Mortgageda rötar var!

29/12/2005

2005 ortasýnda çýkacaðý söylenen daha sonra yýl sonuna ertelenen mortgage yasasý 2006'nýn ilk çeyreðine kaldý.

Kamuoyunu yakýndan ilgilendiren, yaygýn adýyla "Mortgage yasasý", resmi adýyla "Konut Finansmaný Sistemine Ýliþkin Çeþitli Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý"nýn yasalaþmasý 2006'nýn ilk çeyreðine kaldý. 28 Kasým 2005'te Bakanlar Kurulu'ndaki imza sürecinin bitmesinin ardýndan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ye gönderilen tasarý 1 Aralýk'ta komisyonlara sevk edildi. Tasarý, Adalet Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 'tali', Plan ve Bütçe Komisyonu ise 'esas' komisyon olarak belirlenmiþti. Komisyonlar yoðun Halen komisyonlarda görüþülmeyi bekleyen tasarýyý tali komisyon olarak belirlenen Adalet ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu görüþmeyecek. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Baþkaný AKP Kütahya Milletvekili Soner Aksoy, "Biz bu tasarýda tali komisyonuz. Gündemimiz çok yoðun. onun için gündeme almadýk. Elimizde esas komisyon olarak görev yaptýðýmýz kredi kartlarý yasa tasarýsý var. Bu tasarýyý Türkiye'nin en önemli sorunu olarak görüyoruz. Onun üzerine yoðunlaþtýk" dedi. Plan Bütçe görüþecek Adalet Komisyonu'nun ise esas komisyonu olduðu Ticaret Kanunu ile ilgilendiði için tasarýyý görüþmeyeceði öðrenildi. Bu durumda tasarýnýn TBMM Genel Kurulu'na gelmesi için Plan ve Bütçe Komisyonu'nun görüþmesi yeterli olacak. Yýl sonuna yetiþeceði söylenmiþti Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakaný Abdüllatif Þener 2005 baþýnda yaptýðý açýklamada, yasanýn yýl ortasýnda çýkacaðýný söylemiþti. Daha sonraki açýklamalarýnda ise yasanýn en geç yýl sonunda çýkacaðýný söylemiþti. 36 maddeli 36 maddeden oluþan tasarý kurumsal bir konut finansman sistemi oluþturulmasýný ve bu sistemin baþarýlý olabilmesi açýsýndan gerekli düzenlemeleri içeriyor. Tasarýda Ýcra Ýflas Kanunu, Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve çeþitli vergi kanunlarýnda deðiþiklikler yapýlmasý öngörülüyor.
Kaynak: Milliyet