KrediPazarı GRUBU VERİ POLİTİKASI

1. AMAÇ

KrediPazarı Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. olarak; üyelerimiz, ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir.

Bu nedenle, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin, üyelerimizin, internet sitemizi ve mobil uygulamalarımızı ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri KrediPazarı Gazetecilik Ve Matbaacılık A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına (“Politika”) göre gerçekleştirmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle kişisel verinin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü, etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması için mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini almaktayız.

İşbu Politika, ticari veya sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlerimiz sırasında paylaşılan kişisel verilerin KVKK'da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.

2. KAPSAM

Ziyaretçilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, üyelerimiz, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere Şirket tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu Politika'nın kapsamındadır.

Politikamız, Şirket'in sahibi olduğu ya da Şirket tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesine yönelik faaliyetlerde uygulanmakta olup KVKK ve kişisel verilere ilişkin ilgili diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır.

3. TANIM ve KISALTMALAR

Bu bölümde Politika'da geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb. kısaca açıklanır.

4. ROL VE SORUMLULUKLAR

4.1. Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, Politika'ya, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur.

4.2. İcra Kurulu

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası İcra Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Politikanın oluşturulmasının, uygulanmasının ve gerektiğinde güncellenmesinin sağlanması konusunda yetkili onay mekanizmasıdır.

İcra Kurulu, sorumlu oldukları faaliyetlerde,

4.3. Bilgi Sistemleri Direktörlüğü

İşbu Politikanın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve güncellenmesinden, Bilgi Sistemleri Direktörlüğü sorumludur. Bu Politika'yı gerektiğinde güncelliği ve geliştirme ihtiyaçları açısından değerlendirir. Hazırlanan dokümanın kurum portalında yayınlanması Bilgi Sistemleri Bölüm Yöneticisi'nin sorumluluğundadır.

4.4. Kurumsal İletişim Başkan Yardımcılığı

Hazırlanan dokümanın kurum içi dağıtımının yapılması Kurumsal İletişim Başkan Yardımcılığı'nın sorumluluğundadır.

4.5. Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü

Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü bu politika çerçevesinde, KrediPazarı Grubu'nun kurumsal yatırımcılar, portföy yöneticileri, analistler, mevcut ve potansiyel hissedarlar arasındaki ilişkilerini düzenlemekten ve kamuyu bilgilendirme uygulamalarını, şeffaf bir şekilde tüm ilgililere eş zamanlı olarak yapmaktan sorumludur. Hazırlanan dokümanın internet sitesinde yayınlanması Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi'nin sorumluluğundadır.

5. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır:

5.1. Aydınlatma yükümlülüğümüz

Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;

hususlarında İlgili Kişi'yi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

Şirket olarak kamuoyuna açık olan işbu Politika'mızın açık, anlaşılır, kolay erişebilir olmasına özen göstermekteyiz.

5.2. Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz

Veri sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler işbu Politika'nın 9. ve 10. bölümlerinde detaylandırılmaktadır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

6.1. Kişisel veriler

Kişisel veriler; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgilerdir.

Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.

6.2. Özel nitelikli kişisel veriler

Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

7.1. Kişisel verileri işleme ilkelerimiz

Kişisel verileri aşağıda yer alan ilkeler uyarınca işlemekteyiz.

7.1.1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme

Kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde işlemekteyiz.

7.1.2. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama

İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerimizde gerekli tedbirleri alırız. Kişisel Veri Sahibi'ne de verilerini güncellemesi ve var ise işlenen verilerindeki hataları düzeltmesi için bize başvurmasına olanak sunarız.

7.1.3. Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme

Şirket olarak kişisel verileri kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş, mevzuat ve ticari hayatın olağan akışı çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmek için belirlenen meşru amaçlarımız dahilinde işlemekteyiz.

7.1.4. Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması

Kişisel verileri açık ve kesin olarak belirlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz.

İlgili olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktayız. Bu nedenle, yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte veya işlememiz gerektiğinde konuya ilişkin açık rıza almaktayız.

7.1.5. Kanuni düzenlemeler tarafından öngörülen ve ticari meşru menfaatlerimiz süresince kişisel verilerin saklanması

Mevzuattaki bir çok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız.

Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz. Saklama sürelerine ilişkin ilke ve prosedürlerimiz işbu Politika'nın 9.1. maddesinde detaylandırılmaktadır.

7.2. Kişisel verileri işleme amaçlarımız

KrediPazarı Grubu olarak, kişisel verileri aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemekteyiz:

7.3. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen ve KVK Kurulu'nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak ve açık rıza var ise, veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde, tarafımızdan işlenir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilmekte olduğundan, tarafımızdan çalışanlarımızın verisi dışında işlenmez. Çalışanlarımıza ait bu tür veriler ise kanunlarda öngörülen kişilerce işlenebilir.

7.4. Çerezler üzerinden toplanan kişisel verilerin işlenmesi

Çerezleri, internet sayfalarımız veya mobil uygulamalarımızın işleyiş biçimini ve kullanımını geliştirmeye yönelik olarak kullanmakta ve dijital platformlarımızda geçirdiğiniz vakti daha verimli ve keyifli hale getirmeye çalışmaktayız. Bunlara ek olarak, internet sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızda yaptığınız tercihleri hatırlamaya yönelik bazı çerezlerden yararlanmakta ve bu sayede size geliştirilmiş ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamaktayız.

Dijital platformlarımızda yer alan çerezler üzerinden kişisel verilerinizi toplayabilir, topladığımız verileri işleyebilir, aktarabilir ve saklayabiliriz.

Kullandığımız çerezlere ilişkin detaylı bilgiye “KrediPazarı Grubu Gizlilik Politikası” ndan ulaşabilirsiniz.

7.5. İnsan kaynakları ve istihdam amaçlarıyla kişisel verilerin işlenmesi

Çalışan adayı olarak yapacağınız başvurular sürecinde bizlerle paylaştığınız özgeçmiş, diploma v.b. sair evrakta yer alan kişisel verilerinizi iş başvurusu değerlendirilmesi amacıyla işlemekte, saklamakta ve aktarmaktayız. Çalışan adayı olarak paylaştığınız kişisel verilerin işlenmesi ,aktarılması ve saklanması işbu Politika kapsamındadır.

Çalışan'a ait kişisel veriler; işbu Politika dışında Doğan Grubu İnsan Kaynakları Politikası çerçevesinde toplanmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır.

7.6. KrediPazarı basım tesisleri kapsamında çalışanlardan toplanan parmak izi verisinin işlenmesi

KVKK' da belirlenen usul ve esaslar saklı kalmak kaydıyla işbu Politika'nın 7.3. maddesi kapsamında, güvenlik amaçlarıyla basım tesislerine giriş – çıkış yapan çalışanlarımızın parmak izini toplamakta ve işlemekteyiz.

Söz konusu uygulama vasıtasıyla elde edilen parmak izi verileri belirtilen amaçlar dışında başkaca amaçlarla işlenmemekte ve üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Söz konusu veriler ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca, KVKK' da belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde saklanmaktadır.

7.7. HurPASS sistemi üzerinden sağlanan sair üyelikler kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

HurPASS sistemi üzerinden KrediPazarı Emlak, KrediPazarı Oto, Yenibiris.com, Yakala.co ve Bumerang dışındaki Şirket dijital platformlarına üye olmak için ziyaretçiler;

bilgilerini bizimle paylaşarak sistemde üyelik oluştururlar.

HurPASS üzerinden üyelik oluşturmayı tercih etmeyen ziyaretçilerimiz sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Facebook, Google Plus gibi sosyal ağlar üzerinden de üyelik kayıtlarını oluşturabilirler. Üyelerimizin ve ziyaretçilerimizin bu sosyal ağlara ait kişisel verileri işleme ve gizlilik politikalarını incelemeleri tavsiye edilir.

HurPASS üzerinden üyelik oluşturulan dijital platformların üyelik sistemleri birbirine bağlı olup, bu portallerden herhangi birine tek seferlik üye girişi ile erişim mümkündür.

Ayrıca oluşturulan üyelikler kapsamında, üyeler isteğe bağlı olarak doğum tarihi, cinsiyet ve şehir bilgilerini üye olurken paylaşabilirler.

Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika'nın 9. maddesi kapsamındadır.

7.8. HurPASS sisteminin kullanılmadığı platformlar üzerinden sağlanan sair üyelikler kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

KrediPazarı Emlak, KrediPazarı Oto, Yenibiris.com, Yakala.co ve Bumerang dijital platformlarına üyelik, her bir platformun kendi içerisindeki üyelik sistemi ile sağlanır.

Yenibiris.com ve KrediPazarı Emlak'a ziyaretçilerimiz sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Facebook, Google Plus gibi sosyal ağlar üzerinden de üyelik kayıtlarını oluşturabilirler. Üyelerimizin ve ziyaretçilerimizin bu sosyal ağlara ait kişisel verileri işleme ve gizlilik politikalarını incelemeleri tavsiye edilir. Söz konusu platformların üyelik sistemleri birbirlerine bağlı değildir.

Ayrıca oluşturulan üyelikler kapsamında, üyeler isteğe bağlı olarak doğum tarihi, cinsiyet ve şehir bilgilerini üye olurken paylaşabilirler.

Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika' nın 9. maddesi kapsamındadır.

7.9. Hurriyet.com.tr kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

Hurriyet.com.tr KrediPazarı'e ait KrediPazarı dijital yayın ve içerik sağlayan bir platformdur.

Hurriyet.com.tr'de sunduğumuz hizmetler kapsamında ziyaretçilerimiz, işbu Politika' nın 7.6. maddesi uyarınca üye olarak; isim ve soy isim bilgileri veya bir rumuz seçme suretiyle içeriklere ilişkin yorum paylaşabilmektedirler. Yapılan yorumlar kapsamında üyelerimiz/ziyaretçilerimiz tarafından paylaşılan bilgiler, kendi inisiyatiflerinde olup paylaşılan bilgilerin işbu Politika'nın 6.2. maddesi kapsamında özel nitelikli kişisel veri içermesi hali de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerin üye/ ziyaretçi tarafından alenileştirilmiş olduğu kabul edilir. Söz konusu içerikler işbu Politika'nın 7.2. maddesinde yer alan işleme amaçlarımız kapsamında üyenin/ ziyaretçinin açık rızası olmadan işlenebilir.

Hurriyet.com.tr'de ziyaretçi veya üyelerimizin görüntülemek istedikleri içerikler kapsamında KrediPazarı Grubu'na ait internet sitelerine link verilebilir.

Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika'nın 9. maddesi kapsamındadır.

7.10. KrediPazarı Aile kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

KrediPazarı Aile kapsamında;

hizmetleri sunulmaktadır.

Sorulan soruların içeriğinde üyelerimiz/ ziyaretçilerimiz tarafından paylaşılan bilgiler kendi inisiyatiflerinde olup; paylaşılan bilgilerin işbu Politika'nın 6.2. maddesi kapsamında özel nitelikli kişisel veri içermesi hali de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerin üye/ ziyaretçi tarafından alenileştirilmiş olduğu kabul edilir. Söz konusu içerikler işbu Politika'nın 7.2. maddesinde yer alan işleme amaçlarımız kapsamında üyenin/ ziyaretçinin açık rızası olmadan işlenebilir.

Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika'nın 9. maddesi kapsamındadır.

7.10.1. “Uzmanına Sor” kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

Uzmanına Sor, bebek, çocuk, ergenlik başlıkları altında; sağlık, psikoloji, cinsellik, eğitim ve hukuki meseleler hakkında, üyelerimizin/ ziyaretçilerimizin ilgi alanlarında uzmanlara, KrediPazarı Aile' ye üye olmak suretiyle, sorular yönelttiği bir platformdur. Bununla beraber üyelerimiz/ ziyaretçilerimiz işbu Politika'nın 7.9.2. maddesinde detaylandırılan “Sizin İçin” bölümündeki içerikler hakkında da Uzmanına Sor hizmetlerini kullanabilirler.

Uzmanına Sor hizmetini kullanmak için HurPASS üzerinden üye girişi yapan kullanıcı bir rumuz belirleyerek ve;

belirterek bizlerle paylaşmaktadır.

