Uzun vadeli, rekabetçi ve þeffaf sistem

09/02/2006

Mortgage Kanununun öngördüðü modelin temel özellikleri sýralandý.

1. Sistem piyasa bazlý olmasý nedeniyle rekabet içinde çalýþacaktýr. 2. Þeffaftýr. Kamunun dar gelirli kesime destek olmak istemesi halinde dahi bu sistem içinde sübvansiyonlar ve hangi kitleye ne ölçüde para aktarýldýðý açýkça görülebilecektir. 3. Uzun vadede konut sektörüne uygun maliyette sürekli kaynak aktaracak bir yapýya sahip. 4. Bankalarýn açtýðý konut kredilerinin yanýsýra finansal kiralama þeklinde konut finansmanýna imkan veriyor. 5. Uluslararasý sermaye piyasalarý ile uyumlu ve entegre bir sistem olduðu için hem hacimtutar olarak daha fazla fonlama imkanlarý hem de deðiþik fonlama alternatifleri yaratýyor. Bu da daha ucuz ve tüketicilere, bireysel ihtiyaçlarýna duyarlý kredi kullanma imkanlarý getiriyor. Örneðin, deðiþken faizli kredi kullanma imkaný getirerek tüketicilere daha çok seçenek sunulabilecektir. 6. Kredi kullananlarý bilgilendirmek ve korumak için birçok kural getiriyor. 7. Sistemin etkin çalýþmasý için gerekli olan icra-iflas, konut deðerlemesi, menkul kýymetleþtirme gibi konut finansman sisteminin olmazsa olmaz konularýnda ayrýntýlý düzenlemeler ile altyapý saðlamlaþtýrýlýyor. Mortgage kanununda yer alan model oluþturulurken 30'dan fazla ülkenin uygulamasý tarihçesi ile beraber incelenip, mortgage konusunda yabancý uzman kuruluþ ve kiþilerle sayýsýz toplantýlar yapýldý. Türkiye'de konu ile ilgili kuruluþlarýn modele katký yapmasýna çalýþýldý. 3-4 senelik yoðun çalýþmanýn ürünü olan bu kanunla neler getiriliyor, neler eksik, hangi konular tüketici açýsýndan kritik, gelecek haftalarda tartýþmaya devam edeceðiz.
Kaynak: Sabah