Mortgage taksitlerini ödeyemeyenler için sigorta

27/02/2006

Ýpotekli konut finansman sisteminin iþlemesi için ipoteðin nakde çevrilmesi sýrasýnda bir sorun çýkmayacaðýný garanti eden...

tapu sicil sigortasý dýþýnda kredi taksitlerini ödeyemeyenler için de sigorta geliyor. Bu yýl içinde yasalaþmasý beklenen mortgage, yani ipotekli konut finansman sistemi için geri sayým sürerken, sistemin iþlemesi için gerekli yeni sigorta ürünleri de kapýda. Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði (TSRÞB) ve Hazine Müsteþarlýðý, sigorta ürünleri konusunda çalýþmalarýný hýzlandýrdý. Mortgage ile ilgili sigorta ürünlerinin geliþtirilmesine yönelik Hazine ile iþbirliði içinde olduklarýný ifade eden Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði Genel Sekreter Yardýmcýsý Doç.Dr. Suna Oksay, tapu sicil sigortasý (Title Insurance) ile, Ýpotekli Konut Kredisi Ödemelerini Korumaya yönelik (Mortgage Payment Protection Insurance) ürünler konusundaki çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný söyledi. Sigortasýz mortgage 3 ayaklý masaya benzer Mortgage çýktýktan sonra bu ürünlerin de sunulmasýnýn gerekli olduðunu belirten Oksay, "Yoksa sistem, 3 bacaklý bir masa gibi kalýr. Sistemi kullanamazsýnýz" dedi. Ýpotekli konut finansman sisteminde, sistemin iþleyebilmesi için en önemli unsur, ikincil piyasalar. Bankalar, verdikleri kredileri menkul deðere dönüþtürüyor. Daha sonra bunu bir havuza satarak finansman saðlýyor. Riskleri sigorta kapsamýna alýnmamýþ mortgage'e dayalý menkul deðerlerin, ikincil piyasalarda da satýlamayacaðýna dikkat çekiliyor. Tapu sicil sigortasý, kredi verilerek, ipotek altýna alýnan gayrimenkulün, tapu sicil kayýtlarýnýn temiz olduðunu ve ipoteðin nakde çevrilmek istendiðinde bir sorun çýkmayacaðýný garanti eden, aksi durumlardaki zararý kapsama alan ve kredi verenin riskini kapsayan bir ürün. Söz konusu sigorta, kredi alan kiþinin taksitlerini ödemediði için, ipoteðin nakde çevrilmek istendiði hallerde, evin tapu kayýtlarýnda bulunan yasal engeller ve evrak sahtekârlýðý, usulsüzlük, ehliyetsizlik, yetkisizlik gibi nedenlerle, satýþýn olanaksýz hale gelmesi, ipoteðin nakde çevrilememesi riskini kapsýyor. Mortgage sigortasý üzerinde çalýþýlýyor Tapu sicil sigortasý ve Ýpotekli Konut Kredisi Ödemelerini Korumaya yönelik ürünlerin yanýsýra, TSRÞB’nin, mortgage sigortalarýna iliþkin çalýþmalarýný da sürdürdüðünü belirten Oksay, Hazine Müsteþarlýðý Sigortacýlýk Genel Müdürlüðü'nün tüm çalýþmalarýn tamamlanmasýndan sonra bu konuda sigorta piyasasýna uygun sigorta ürünleri için genel þartlarý yayýmlayacaðýný dile getirdi. Mortgage sigortasýnda, konut sahibi olmak isteyen kiþi bir bankaya baþvurduðunda söz geliþi, banka kredinin yüzde 80'ini karþýlýyor; geri kalan yüzde 20'sini de müþterinin ödemesini istiyor. Mortgage sigortasý yapýldýðýnda banka, kredinin yüzde 100'ünü finanse ediyor. Kiþi, yüzde 20'lik kýsmý ödemiyor. Bu yüzde 20'lik kýsmýn riskini ise sigorta þirketinin üzerine alýyor. Ýþsiz kalýp krediyi ödeyemeyene sigorta * Ýpotekli Konut Kredisi Ödemelerini Koruma Sigortasý çerçevesinde kapsam altýna alýnan risk, kredi taksitlerinin geçici olarak veya tamamýnýn ödenememesi; bu nedenle de, kredi veren kurumun konutu satýþa çýkarmasý riski. * Kredi alan kiþinin, iþsiz kalmasý, hasta olmasý veya kaza geçirmesi gibi nedenlerle, geçici olarak kredi taksitlerini ödeyemeyeceði durumlarda, sigorta þirketi tarafýndan, poliçede belirlenen süreler için, kiþinin kredi taksitleri bankaya ödeniyor. * Kiþinin ölmesi halinde ise, sigorta kapsamýnda kalan kredi borcunun tamamý, bankaya ödeniyor. Böylelikle konut tamamen, kiþinin mirasçýlarýna ait oluyor.
Kaynak: Referans Gazetesi