Sorulan soruların içeriğinde üye tarafından paylaşılan bilgiler kendi inisiyatiflerinde olup; paylaşılan işbu Politika'nın 6.2. maddesi kapsamında özel nitelikli kişisel veri içermesi hali de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerin üye tarafından alenileştirilmiş olduğu kabul edilir. Söz konusu içerikler işbu Politika'nın 7.2. maddesinde yer alan işleme amaçlarımız kapsamında üyenin açık rızası olmadan işlenebilir.

7.10.2. “Sizin İçin” kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

Sizin İçin; beslenme, yemek tarifleri, sağlık, güzellik, cilt bakımı, dekorasyon, ev tasarımı, cinsellik ve çeşitli etkinlikler kapsamında üyelerimizin/ ziyaretçilerimizin, ilgi alanlarında bilgi ve tavsiyelere erişebileceği bir platformdur. Bu hizmet kapsamında üyelerin/ ziyaretçilerin online diyet profil analizini;

bilgilerini paylaşarak yapmaları mümkündür. Paylaşılan kişisel veriler, hiçbir veri tabanında tutulmamakta olup sadece diyet profil analizi kapsamında işlenmektedir.

Yapılan yorumlar kapsamında üyelerimiz/ziyaretçilerimiz tarafından paylaşılan bilgiler kendi inisiyatiflerinde olup; paylaşılan işbu Politika'nın 6.2. maddesi kapsamında özel nitelikli kişisel veri içermesi hali de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerin üyelerimiz/ziyaretçilerimiz tarafından alenileştirilmiş olduğu kabul edilir. Söz konusu içerikler işbu Politika'nın 7.2. maddesinde yer alan işleme amaçlarımız kapsamında üyelerimizin/ziyaretçilerimizin açık rızası olmadan işlenebilir.

7.10.3. Astroloji platformu kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

KrediPazarı Aile dijital platformu kapsamında ziyaretçilerimiz üye olmadan astroloji hizmetlerinden faydalanabilmektedir. Astroloji platformu kapsamında;

hizmetleri verilmektedir.

Burç uyum ve yorumları çerçevesinde ziyaretçiden;

alınıp astrolojik yorum amacıyla işlenmektedir. Paylaşılan kişisel veriler hiçbir veri tabanında tutulmamaktadır.

Ziyaretçilerimiz elektronik posta adresi ve doğum tarihi bilgilerini paylaşarak günlük astroloji bültenine üye olabilmektedirler.

İsim analizi yaptırmak isteyen ziyaretçilerimiz isim, doğum yılı ve cinsiyet bilgilerini bizlerle paylaşmaktadırlar.

Yapılan yorumlar kapsamında üyelerimiz/ziyaretçilerimiz tarafından paylaşılan bilgiler kendi inisiyatiflerinde olup; paylaşılan bilgilerin işbu Politika' nın 6.2. maddesi kapsamında özel nitelikli kişisel veri içermesi hali de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerin üyelerimiz/ziyaretçilerimiz tarafından alenileştirilmiş olduğu kabul edilir. Söz konusu içerikler işbu Politika'nın 7.2. maddesinde yer alan işleme amaçlarımız kapsamında üyelerimizin/ziyaretçilerimizin açık rızası olmadan işlenebilir.

7.10.3.1. Rüya Yorumları kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

Rüya Yorumları; ziyaretçilerimizin KrediPazarı Aile'ye üye olmak suretiyle, rüyalarını paylaşarak yorum analizi hizmetleri aldığı bir platformdur.

Yapılan yorumlar kapsamında üyelerimiz tarafından paylaşılan bilgiler kendi inisiyatiflerinde olup; paylaşılan bilgilerin işbu Politika'nın 6.2. maddesi kapsamında özel nitelikli kişisel veri içermesi hali de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerin üyelerimiz tarafından alenileştirilmiş olduğu kabul edilir. Söz konusu içerikler işbu Politika'nın 7.2. maddesinde yer alan işleme amaçlarımız kapsamında üyelerimizin açık rızası olmadan işlenebilir.

