiðinde güzel günler için daha fazla umutlanacaðýz.
Kaynak: Milliyet