Otomotivin gözü de mortgage yasasýnda

16/12/2005

Otomotivin gözü de mortgage yasasýnda

Konut talebinin, düþen faizler ve mortgage sistemi beklentisinin artmasýyla doruk noktaya çýkmasý, otomotiv sektöründe satýþlarýn hýz kesmesine neden oldu. Ancak konut talebinin artmasýyla iþleyiþinin hýzlanmasý beklenen mortgage sisteminin, orta vadede otomotiv sektörüne de olumlu yansýyacaðý tahmin ediliyor. Toyotasa Genel Müdürü Ýbrahim Orhon, orta vadede Mortgage Sistemi’nin, otomotiv sektörü için faydalý olacaðýný düþündüðünü söyledi. Mortgage sistemi nedeniyle tüketicilerin konut almaya yönelmesi ve otomobil satýþlarýnýn düþmesinin otomotiv sektörüne etkilerini deðerlendiren Orhon, “Belki çok kýsa bir zaman süreci içinde bir miktar insan, imkanlarýný ev almaya, konut almaya yönlendirebilir. Orta vadede Mortgage sistemi otomotiv sektörü için daha faydalý olacak” dedi. Mortgage’in uzun vade ve düþük faiz anlamýna geldiðini, faizlerin bir sektörde düþmeye baþlamasýyla, bu durumun etrafa yayýlacaðýný belirten Orhon, “Dolayýsý ile sistemi otomotiv sektöründe de daha düþük faizlerin öncüsü veya müjdecisi olarak görüyorum ve o bakýmdan faydalý olacaktýr” diye konuþtu. “Hem ev hem otomobil” Konut ihtiyacýnýn önemli bir ihtiyaç olduðunu da belirten Orhon, insanlarýn Mortgage sayesinde daha çabuk konut alabileceðini, o zaman da otomobil alabilmek için daha rahat davranabileceklerini de ifade etti. Orhon, geçmiþte böyle uzun vadeli finansman imkaný olmadýðý ortamda insanlarýn bütün birikimlerini bir kerede götürüp bir konut almak için yatýrdýðýný, þimdi ise birikiminin sadece bir kýsmýný yatýracaðýný ve gerisini bankadan kullanacaðýný kaydetti ve “Dolayýsý ile baþka þeyler için deðerlendirmek üzere, elinde kalan bir birikim olabilecek. Ýnsanlar bu sistemle hem ev hem otomobile ayný zamanda sahip olabilir bu sistemde” diye konuþtu. Ýbrahim Orhon, Mortgage sisteminin otomotiv sektörüne olumsuz etkisinin belki çok kýsa bir süre için olabileceðini ifade ederek, kýsa vade derken, 6 ay, 1 yýl gibi bir süreyi kastettiðini ve sistemin sektöre olumsuz etkisinin çok önemli boyutta olmayacaðýný da söyledi. > ‘SATIÞ ARTIÞI BEKLÝYORUZ’ Ýbrahim Orhon, Toyotasa’nýn 2006 hedeflerini de “2005 yýlýna göre önemli bir artýþ bekliyoruz” þeklinde özetledi. Þu anda piyasada çok popüler olan dizel motorlu ürünlerini piyasaya en son veren marka olduklarýný kaydeden Orhon, “Zaten daha önce benzinli motor sektöründe iyi bir pazar payýmýz vardý, dizel motorlu ürünlerimizle birlikte, 2006 yýlýnda çok daha iyi bir satýþ hedefine koþuyoruz” dedi. Orhon, Toyotosa’nýn binek otomobillerde þu anda pazar payýnýn yüzde 7’ye yakýn olduðunu belirterek, “2006 senesi için binek otomobillerde pazar payýmýzý yüzde 10 üzerinde artýracaðýmýzý söyleyebilirim” diye konuþtu.
Kaynak: Turkiye Gazetesi