Ücretlilere mortgage müdjesi

08/04/2006

Mortgage sistemini düzenleyen tasarýda yer alan yeni düzenlemelere göre, sabit gelirliler konut için alacaðý kredi faizini vergiden düþebilecek

Sabit ve deðiþken faizle kredi olanaðý saðlanacak, konutlarda yaþ ve semt sýnýrlamasý yapýlmayacak. KÝRA öder gibi konut edinme imkaný saðlayan mortgage sistemini düzenleyen tasarýsýnda önemli düzenlemeler yapýldý. Sabit gelirlinin kredi faizini vergiden düþme imkaný getirildi. Ayrýca Kentsel dönüþüm projeleri, kooperatif üyeleri ve TOKÝ konutlarý da bu sistemden yararlanabilecek. TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu tasarý üzerindeki çalýþmalarýný tamamladý. Mortgage (Ýpotekli Konut Finansmaný) Tasarýsýnda dar gelirlilerin lehine düzenlemeler yaptý. TBMM tatile girmeden yasalaþmasý beklenen tasarýda yapýlan önemli düzenlemeler þöyle: FAÝZ VERGÝDEN DÜÞÜLECEK: Konut kredisi faizinin vergi matrahýndan düþürülmesine yönelik düzenleme yapýldý. Yapýlan bu deðiþiklikle ücrete tabi çalýþanlarýn 100 bin YTL’ye kadar kullanýlacaðý konut kredisine ödedikleri faiz, vergi matrahýndan düþülecek. Vatandaþýn daha uzun vadeyle ve daha iyi þartlarda konut alabilmesi için, Konut Finansmaný Kuruluþlarý oluþturulacak. Bankalar ipotek finansmaný kuruluþlarýna iþtirak edebilecek. Söz konusu kuruluþlar, emisyon primlerinin banka ve sigorta muameleleri vergisinden ve damga vergisinden muaf olacak. Bu kuruluþlarca ihraç edilen menkul kýymetlerin elden çýkarýlmasýndan doðan kazançlar da vergilendirilmeyecek. SABÝT FAÝZ KALKACAK: Konut finansmanýndan kaynaklanan borçlarýn geri ödeme tutarlarý, yurtiçinde veya yurtdýþýnda genel kabul görmüþ ve yaygýn olarak kullanýlan endekslere göre deðiþecek þekilde belirlenecek. Bu çerçevede sadece konut finansmanýna yönelik olmak kaydýyla, piyasanýn geliþmesine engel olan sabit faizle borçlandýrma zorunluluðu kalkacak. Konut finansmaný kuruluþlarý, tüketiciye teklif ettikleri kredi veya finansal kiralama sözleþmesinin koþullarýný içeren ’Sözleþme Öncesi Bilgi Formu’ vermesi zorunlu olacak. Tüketici bu teklifi kabul edip etmemekte serbest olacak. BORÇ KAPATMA FAÝZÝ: Proje ve inþaat safhasýndaki konutlar da mortgage’e dahil olacak. Sistemde, gayrimenkulle ilgili yaþ, semt, kredi vadesi gibi sýnýrlamalar olmayacak. Ýki ay kredi taksitini ödeyemeyenin evini banka satma hakkýna sahip olacak. Borcunun kalanýný kapatmak isteyenler anapara artý yüzde 2 faiz ödeyecek. Kentsel Dönüþüm Projesi kapsamýndaki ev sahipleri sistemden yararlanacak. TOKÝ’nin uzun vadede ve yurtdýþýndan fon bulabilmesi için bu kurumunda yapacaðý konutlar da yeni konut finansmaný tasarýsýna dahil edildi. Hürriyet Nuray BABACAN
Kaynak: Haber3