Mortgage, mort olmasýn!

08/12/2005

Mortgage, mort olmasýn!

Aðzýmýzdan yel alsýn, felaket tellalýðý, ne yaptýk ne de yaparýz. Testi kýrýldýktan sonra akýl veren çok olur. Önceden uyarmak istiyoruz. Çünkü çok alana þark kurnazlýðý hakim. Son yüzyýlýmýz maðduriyetlerle dolu. Bazý heveskârlar ortaya çýkýp devleti savaþa sokmuþ harpzede olmuþuz. Þu günkü aðýr manzaranýn büyük kýsmý hâlâ sahile vuran dalgalar yüzünden. Sonra büyük yangýnlar semtleri yalamýþ-yutmuþ. Herikzede olmuþuz. Laleli’deki Tayyare Apartmanlarýnýn ilk ismi Herikzede Binalarýdýr. Þimdiki Merit Oteli. Ardýndan otomobil ve motorlu taþýtlarla tanýþmýþýz. Onlarýn hayatýmýza girdiðinden bu yana trafik kazalarýnda birinciliði kimseye kaptýrmadýk. Ne kanun kâr ediyor, ne nasihat. Böylece sonu gelmez bir biçimde kazazedeyiz. Diðerlerini dün yazmýþtýk. Bankerzede, bankazede, kartzede vs. diye. En sonuncusu internetbankacýlýðýzede, onu da haber verdik. Bu hakikatler acý tablo halinde karþýmýzda dururken konutzedeler endiþesine kapýlmamak mümkün deðil. Ne yazýk ki bizde hayýrlý teþebbüslerin þeytanlýðýný yapanlar çok olmakta. Nitekim konut meselesinde de geçmiþte çok maðduriyetler yaþandý. Para alýp kaçanlar... Ýnþaatý yarým býrakanlar. Binasý tez zamanda çökenler. Malzemeden çalanlar... Bunlar hep görüldü. Marmara zelzelesinde binalarýn yerle bir olmasýnýn sebebi belli. Bir güven ortamýndayýz. Allaha þükür istikrar yerinde. Enflasyon düþüyor. Ýpoteðe dayalý uzun vadeli borçlanma sistemi mortgage daha kanunlaþmadan inþaat þirketleri ve bankalar yarýþ halindeler. Faizler devamlý indirmekte. En nihayet yüzde 1 de arkalarda kaldý. Ev almak gibi mübrem bir ihtiyaç. Dünyada mekân, ahirette imân en esaslý ata sözlerimizden. Kazazede olmak ne kadar kolaysa ev sahibi olmak o kadar çok zordu. Bu yüzden milyonlar ev sahiplerinin insafýna kalmýþtý. “Ya öde ya çýk!” sözü dünyanýn en berbat laflarýndan biridir. Bu ülkenin yüzbinleri her ay baþýnda bu sözü ya iþitiyor veya iþitecek diye korkuyor. Onun için aman ha, sakýn ha AK Parti iktidarý gözünü kulaðýný dört açsýn. Bütün dikkatini toplasýn. Evle oynamak yangýnla oynamaktýr. Affedilmezler. Vatandaþ dolandýrýlmasýn. Dünyanýn her tarafýnda tutmuþ bir sistem burada þeytani zekâlýlarýn oyununa gelmesin. Kredi ucuz, sigorta pahalý gibi saf insanlar oyuna gelmesin. Bir de konutzede maðduriyeti yaþamayalým. Böylesine bir hücum hüsranla biterse o zaman maðduriyet deðil facia olur. Mortgage, mort olursa dünyanýn yüzüne bakamayýz. Heyecana gerek yok. Vatandaþ daha bir þuurla hareket etmeli. Unutulmasýn talep olmasa ne keredinin ne evin bir deðeri olur. Her alýcý, satýcýnýn velinimeti olduðunu unutmasýn.
Kaynak: Turkiye Gazetesi