Mortgage için faiz % 1'in altýna inmeli

20/03/2006

Konut kredilerinde uzayan vadeler, hazýrlýðý yapýlan mortgage sistemini andýrýyor. Ancak 20 yýl ve üzerinde vadelere talep yok denecek kadar az.

En yoðun kredi talebi 5-7 yýllýk vadelerde. Çünkü yüzde 1.30'un üzerindeki faizlerle uzun vadeli kredi kullanmak cazip deðil. Bankacýlar, mortgage sistemi için faizlerin yüzde 1'in altýna düþmesi gerektiðini söylüyor. Son günlerin en popüler konusu konut kredileri. Faizlerin 1.30'lu seviyelere düþmesi, vadelerin ise 25 yýla kadar uzamasýyla birlikte konut kredilerine yönelik talepte hýzlý bir artýþ yaþanýyor. Þimdi gözler, halen çalýþmalarý süren ve yakýnda Meclis'ten çýkarak yürürlüðe girmesi beklenen Mortgage Yasasý'nda. Kamuoyunda yasanýn çýkmasýyla birlikte "kira öder gibi ev sahibi olma" döneminin baþlayacaðý gibi bir yargý oluþmuþ durumda. Ayrýca, yasa tasarýsýnýn getirdiði vergi avantajlarý, aylýk ödemelerde bir miktar düþüþ saðlayacak. Ancak bankacýlar konunun yasayla deðil, genel faiz düzeyiyle ilgili olduðuna dikkat çekiyorlar. Aslýnda vadelerin uzatýlmasýyla mortgage sistemi fiili olarak uygulanmaya baþlandý. Dýþbank Bireysel Bankacýlýk Pazarlama Bölümü Yönetici Direktörü Pelin Atamgazi, banka olarak vadeyi 25 yýla çýkardýklarýný, böylece mortgage vadelerini sistem baþlamadan yakaladýklarýný söyledi.
Kaynak: Ekonomist