Mortgage sosyal projedir vergi avantajý olmalý

20/02/2006

Ýpoteðe dayalý konut kredisi sisteminin (mortgage) sosyal boyutlu bir proje olduðunu söyleyen SPK Baþkaný Doðan Cansýzlar...

tasarýya Meclis'te vergi avantajlarý kazandýrýlmasýnýn yararlý olacaðýný söyledi.Hükümetin istihdam yaratma ve gayrimenkul piyasalarýný kayýt altýna almada büyük bel baðladýðý mortgage yasa tasarýsý (ipoteðe dayalý uzun vadeli konut kredisi sistemi), Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda bulunuyor. Yasa tasarýsýnýn Meclis'te görüþülerek yasalaþmasý sürecinde bir týkanýklýk olmadýðýný belirten Sermaye Piyasasý Kurumu Baþkaný (SPK) Doðan Cansýzlar, yasanýn mayýs ayýnda yürürlüðe girmesinin beklendiðini söyledi. Ýkincil mevzuat düzenlemeleri çalýþmalarýnýn da tamamlanmak üzere olduðunu bildiren Cansýzlar, sistemin beklenen faydayý saðlamasý için iki konuda vergi düzenlemesi içermesi gerektiðini belirtti. '100 bin YTL'ye kadar indirim' "Bu bir sosyal projedir" diyen Doðan Cansýzlar, tüketicinin konut kredisi alýrken ödeyeceði kredi faizinin gelir vergisi matrahýndan düþürülmesi ve uluslararasý piyasalarda iþlem görecek konut ipoteðine dayalý menkul kýymetlerin de yüzde 15 spotaj vergisinden muaf tutulmasýnýn dikkate alýnmasý gereken mevzular olduðunu söyledi. Cansýzlar, görüþlerini þöyle ifade etti: "Yasa tasarýsýnda beklentilere cevap vermek açýsýndan vergilerle ilgili konularýmýz vardý. Bunlar tasarýda yer almýyor. Ama Meclis'te görüþülürken vergi konusunun gündeme geleceðini tahmin ediyoruz. Çünkü vergi konusunun iki boyutu var. Birincisi sosyal boyut yani dar gelirli vatandaþlarýmýzýn daha ucuz maliyetle konut almasýna yardýmcý olacak, 100 bin YTL'ye kadar konut kredisine isabet eden faizin gelir vergisi matrahýndan, hem ücretli hem de diðer gelir vergisi matrahlarýndan düþürülmesi gerekiyor. 'Yüzde 15 stopaj olmasýn' Bu sosyal amaçlý bir proje olmasý açýsýndan çok önemli. Bu yok, bunun olmasý lazým. Ýkincisi mortgage ile ilgili sistemin tam olarak yürürlüðe girebilmesi için, uzun vadeli kredi müessesesinin çalýþýyor olmasý lazým. Türkiye'de þu anda 15, 20, 30 yýllýk vadeler ile kredi vermeniz mümkün deðil. Bu nedenle yurtdýþýndan fon alacaksýnýz. Bu yüzden vergi boyutunun ikinci etabý sadece yurtdýþýnda ihraç edilecek ipotek teminatlý menkul kýymetlerin, euro bondlarda olduðu gibi yüzde 15 stopaj vergisinden muaf olmasýdýr. Böyle olursa yurtdýþýndan daha kolay uzun ve orta vadeli fon saðlayýp orta ve uzun vadeli krediler verilebilir. Fakat tasarý da bu da yok." 'Önümüzdeki 20 yýla damgasýný vuracak' Mortgage'ýn uzun süredir gündemde olmasý nedeniyle toplumda bir beklentisizliðe neden olduðu görüþlerine katýlmadýðýný ileten SPK Baþkaný Doðan Cansýzlar, konut piyasasýnýn çok daha geliþeceðini, kayýt altýna alýnacaðýný ve konut finansmanýnýn da finans sektörünün bir konusu haline geleceðini söyledi. Türkiye'de finans kesiminin gayrimenkul sektöründe önemli bir rol oynayacaðý bir döneme girildiðini söyleyen Cansýzlar, þunlarý iletti: "Bu projenin sermaye ve finans piyasalarýmýzýn önümüzdeki 20 yýlýna damgasýný vuracak bir proje olarak hayata geçeceðine inanýyorum. Konuta olan talep durmuþ deðil. Arzýn artýrýlmasýna iliþkin çalýþmalar da devam ediyor. Bu fiyatýn da çok fazla þiþmesini engelleyecektir. Ama þu anda konut fiyatlarý o kadar yüksek deðil. Kriz dönemi nedeniyle dibe vuran fiyatlar, olmasý gereken seviyelere gelmeye baþladý." 'Yabancýlarýn ilgisi çok fazla' Mortgage yasasýna iliþkin ilgili diðer kurumlarý da yapmalarý gereken hazýrlýklar konusunda yazýlý olarak sürekli bilgilendirdiklerini bildiren Cansýzlar, "Kanun yürürlüðe girdikten sonra bu düzenlemeler de hayata geçer. Sanýrým en geç bu yýlýn ikinci yarýsýnda bu iþleri bitirmiþ oluruz. Ýkincil piyasa da devreye girmiþ olur" dedi. Sisteme yabancýlarýn da çok büyük ilgi gösterdiðini söyleyen Cansýzlar, "Çok talep var, ilgileri çok büyük. Bütün kuruluþlar, irili ufaklý hepsi geliyorlar. Müracaatlarý var" þeklinde konuþtu. Cansýzlar þunlarý söyledi: "Gelip fikir alanlar var. Bu alanda çok iyi bir ilgi var. Avrupa Birliði sürecinde ilk ilgi alaný diðer ülkelerde olduðu gibi finans. Ýkinci ilgi alaný gayrimenkul piyasasýdýr. Türkiye yabancý sermaye açýsýndan þu anda bu süreci yaþýyor. Bu bakýmdan çok önemli geliþmeler olacaðýný tahmin ediyorum."
Kaynak: Milliyet