Mortgage ile birlikte yeni sigorta ürünleri de kapýda

10/02/2006

Mortgage sisteminin iþlemesi için mortgage sigortasý ve mortgage ödemelerini koruma ürünlerinin sistem yasalaþtýktan sonra devreye girmesi bekleniyor.

2006 yýlýnda yasalaþmasý beklenen "mortgage" yani ipotekli konut finansman sisteminin, sigorta ürünleri olmadan iþlemeyeceðine dikkat çekilirken, Hazine Müsteþarlýðý ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði de bu konuda çalýþmalarýný hýzlandýrdý. Mortgage yasalaþtýktan sonra "Mortgage sigortasý" ve "Mortgage ödemelerini koruma ürünleri" adlý ürünlerin ipotekli konut finansman sistemiyle ev almak isteyen kiþilerin hizmetine sunulmasý bekleniyor. Mortgage sigortasýnda, konut sahibi olmak isteyen kiþi bir bankaya baþvurduðunda sözgelimi, banka kredinin yüzde 80'ini karþýlýyor; geri kalan yüzde 20'sini de müþterinin ödemesini istiyor. Mortgage sigortasý yapýldýðýnda banka, kredinin yüzde 100'ünü finanse ediyor. Kiþi, yüzde 20'lik kýsmý ödemiyor. Bu yüzde 20'lik kýsmýn riskini ise sigorta þirketinin üzerine alýyor. Bunun yanýnda, mortgage ödemelerini korumaya yönelik çeþitli sigorta ürünleri de sözkonusu. Burada da kiþi hastalýk, sakatlýk, iþsizlik gibi geçici nedenlerle kredi taksitlerini bir dönem için karþýlayamazsa, taksitler sigorta kapsamýnda ödeniyor. Hatta kalýca sakatlýk ve ölüm gibi çeþitli nedenlerle aldýðý krediyi geri ödeyemezse, bankanýn eve el koymamasý için kredinin kalan kýsmýnýn tamamý sigorta þirketince karþýlanýyor. Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði Genel Sekreter Yardýmcýsý Doç.Dr.Suna Oksay, bu ürünler olmadan mortgage sisteminin de iþleyemeyeceðini kaydediyor. Sigortasýz sistem üç bacaklý masa olur Mortgage çýktýktan sonra bu ürünlerin de sunulmasýnýn gerekli olduðunu belirten Oksay, "Yoksa sistem, 3 bacaklý bir masa gibi kalýr. Sistemi kullanamazsýnýz. Ayrýca, riskleri sigorta kapsamýna alýnmamýþ mortgage'e dayalý menkul deðerleri de ikincil piyasalarda satamazsýnýz" diyor. Mortgage ile ilgili sigorta ürünlerinin geliþtirilmesine yönelik Hazine ile iþbirliði içinde olduklarýný ifade eden Oksay, satýn alýnan evin tapu sicilinin temiz olduðunu güvence altýna alan bir sigorta ürünü (title insurance), mortgage borcu ve ödemelerini korumamaya yönelik, ölüm riskini de içine alan ürünler konusunda çalýþtýklarýný söylüyor. Oksay, Hazine Müsteþarlýðý Sigortacýlýk Genel Müdürlüðü'nün çalýþma tamamlandýktan sonra bu konuda sigorta piyasasýna uygun sigorta ürünleri için genel þartlarý yayýmlayacaðýný dile getiriyor. Genworth Financial Türkiye pazarýna girecek Mortgage sigorta ürünleri, Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði tarafýndan düzenlenen bir toplantýda masaya yatýrýldý. Toplantýda bir konuþma yapan Genworth Financial yetkilileri ürünler konusunda bilgiler verdi. Genworth Financial Mortgage Ödeme Koruma Sigortasý Müdürü David Nolan, Genworth Financial'in Türkiye pazarý ile yakýndan ilgilendiðini belirterek, Türkiye'deki büyük finansal kurumlarla iþbirliðine gitmek istediklerini vurguladý. Nolan, mortgage sigortasýyla, riskin banka tarafýndan karþýlanmayan belli bir kýsmýnýn sigorta þirketi tarafýndan karþýlanmasý böylelikle, borçluya daha erken konut sahibi olabilmesi imkaný saðlandýðýný vurguladý. Genworth Financial Avrupa Mevzuat Geliþtirme Müdürü Michelle Gabay, mortgage sigorta ürünleri konusundaki düzenlemeler hakkýnda bilgi verdi.
Kaynak: Referans