Mortgage tasarýsý Bakanlar Kurulu'nda imzaya açýldý

27/09/2005

Uzun vadeli konut finansman modeli mortgage'ýn hayata geçirilmesi için gerekli yasa teklifi Bakanlar Kurulu'nun imzasýna sunuldu.

Kamuoyunun uzun süredir beklediði uzun vadeli konut finansman modeli mortgage'ýn hayata geçirilmesi için gerekli yasa teklifi Bakanlar Kurulu'nun imzasýna sunuldu. Tasarý, 1 Ekim'de açýlacak Meclis'te öncelikle görüþülecek. Bakanlar Kurulu sonrasý açýklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü ve Adalet Bakaný Cemil Çiçek, mortgage yasa tasarýsýyla vatandaþýn uygun þartlarda ev sahibi olmasýnýn amaçlandýðýný söyledi. Çiçek, "Getirilen sistemle inþaat sektörü de canlanacak. Kayýt dýþýlýk azaltýlacak. Planlý, ruhsatlý, depreme dayanýklý konutlar temin edilecek." dedi. Çiçek'in verdiði bilgiye göre tasarý ile tamamlanmamýþ konutlara da kredi imkaný getiriliyor. Ýnþaat ya da proje safhasýndaki konuta kredi desteði saðlanabiliyor. Sahipleri bu durumdaki gayrimenkullerini ipotek gösterip kredi alabiliyor. Daha önceden yüksek faizle bankadan kredi almýþ olanlara da yeni modelle oluþacak daha düþük faizle yeniden kredi çekerek borcunu yapýlandýrma imkaný getiriliyor. Erdal Þen, Ankara
Kaynak: Zaman