TOKÝ bitirme kredisi verecek

21/04/2006

Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ), inþaat seviyesi yüzde 70 ile 90 arasýnda olan 150 metrekareye kadar konut inþaatlarý için, 3-9 bin YTL arasýnda konut tamamlama kredisi açacak.

Söz konusu konutlar için, 1000 YTL altyapý kredisi de verilecek. TOKÝ'nin tebliði, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Tebliðe göre, kredi açýlacak projelerin, Afet Bölgelerinde Yapýlacak Yapýlar Hakkýnda Yönetmelik'e uygun olarak inþa edilmesi zorunlu olacak. Marmara depreminden etkilenen Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova illerindeki projelere inþaat seviyesi yüzde 70'e gelince, 'Kalkýnmada 1. Derecede Öncelikli Ýller'deki projelere, inþaat seviyesi en az yüzde 75'e gelince, bu iller dýþýnda ise inþaat seviyesi en az yüzde 80'e gelince kredi verilecek.
Kaynak: Radikal