Mortgage Türkçeleþti, tutulu satýþ oldu

21/04/2006

Ýpoteðe dayalý uzun vadeli konut finansman sisteminin yasal zeminini oluþturan ve þimdiye kadar mortgage olarak tanýmlanan sistemin adý Türkçeleþtirilerek tutulu satýþ oldu.

TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu tasarýda mortgage sistemine, tutulu satýþ denilmesini kararlaþtýrdý. Tasarýnýn tümü üzerindeki görüþmeler dün baþladý, ancak Devlet Bakaný Abdüllatif Þener alt komisyon raporunu tam olarak inceleyemediðini ifade edince maddelere geçilmeden görüþmeler ertelendi. Þener'in verdiði bilgiye göre tutulu satýþ yöntemiyle 20 yýl vadeli ve yüzde 1 sabit faizli 50 bin YTL kredi alan bir kiþi, bankaya ayda 551 YTL taksit ödeyecek.
Kaynak: Referans Gazetesi