Mortgage sistemine geçene 3 aylık BSMV iadesi çıktı

28/02/2008

500 in kişiye iade var 6 Mart 2007’den itibaren kredi kullanan yaklaşık 500 bin müşteri, vergilerini geri alabilecek.

kizilokŞükrü Kızılot - Mali Yaklaşım

Okurlarımız hatırlayacaktır, mortgage yasası ile, yasa yürürlüğe girmeden önce konut kredisi kullanan yaklaşık 500 bin tüketiciye, mortgage sistemine geçmeleri için 6 Haziran tarihine kadar süre tanındı. Bu arada yani 6 Mart ile 6 Haziran arasındaki üç aylık sürede, bankalar konut kredisi kullanan tüketicilerden yüzde 5’lik BSMV kesintisi yapmaya devam etti.

Bankalar, yüzde 5’lik BSMV kesintisini ise 6 Haziran tarihinden sonra uygulamaya koydu. Bu durum da, mortgage yasası çıkmadan önce konut kredisi kullanan yaklaşık 500 bin tüketiciden yasaya aykırı olarak üç ay, BSMV tahsil edilmesine neden oldu. Kim ne kadar iade alacak? Yürürlükteki mevzuata göre; yüzde 5 oranındaki BSMV, faiz üzerinden tahsil ediliyor.

Bir konut kredisi kullanan tüketicinin ödediği BSMV tutarı da, faizine göre değişiyor. Sözgelimi 100 bin YTL konut kredisi kullanan ve aylık konut kredisi taksiti 2 bin 500 YTL olan bir tüketiciye iade edilecek tutar 300 YTL’yi buluyor. Aylık konut kredisi taksidi içinde, 2 bin YTL’lik faiz ödemesinde bulunan tüketici, aylık 100 YTL BSMV ödüyor. Bu kesintinin üç ay devam ettiği göz önüne alındığında ise iade edilmesi gereken BSMV tutarı 300 YTL’yi buluyor. 100 bin ve 200 bin YTL konut kredisi kullanan bir kişinin alacağı BSMV iadesi tutarı tabloda gösterilmiştir. Uygulama esasları İadenin nasıl yapılacağına ilişkin uygulamanın ayrıntıları, 14 Şubat 2008 tarih ve 1414/15200 sayılı 2008/1 No.lu BSMV İç Genelgesi ile yapıldı.

Buna göre; 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na 5582 sayılı Kanunla eklenen 5582 sayılı Kanunun geçici 11 inci maddesinin yürürlüğe girdiği 06.03.2007 tarihinden önce kullandırılan konut kredilerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası uygulanabilmesi için bu kredilerde söz konusu Genel Tebliğde aranan şartların bulunup bulunmadığının bankalar tarafından tespit ve tevsik edilmesi gerekmektedir.

İstisna uygulanması gereken bu krediler dolayısı ile fazla ve yersiz uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergisinin iade edilebilmesi için; 1- İade konusu işlemin konut finansmanı tanımı kapsamında banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmiş bir işlem olması, 2- Bu vergiye muhatap olanlar ile bu işlemleri yapan mükellef tarafından, işlemi yapan mükellefin mükellefiyetinin bulunduğu yer vergi dairesine başvurulması, 3- İade konusu işlem dolayısı ile ilgili vergilendirme döneminde banka ve sigorta muameleleri vergisinin beyan edilip, ödenmiş olduğunun mükellef tarafından belgelendirilmesi, 4- Vergiye muhatap olan kişi tarafından sözleşme konusu işlemin 2499 sayılı Kanunun 38/A maddesinde yer alan konut finansmanı tanımı kapsamı dışında değerlendirilmesi talebinde bulunulmadığının belgelendirilmesi, gerekmektedir.

Buna göre, banka şubeleri tarafından ödenen banka ve sigorta muameleleri vergisinin istisna uygulanması gereken konut kredi işlemleri dolayısıyla lehe alınan paralar üzerinden hesaplanarak ödenen vergi olduğunun tespit edilmesi halinde, yukarıda yer alan açıklamalar ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan düzeltme hükümleri çerçevesinde bu vergilere muhatap olanlara verilmek üzere mükellefe iade edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, bu konuda vergi dairesince yapılacak tespit işleminde ihtiyaç duyulması halinde gerekli bilgi ve belgelerin ilgili banka şubesinden istenilmesi ya da gerek görülmesi halinde vergi incelemesi yaptırılabileceği kuşkusuzdur..

Kaynak: Hürriyet