7.11. Mahmure kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

Mahmure; ziyaretçi ve üyelerimize; moda, güzellik, yaşam, sağlık, alışveriş, astroloji gibi konularda bilgi ve tavsiyeler sunduğumuz bir platformdur. Ziyaretçilerimiz, Mahmure'ye işbu Politika'nın 7.6. maddesi uyarınca üye olabilirler. Ziyaretçilerimiz, üye olmaksızın isim ve soy isim bilgilerini paylaşarak içeriklere ilişkin yorum yapabilmektedirler.

Yapılan yorumlar kapsamında kullanıcılarımız/ ziyaretçilerimiz tarafından paylaşılan bilgiler kullanıcılarımızın/ziyaretçilerimizin kendi inisiyatiflerinde olup; paylaşılan bilgilerin işbu Politika'nın 6.2. maddesi kapsamında özel nitelikli kişisel veri içermesi hali de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerin kullanıcı tarafından alenileştirilmiş olduğu kabul edilir. Söz konusu içerikler işbu Politika'nın 7.2. maddesinde yer alan işleme amaçlarımız kapsamında kullanıcının/ ziyaretçinin açık rızası olmadan işlenebilir.

Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika'nın 9. maddesi kapsamındadır.

7.11.1. İdeal Kilo Hesaplama kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

Mahmure kapsamında üyelerimiz/ziyaretçilerimiz ideal kilo hesaplama hizmetlerini kullanırken;

bilgilerini paylaşmaktadırlar. Söz konusu veriler sadece bu kapsamda işlenmekte olup, hiçbir veri tabanında tutulmamaktadır.

7.11.2. Yükselen burç hesaplama kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

Mahmure kapsamında üyelerimiz/ziyaretçilerimiz yükselen burç hesaplama hizmetlerini kullanırken;

bilgilerini paylaşmaktadırlar. Söz konusu veriler sadece bu kapsamda işlenmekte olup, hiçbir veri tabanında tutulmamaktadır.

7.12. Big Para kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

Big Para; piyasa takibi, ekonomi haberleri ve borsa analizi gibi hizmetler için kullanılan bir finans platformudur. Big Para'da sunduğumuz hizmetler kapsamında ziyaretçilerimiz işbu Politika'nın 7.6. maddesi uyarınca Big Para'ya üye olabilirler.

Üyelerimiz, Big Para üzerinden portföy oluşturabilmekte ve finansal aktivitelerin takibini yapabilmektedir. Konut, ihtiyaç, taşıt kredisi ve diğer kredi türlerine ilişkin hesaplamalar için işbirliği yapılan hizmet sağlayıcıların internet sayfalarına yönlendirilmekte ve üyeler bankaların ilgili kredi seçeneklerini görüntüleyebilmektedir. Üye/ziyaretçilerimizin ilgili hizmet sağlayıcıları tarafından yayınlanan kişisel verileri koruma politikası ve ilgili politikalarını incelemeleri önerilir.

Yapılan yorumlar kapsamında üyelerimiz/ziyaretçilerimiz tarafından paylaşılan bilgiler kendi inisiyatiflerinde olup; paylaşılan bilgilerin işbu Politika' nın 6.2. maddesi kapsamında özel nitelikli kişisel veri içermesi hali de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerin üyelerimiz/ziyaretçilerimiz tarafından alenileştirilmiş olduğu kabul edilir. Söz konusu içerikler işbu Politika'nın 7.2. maddesinde yer alan işleme amaçlarımız kapsamında üyelerimizin/ziyaretçilerimizin açık rızası olmadan işlenebilir.

Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika'nın 9. maddesi kapsamındadır.

7.13. KrediPazarı TV kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

KrediPazarı TV; ziyaretçilerimizin, güncel haberler, eğlence, çocuk, futbol ve yaşama dair videolara ulaşabildikleri bir platformdur.

Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika'nın 9. maddesi kapsamındadır.

7.14. Yenibiris.com kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

Yenibiris.com, bireysel üyelerine internet üzerinde özgeçmiş hazırlama, kaydetme ve iş başvurusu yapma olanağı tanıyan bir platformdur.

Ziyaretçilerimiz yenibiris.com üzerinden;

bilgilerini paylaşarak Yenibiris.com sisteminde üyelik oluşturabilir veya sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Facebook, Google Plus gibi sosyal ağlar üzerinden de üyelik kayıtlarını oluşturabilirler. Üyelerimizin ve ziyaretçilerimizin bu sosyal ağlara ait kişisel verileri işleme ve gizlilik politikalarını incelemeleri tavsiye edilir.

Üyelik oluşturulduktan sonra kullanıcılar;

bilgilerini paylaşarak özgeçmiş oluştururlar. Yapılan başvurunun niteliğine göre özgeçmiş oluşturan üyeden söz konusu işe ehil olup olmadığını değerlendirmek amacıyla ek olarak sağlık verisi işveren tarafından talep edilebilir. Talep edilen sağlık bilgileri ilgili mevzuat kapsamında sadece istihdam amacıyla işlenmektedir.

Kimlik ve iletişim bilgileri; iş ve işçi bulma amacıyla üye kayıt, özgeçmiş oluşturma, iletişim, iş geliştirme, pazarlama ve bilgilendirme için işlenir. Sosyal ağ bilgileri, üyelerin mevcut sosyal bilgileri ile sosyal ağ hesapları üzerinden toplanan kişisel verilerin iş geliştirme, pazarlama gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile kullanıcı deneyimini arttırmak için işlenir.

Özgeçmiş kapsamında üyelerin paylaşmış oldukları bilgiler, işveren firmalar tarafından görüntülenebilmektedir. Bununla birlikte tercihlerine göre üyeler, özgeçmişlerinde paylaşmış oldukları isim, soy isim, telefon ve adres gibi kişisel bilgilerini gizleyebilmektedirler.

Yenibiris.com ilgili mevzuat kapsamında üyenin; kimlik, eğitim ve meslek bilgilerini saklar ve talep halinde kamu kurum ve kuruluşlarına bu verileri aktarabilir. Ziyaretçiler platformda yer alan haber içeriklerine üye olmaksızın isim, soy isim, elektronik posta ve internet sitesi bilgilerini paylaşarak yorum yapabilirler.

Yapılan yorumların içeriğinde üyelerimiz/ziyaretçilerimiz tarafından paylaşılan bilgiler kendi inisiyatiflerinde olup; paylaşılan bilgilerin işbu Politika'nın 6.2. maddesi kapsamında özel nitelikli kişisel veri içermesi hali de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerin üyelerimiz/ziyaretçilerimiz tarafından alenileştirilmiş olduğu kabul edilir. Söz konusu içerikler işbu Politika'nın 7.2. maddesinde yer alan işleme amaçlarımız kapsamında üyelerimizin/ziyaretçilerimizin açık rızası olmadan işlenebilir.

Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika' nın 9. maddesi kapsamındadır. İş başvuru sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde işveren ile paylaşılan kişisel verilerin işlenmesi ve veri güvenliği işverenin sorumluluğundadır.

7.15. Yakala.co kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

Yakala.co ziyaretçi ve üyelerine yeme – içme, sağlık ve güzellik, eğitim, spor, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında fırsatlar sunan bir platformdur.

Yakala.co üzerinden;

bilgileri paylaşılarak üyelik kaydı oluşturulabilir.

Yakala.co üzerinden gerçekleştirilen alışverişler kapsamında üyeler, ayrıca kredi kartı bilgilerini paylaşmaktadırlar. Toplanan mali bilgiler, satın alınan ürün ve hizmetler ile ilgili satış süreci ve muhasebeleştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Yakala.co dijital portalından bir satın alma yapıldığında üyeye ait mali bilgiler, işlemin gerçekleştirilmesi için banka veya kredi kartı şirketleri gibi kişilere aktarılır. Aktarılan bilgiler;

veya banka hesap bilgisi gibi ödeme amaçlarına ilişkin verilerdir. Satın alma sırasında, üyeye ait fatura ve ödeme bilgileri (isim, soy isim, fatura adresi), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura tutarı, fatura numarası, fatura kesim tarihi gibi veriler alınır. Bu veriler; faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler kapsamında işlenir. Satın alma yapıldığında üyeye ait mali bilgilerin işlemin gerçekleştirilmesi için banka veya kredi kartı şirketleri gibi kişilere aktarılır. Kredi kartı bilgileri, Yakala.co veri tabanlarında tutulmaz.

