Ýpoteðe dayalý satýþ'ta indirim sýkýntýsý

06/05/2006

Kamuoyunda mortgage olarak bilinen ipoteðe dayalý Konut Finansmaný Yasa tasarýsýnda...

100 bin YTL'ye kadar kredi faizinin vergiden indirilmesini saðlayan düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu'nda iki yýl ertelenirken, Maliye Bakaný Kemal Unakýtan düzenlemenin adaletsizlik yaratacaðýný, ancak Meclis iradesine saygý göstereceklerini söyledi. Baþbakan Yardýmcýsý Abdüllatif Þener de, vergi indiriminin inþaat fiyatlarý ve kamu finansman dengesini olumsuz etkiyeceði için 2008'e býrakýldýðýný söyledi. Unakýtan, vergi indirimi düzenlemesinin ertelenmesinin geri adým olmadýðýný, bunun alt komisyonda eklendiðine dikkat çekti. Gayrimenkul piyasasýnýn bugünlerde cazip olduðunu belirten Unakýtan, "Vergi avantajýný koymakla belki bazý adaletsizliklere yol açmak söz konusuydu" dedi. Olumsuz etki yaratýrdý Unakýtan, "Hükümetten gönderildiði þekline razýyým. Ancak bir bakanýn gönlündeki baþka, TBMM'nin iradesi baþka" diyerek tasarýya son þekli Genel Kurul'un vereceðine iþaret etti ve deðiþiklik bekleyip beklemediði sorusuna, "Ne ise öyle sürecek gibi görünüyor" demekle yetindi. Þener de GAP Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen yarýþmanýn ödül töreninde sorular üzerine, prensip olarak vergi indirimi olmasý gerektiðini belirterek þunlardý söyledi: "Kredi faizinin vergiden düþürülmesi gerektiði kanaatindeydik. Ancak finans dengelerinin dikkate alýnýp hesaplarýn iyi yapýlmasý gereði var. Kurulmuþ dengeleri bozacak, vergi kaybýna yol açacak uygulamanýn tasarýya girmesi uygun deðildi. Ýndirimle talebin artabileceði, inþaat fiyatlarýnýn etkilenebileceði nedeniyle bunun 2008'de baþlamasý önergesi verildi ve kabul ettik. Prensip olarak vergi indirimi olmalý. Ama bütçe finans dengeleri ve ilk yýllardaki sonuçlarýn görülmesi için 2008'in baþýnda yürürlüðe girmesini uygun bulduk."
Kaynak: Radikal