Villa almak hayal deðil

19/03/2006

Lüks daire fiyatlarýnýn milyon dolarlara kadar ulaþtýðý günümüzde...

orta gelir grubunun villa sahibi olmasý imkansýz deðil. Sayýlarý az olmakla beraber þehir içindeki orta sýnýf bir dairenin fiyatýna satýlan villalar var Çocukluðumuzun bahçeli, müstakil evleri tarihe karýþýyor. Özellikle büyük þehirlerin kalabalýk nüfusu ve artan konut ihtiyacý, konut üreticisini daire üretmeye iterken sürekli artan konut fiyatlarý da tüketiciyi apartman dairelerine mahkum ediyor. Büyük þehirlerin apartman hayatýný benimseyemeyenlerin tercihi ise özellikle þehir dýþýnda yapýlmýþ villa projeleri oluyor. Ancak arsa payý bedeli oldukça yüksek olan ve lüks konut sýnýfýnda inþa edilen villalarýn fiyatlarý el yakýyor. Þehrin merkezine oldukça uzak yerlerdeki villalar bile milyon dolarlýk fiyatlarla satýlýyor. Ancak orta gelir grubuna hitap eden villa projeleri de yok deðil. Sayýlarý iki elin parmaklarýný geçmemekle birlikte, orta gelir grubundan tüketicinin villa sahibi olma hayalini gerçekleþtiren bu sitelerde fiyatlar, þehir içindeki orta sýnýf dairelerin fiyatlarýný geçmiyor. Kýnalý Konutlar/Çantaköy Anadolu Konut Sanayi A.Þ.'nin Silivri/Çantaköy'de inþa ettiði Kýnalý Konutlar'da, 100 adet çelik villa KDV hariç 171 bin YTL'den satýþa sunuluyor. Konut kredisine uygun olan villalar, ArtCanadian Çelik Yapý Sistemleri ile inþa ediliyor. 67 bin 100 metrekare alan içinde, 240 metrekare, tek tip villalardan oluþan proje, Temmuz 2006'da tamamlanacak. Yüzme havuzu, spor alanlarý, çocuk oyun alanlarý gibi donatýlara yer verilen sitede bir de amfi tiyatro inþa ediliyor. Tel: (0212) 343 91 60 Akfýrat Evleri/Tepeören Doðan Holding'e baðlý D - Yapý Ýnþaat'ýn yeni projesi Akfýrat Evleri'nde villa fiyatlarý 165 bin euro'dan baþlýyor, 245 bin euro'ya kadar çýkýyor. Formula 1 projesine komþu 130 dönümlük alanda inþa edilen proje 2007 yýlýnýn nisan ayýnda tamamlanacak. Projede 175 ve 245 metrekare arasýnda deðiþen 4 tip villa seçeneði bulunuyor. 630 metrekare ile 1000 metrekare arasýnda deðiþen büyüklüklerde bahçeleri bulunan villalar, hafif çelik sistem olarak inþa ediliyor. Sitede restoran, yüzme havuzu, fitness center, tenis kortu, basketbol, futbol ve voleybol sahalarý, aðaçlandýrýlmýþ yürüme yollarý, bisiklet parkurlarý gibi donatýlara yer veriliyor. Tel: (0216) 556 91 20 Ceren Sitesi/Tuzla Gülderen Ýnþaat'ýn Tuzla'da inþa ettiði Ceren Sitesi'nde villa fiyatlarý 225 bin ile 330 bin YTL arasýnda deðiþiyor. Ýnþaatý tamamlanmýþ olan ve hemen teslim edilen villalar için banka kredisi kullanmak mümkün. Dekorasyonlu ve dekorasyonsuz vilalarýn satýþa sunulduðu Ceren Sitesi'nde villa büyüklükleri 266 ile 331 metrekare arasýnda deðiþiyor. 17 dönüm arazi üzerinde 22 adet ikiz ve 4 adet tek tripleks villadan oluþan sitede iki adet açýk yüzme havuzu ve yedi dönümlük park-peyzaj alaný yer alýyor. Yaþamýn baþladýðý Ceren Sitesi'nde villalar doðalgazla ýsýtýlýyor güvenlik ve kapýcý hizmetleri veriliyor. Tel : (0216) 430 97 82 - (0216) 430 87 27 Eston Þehir/Bahçeþehir Eston Yapý'nýn Bahçeþehir'de inþa ettiði, apartman dubleksi, ikiz dubleks villa ve müstakil villalardan oluþan Eston Þehir'de villa fiyatlarý 283 bin YTL'den baþlýyor, 501 bin YTL'ye kadar çýkýyor. Yüzde 30 peþin ve 30 ay vade ile satýþa çýkarýlan ilk etap villalar, 31 Temmuz 2007'de teslim edilecek. Toplam 1900 metrekare arazi üzerinde 2 bin adet bahçeli evden oluþan projenin 10 yýl içinde tamamlanmasý planlanýyor. Projede eðitim, saðlýk, dini tesisler, ticaret alanlarý, spor alanlarý, kültürel tesisler gibi sosyal donatý alanlarý için yer ayrýlýyor. Tel: (0212) 620 71 72 - 73 Emre Melih Yapý Kooperatifi Sitesi/Bahçeþehir Uygunlar Ýnþaat'ýn Bahçeþehir - Boðazköy'de inþa ettiði Emre Melih Yapý Kooperatifi Sitesi'nde 335 ve 345 metrekare iki tip villa, 200 ile 250 bin YTL arasýnda deðiþen fiyatlarla satýþa sunuluyor. Kat irtifaklarý kurulan ve mart ayý sonuna kadar iskanlý tapularý çýkacak olan villalar hemen teslim ediliyor. 