Mortgage Þubatta

29/01/2006

Mortgage Þubatta geliyor

ANKARA - Türkiye'de özellikle dar gelirlilerin merakla beklediði Mortgage (Ýpotekli Konut Finansmaný) Tasarýsý önümüzdeki salý günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüþülecek. En geç þubat sonunda yasalaþmasý hedeflenen tasarý ile özellikle dar gelirlilerin süper indirimli kredi faizleriyle kira öder gibi; ev sahibi olmasýna imkan tanýnacak. Gayrimenkul sektörünü tamamiyle kayýt altýna almayý hedefleyen tasarýya göre, kredi faizleri deðiþken ve sabit olmak üzere iki þekilde düzenlenebilecek. Borcunun kalanýný bir defada kapatmak isteyenlere indirim uygulanacak. Finansman kuruluþlarý geliyor Tasarý ile vatandaþýn daha uzun vadeyle ve daha iyi þartlarda konut alabilmesi için, ipotek finansmaný kuruluþlarý oluþturulacak. Bankalar ipotek finansmaný kuruluþlarýna iþtirak edebilecek. Söz konusu kuruluþlar, emisyon primlerinin banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesna tutulacak ve iþlemleri damga vergisinden muaf olacak. Konut finansmanýndan kaynaklanan borçlarýn geri ödeme tutarlarý, yurt içinde veya yurt dýþýnda genel kabul görmüþ ve yaygýn olarak kullanýlan endekslere göre deðiþecek þekilde belirlenecek. Bu çerçevede sadece konut finansmanýna yönelik olmak kaydýyla, piyasanýn geliþmesine engel olan sabit faizle borçlandýrma zorunluluðu kalkacak. Deðiþken faizle borç verilmesi sonucunda, bankalarýn risk yönetiminin yaný sýra vatandaþýn geri ödemeleri de vadeler uzamasý nedeniyle kolaylaþacak. Proje ile inþaat safhasýndaki konutlar da sisteme dahil olacak. 2 ay kredi taksitini ödeyemeyenin evini banka satma hakkýna sahip olacak. Borcunun kalanýný kapatmak isteyenler anapara artý yüzde 2 faiz ödeyecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi