Pahalý konut kredisini ucuzla deðiþtirin

20/02/2006

Maliye Bakanlýðý, bankalara gönderdiði bir yazý ile konut kredilerindeki Kaynak Kullanýmýný Destekleme Fonu (KKDF) muafiyetinin...

ayný tüketicinin kullanacaðý sonraki kredilerde de geçerli olduðunu bildirdi. Bu bildirimin anlamý çok açýk; daha önce, herhangi bir bankadan kullanýlan konut kredisinin, diðer bir bankadan alýnan krediyle kapatýlmasýnda veya kredinin YTL'den dövize endeksli krediye, dövize endeksli krediden YTL'ye dönüþtürülmesi halinde KKDF kesintisi yapýlmayacak. Maliye, konut kredilerindeki KKDF muafiyetinin, ayný tüketicinin kullanacaðý sonraki kredilerde de geçerli olduðunu bildirdi. Tüketicinin konut kredisi maliyeti düþtüðü gibi, yüksek faiz döneminde aldýðý krediyi, düþük faizli olan kredi ile deðiþtirerek, faiz yükünü de azaltma imkaný doðdu. Bu çaðrý, kullandýðýnýz bütün krediler için olmakla birlikte (düzenleme sadece konut için yapýldý ama siz bankalar ile görüþerek özellikle çok yüksek faizli kullandýðýnýz bütün kredileri yeniden düzenlemeyi teklif edin) özellikle hafta bitmeden yapýlan düzenleme ile net olarak; kullandýðýnýz konut kredileri için geçerli... Peki hangi düzenleme? Konuyu hayatýn karmaþasý içinde atlayanlar için hatýrlatalým; Maliye Bakanlýðý, bankalara gönderdiði bir yazý ile konut kredilerindeki Kaynak Kullanýmýný Destekleme Fonu (KKDF) muafiyetinin, ayný tüketicinin kullanacaðý sonraki kredilerde de geçerli olduðunu bildirdi. Bu bildirimin anlamý çok açýk; daha önce, herhangi bir bankadan kullanýlan konut kredisinin, diðer bir bankadan alýnan krediyle kapatýlmasýnda veya kredinin YTL'den dövize endeksli krediye, dövize endeksli krediden YTL'ye dönüþtürülmesi halinde KKDF kesintisi yapýlmayacak. Bildiðiniz gibi daha önce ayný bankadan dahi yeniden yapýlandýrma yapsanýz kesinti yapýlýyordu... Peki bu “olmayacak” ibaresinin son kullanýcý açýsýndan daha net anlamý ne? Çok açýk; tüketicinin konut kredisi maliyeti düþtüðü gibi, yüksek faiz döneminde aldýðý krediyi, düþük faizli olan kredi ile deðiþtirerek, faiz yükünü de azaltma imkaný doðdu... Sonuç 1: Son 5 yýl içinde kullandýðýnýz ve özellikle kredilerin açýldýðý son 24 ay içinde kullandýðýnýz konut kredilerinin faizleri bugün için çok yüksek... Mutlaka yapýlandýrma talep edin, bankanýz kabul etmez ise baþka bir bankadan daha ucuz bir kredi bularak ayný iþlemi yapýn... Soru: Sizce 2001 sonrasý dönemde “dolar ile kredi kullananlar mý yoksa TL ile borçlananlar mý” daha karlý? (lütfen þu gerçeði de unutmayýn; o günlerde TL ile kredi kullananlar bugün gördüðünüz faiz oranlarýnýn çok üstünde oranlar ile borçlandýlar) Sonuç 2: Dalgalý kur sistemi gibi “patlama-çöküþ” dinamiði üzerine kurulan yapýlarda, kýsa vadede TL ile borçlanmak karlý görünse bile (faiz hesaplanýrsa karlý olmadýðý aslýnda görülebilir) orta ve uzun vadede, özellikle ilk dalgalar sonrasý oluþabilecek olasý “duraðan” dönem dikkate alýnýp, ana sürenin ortalamasý hesaplandýðýnda; döviz (dolar) dolar kredileri daha hesaplý olabilir... Grafik’te görülen son dönemde de olduðu gibi... Bugün sorduðunuz “hangi para ile borçlanalým” sorusuna cevap ararken yapabileceðiniz en doðru hareket; bir kalem alýn ve yukarýdaki grafiði 2010 yýlýna kadar tamamlayýn. Tamamladýðýnýzda 1,5 altýnda bir dinamik çizdiyseniz, hiç düþünmeyin dolar borçlanýn. Tam tersi 2 hatta 3’lere varan bir grafik çizdiyseniz en doðrusu siz YTL ile borçlanýn... Son söz: Yukarýdaki çýkarýmlarý, kriz sonrasý dönemde ortaya çýkan dinamiðe, dalgalý kur sitemine ve en önemlisi bugün piyasada kredi kullandýðýmýz faiz oranlarýna göre yaptýk. Varolan yapý içinde 60 aydan 144 aya kadar olan vadelerde 0,60-0,75’lerden verilen döviz kredileri 1,06-1,15’lerden verilen YTL kredilerine göre daha karlý olabilir... 'Nasýl hesapladýn' derseniz. Ýki kredinin de aylýk ödemesini ayný vade için hesaplayýn. Ödediðiniz dolar ile YTL taksitleri bulun. Göreceksiniz YTL ödemeyi dolara çevirdiðinizde dolar ile borçlansaydýnýz ödeyeceðiniz taksit daha düþük kalacak. Bu noktada þöyle bir çýkarým yapabilirsiniz; dolar kuru X olana kadar YTL ile borçlanmak daha avantajlý...
Kaynak: Referans Gazetesi