17 bin metrekare alan üzerinde 25 adet ikiz villadan oluþan Emre Melih Yapý Kooperatifi Sitesi'nde 10 bin metrekarelik yeþil alanýn yaný sýra yüzme havuzu, çocuk havuzu, güneþlenme terasý, 400 metrekare kapalý sosyal tesis ve ortak kapalý otopark bulunuyor. Doðalgaz ile ýsýtýlan sitede þu an 12 aile oturuyor. Tel: (0216) 359 47 60 - 61 FMS Park Villalarý/Samandýra Kýlýç Ýnþaat'ýn inþa ettiði FMS Park Villalarý'nda yaþam baþladý. Hemen teslim olarak 290 bin ile 320 bin YTL arasý fiyatlarla satýlan villalar için banka kredisi kullanmak da mümkün. 170 metrekare kullaným alanýna sahip olan villalarýn kendilerine ait 150 metrekare bahçeleri ve iki araçlýk kapalý otoparklarý bulunuyor. 5 bin 500 metrekare alanda, 16 dubleks villadan oluþan sitede, yüzme havuzu, kafeterya, çocuk oyun alaný, 150 metrekarelik kapalý spor salonu gibi donatýlara yer veriliyor. Tel: (0216) 561 13 13 Kardelen Villalarý / Ýzmit Taþdemir Þirketler Grubu, Ýzmit - Aslanbey'de inþa ettiði Kardelen Villalarý'nýn tanýtým fiyatýný 140 bin dolar olarak belirledi. 50 bin dolar peþin, iki yýla kadar vade farksýz sabit taksit imkaný ile satýþa sunulan villalar ayrýca TEB tarafýndan 10 yýla kadar uzayan vadeler ve aylýk yüzde 1,07 vade farký ile kredilendiriliyor. ArtCanadian çelik konstrüksiyon sistemi ile yapýlan villalar Eylül 2007'de teslim edilecek. 60 dönüm arazi üzerinde 138 adet villadan oluþan sitede, yürüyüþ parkurlarý, çocuk oyun alanlarý, tenis kortu gibi donatý alanlarýnýn yaný sýra hobi bahçeleri yer alýyor. Ayrýca her villanýn kendine ait 60 ile 75 metrekare arasýnda deðiþen büyüklüklerde bahçeleri bulunuyor. Sitenin sosyal tesisinde ise iki adet açýk havuz, restoran, cafe gibi birimler yer alacak. Tel: (0216) 457 47 05 - 06 Zeytinsuyu Tepesi Evleri/Kumburgaz Saros Ýnþaat'ýn Kumburgaz'da inþa ettiði Zeytinsuyu Tepesi Evleri'nde 190 metrekarelik dubleks villalarýn fiyatlarý 185 bin ile 235 bin dolar arasýnda deðiþiyor. Saros Ýnþaat, yüzde 40 peþinatla satýlan çelik konstrüksiyonlu villalarý, iki ay içinde konut kredisine uygun hale getiriyor. Kalan tutar bu aþamadan sonra banka kredisi ile ödenebiliyor. Üçüncü etabýn satýþlarýnýn devam ettiði sitede satýþa yeni çýkan dördüncü etap için ilginç bir satýþ kampanyasý yapýlýyor. Saros Ýnþaat, Zeytinsuyu Tepesi Evleri'nin dördüncü etabýndan daire alanlara Opel Corsa marka otomobil hediye ediyor. 26 bin 500 metrekare alan üzerinde kurulan Zeytinsuyu Tepesi Evleri'nin ilk iki etabýnda yaþam baþladý. Üçüncü ve dördüncü etaptaki 20 villanýn satýþýna devam eden þirket, bu etaplardaki villalarý haziran ve eylül aylarýnda teslim edecek. 2006 yýlý içinde 94 villanýn inþaatýný bitirmeyi hedefleyen firma, beþinci etabýn teslim tarihini ise 2006 sonu olarak belirlemiþ. Zeytinsuyu Tepesi Evleri'nde tamamý hayata geçmiþ olan tenis kortu, yüzme havuzu, jakuzi, sinema salonu, briç-bezik odasý, koþu parkuru ve doðal gölet gibi çeþitli aktivite alanlarý bulunuyor. Site içinde ayrýca çocuk bahçesi, fitness salonu, toplantý salonu, havuz bar, otopark, 24 saat görüntülü sistem ile güvenlik, yangýn alarm ve ihbar sistemi ve kablosuz internet olanaklarý bulunuyor. Tel: 0212 884 17 23 Ege Koop Villakent-Bahçekent Ege-Koop, Ýzmir'de yeni bir villa projesine baþlýyor. Menemen'in Seyrek Beldesi'nde inþa edilecek olan Villakent-Bahçekent projesi kapsamýnda çelik evler üretecek olan birlik, fiyatlarý 120 bin ile 175 bin YTL arasýnda deðiþen konutlarý altý eþit taksitle satýyor. Banka kredisine de uygun olan evler sekiz ayda teslim edilecek. 2,5 milyon metrekarelik Villakent-Bahçekent alanýnda ada ve parsel bazýndaki 22 farklý tip projenin uygulandýðý 1000 villanýn yaný sýra spor aktivite merkezi, teraslý park, ticaret alanlarý, semt çarþýsý, ilköðretim okulu, kreþ, lise, mini hayvanat bahçesi ve parklar da yer alacak. Tel: (0232) 484 07 07 pbx
Kaynak: Milliyet