Güncel Konut Kredisi/ Mortgage Haberleri

Genel müdür bile emlakçý oldu

03-02-2006

Çok deðil, 2 sene öncesine kadar emlakçý olmak iþsiz kalýnýrsa uygulanacak B planý iken, bugün eðitimli kitlelerin gözde mesleði haline geldi.

Faizlerin düþmesi mortgage sistemine baðlý

03-02-2006

Konut sektöründeki büyüme potansiyeli ve kredi riskinin ticari kredilere oranla düþük olmasý nedeniyle geçen yýl konut kredilerinde kýyasýya rekabet yaþandý.

Gecekondudan ucuz konut yapýyoruz

03-02-2006

Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ 2 bin 500 adet ucuz konut projesi için düðmeye basmaya hazýrlandýklarýný söyledi.

Mortgage alt komisyonda

03-02-2006

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, kamuoyunda mortgage olarak bilinen konut finansmaný sistemine iliþkin yasa tasarýsýný alt komisyona sevk etti...

Mortgage alt komisyonda

03-02-2006

Kamuoyunda Mortgage olarak bilinen Konut Finansman Sistemi Tasarýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan alt komisyona gönderildi.

Ýmar Yasasý'nda devrim

03-02-2006

Gelecek ay Meclis'e gelmesi beklenen Ýmar Kanunu Taslaðý'yla, doðal afetlere karþý riskli olduðu belirlenen binayý sahibi 1 ayda yýkmazsa belediye yýkacak.

Genel müdür bile emlakçý oldu

03-02-2006

Çok deðil, 2 sene öncesine kadar emlakçý olmak iþsiz kalýnýrsa uygulanacak B planý iken, bugün eðitimli kitlelerin gözde mesleði haline geldi.

Faizlerin düþmesi mortgage sistemine baðlý

03-02-2006

Konut sektöründeki büyüme potansiyeli ve kredi riskinin ticari kredilere oranla düþük olmasý nedeniyle geçen yýl konut kredilerinde kýyasýya rekabet yaþandý.

Gecekondudan ucuz konut yapýyoruz

03-02-2006

Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ 2 bin 500 adet ucuz konut projesi için düðmeye basmaya hazýrlandýklarýný söyledi.

Konut alýðýmda tapuda nelere dikkat etmeliyim?

02-02-2006

Almayý düþündüðünüz mülkün tapu kütüðündeki kayýtlarýnýn kontrol edilmesi kesinlikle gerekli.