Mortgage müteahhidi kayýt altýna aldýrýr

14/02/2006

Baþbakan Yardýmcýsý Abdüllatif Þener, uzun vadeli konut finansmaný sisteminin devreye girmesi ile inþaat þirketlerini ve müteahhitleri de kayýtlý faaliyete yönlendireceðini söyledi

Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Abdüllatif Þener, mortgage sistemi ile kayýtdýþýlýðýn önleneceðini ifade etti. Bakan Abdüllatif Þener, Türkiye Ýnþaat Sanayicileri Ýþveren Sendikasý'nýn yayýn organý olan Ýnþaat Sanayii dergisine, konut ve inþaat sektörü konularýyla ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Þener, mali sistemde bir devrim niteliðinde olan mortgage (konut finasmaný) sisteminin hayata geçmesiyle mali kesimin konut sektöründe belirleyici konuma geçmesini ve bu yolla konut sektörünün artýk kayýtdýþý gelirlerin aklandýðý bir sektör olmaktan çýkarak mali sektörle bütünleþmesinin amaçlandýðýný söyledi. Þener, sistemin bir yanda planlý kentleþmeye katký saðlarken, ayný zamanda gayrimenkul sektöründeki kayýtdýþýlýktan kaynaklanan rekabet eþitsizliðinin önlenmesi ve standartlara uygun modern konutlarýn üretilmesine önemli katkýlarda bulunacaðýný dile getirdi. Alt sektörleri de hareketlendirecek Mortgage sisteminin 200'e yakýn alt sektörde de canlanmaya yol açacaðýný belirten Bakan Þener, böylece yeni iþ alanlarýnýn ortaya çýkarak sermaye birikiminin saðlanmasý beklentisi içinde olduðunu söyledi. Sistemin tasarruf sahipleriyle konut alýcýlarý arasýnda köprü vazifesi görerek, konut alýcýlarýnýn daha ucuz ve daha korumalý olarak borçlanabilmelerinin saðlanmasýnýn hedeflendiðini bildirdi. Þener, konut finansmaný sisteminden beklenen en önemli geliþmenin kaliteli ve depreme dayanýklý konut üretiminin özendirilmesi olduðunu belirtti. Ýnþaatýn henüz tamamlanamadýðý durumlarda yapýlmakta olan konutun imar mevzuatýna uygun inþa edildiðini kontrol edilme olanaðý bulunmadýðýný kaydeden Þener, þunlarý söyledi:"Bir konutun imar mevzuatýna uygun inþa edildiði kaçak yapý kullanma izni alýndýðýnda kesinleþmektedir. Konut üreticilerinin bu konuda gösterecekleri özen ve hassasiyet, kaçak yapýlaþmanýn önlenmesi ve planlý kentleþmenin saðlanmasý yönünde önemli bir adýmdýr. Bu þekilde standartlara uygun ve modern konutlarýn inþa edilmesi, bu sektörün saðlýklý bir þekilde büyümesini ve ekonomimize olan katkýsýnýn artmasýný saðlayacaktýr Ýnþaat sektörü ve baðlý sektörler canlanýrken, ayný zamanda bu sektörlerde gerçekleþen kayýtdýþýlýðýn önüne geçirilmesi mümkün olabilecektir. Finansman kurumlarýnýn kaydý altýnda gerçekleþecek konut alýmlarý arz tarafýný oluþturan inþaat þirketlerini ve müteahhitleri de kayýtlý bir þekilde faaliyet göstermeye zorlayabilecektir." Þener, konut finansmaný sisteminin hayata geçirilmesiyle konut talebinde oluþacak artýþla inþaat sektöründe ve ilgili sektörlerde yaþanacak canlanmanýn, bu alandaki iþgücü gereksinimlerini de artýracaðýný kaydetti. Þener, "Konut talebinin artmasýyla birlikte emlakçýlýk sektörünün de hareketlenmesi kaçýnýlmazdýr" dedi. Þener, son dönemde hýzlý bir artýþ gösteren konut fiyatlarýnýn gelecek dönemde daha istikrarlý seyredeceðinin tahmin edildiðini belirterek, yeni konutlarýn üretilip piyasaya sunulmasýyla konut fiyatlarýnýn da istikrarlý bir dengeye kavuþacaðýný ifade etti.
Kaynak: Milliyet