Yukarıda anılan veriler işbu Politika'nın 8. maddesine göre aktarılır ve 3. kişilerle paylaşılır.

Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika'nın 9. maddesi kapsamındadır.

7.16. Bumerang kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

Bumerang; blog ve internet sitelerini destekleyen bir ağ projesidir.

Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika' nın 9. maddesi kapsamındadır.

7.16.1. Boomads kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

Boomads; blog ve internet sitelerinde markalar ile ilgili duyuru, tanıtım, haber içeriklerinin yayınlanmasını sağlayan bir içerik pazarlaması platformudur.

Boomads üzerinden ziyaretçiler;

bilgilerini paylaşarak üyelik kaydı oluşturabilirler.

Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika'nın 9. maddesi kapsamındadır.

7.17. KrediPazarı Emlak kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

KrediPazarı Emlak, üyelerine kiralık veya satılık menkul ve gayrimenkul ilanları verme imkanı sağlarken ziyaretçilerine de bu platform üzerinden verilen kiralık veya satılık menkul ve gayrimenkul ilanlarına ulaşabilme imkanı ile sadece aracılık hizmeti sunmakta ve sağlamaktadır.

KrediPazarı Emlak'a bireysel üye olmak için ziyaretçiler;

bilgilerini paylaşarak KrediPazarı Emlak üyelik sistemi üzerinden ya da sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Facebook, Google Plus gibi sosyal ağlar üzerinden de üyelik kayıtlarını oluşturabilirler. Üyelerimizin ve ziyaretçilerimizin bu sosyal ağlara ait kişisel verileri işleme ve gizlilik politikalarını incelemeleri tavsiye edilir.

İlan sahiplerine ait;

ilan sahiplerinin isteği doğrultusunda ziyaretçilerle/üyelerle paylaşılmaktadır.

Kendileriyle iletişime geçilmesi amacıyla ilan sahipleri;

bilgilerini paylaşabilirler.

Üyelerin/ziyaretçilerin bulundukları konuma göre arama yapmayı tercih etmeleri halinde bizlerle konum bilgilerini paylaşmaları gerekmektedir. Konum verilerine ilişkin işbu Politika'nın 7.4. ve 7.19. maddelerinin incelenmesini tavsiye ederiz.

Üyeler/ziyaretçiler görüş, öneri ve soruları için elektronik posta adresimizden bize ulaşabilir veya

bilgilerini iletişim formu üzerinden paylaşarak kendileriyle iletişime geçmemizi sağlayabilirler.

“Tıklayın sizi arayalım” hizmetimiz kapsamında üyelerimiz;

bilgilerini bizimle paylaşmaktadırlar.

Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika'nın 9. maddesi kapsamındadır.

7.17.1. İlanlar kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

Bireysel ve kurumsal üyelerimiz, KrediPazarı Emlak üzerinden menkul ve gayrimenkullerin satışı ve kiralanması amacıyla ilan verirken üyelik paketlerimizden faydalanabilirler. Üyelerimiz, ilan servisimize ilişkin deneme süremizin sona ermesinin ardından kredi kartı bilgilerini bizlerle paylaşarak üyelik paketlerini satın alabilirler. Toplanan bu bilgiler, satın alınan üyelik paketiyle ilgili satış süreci ve muhasebeleştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. KrediPazarı Emlak dijital portalından sunulan paket hizmetlere yönelik satın alma yapıldığında üyeye ait mali bilgiler, işlemin gerçekleştirilmesi için banka veya kredi kartı şirketleri gibi kişilere aktarılır. Aktarılan bilgiler;

veya banka hesap bilgisi gibi ödeme amaçlarına ilişkin verilerdir. Satın alma sırasında, üyeye ait fatura ve ödeme bilgileri (isim, soy isim, fatura adresi), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura tutarı, fatura numarası, fatura kesim tarihi gibi veriler alınır. Bu veriler; faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler kapsamında işlenir. Satın alma yapıldığında üyeye ait mali bilgilerin işlemin gerçekleştirilmesi için banka veya kredi kartı şirketleri gibi kişilere aktarılır. Kredi kartı bilgileri, KrediPazarı Emlak veri tabanlarında tutulmaz.

Yukarıda anılan veriler işbu Politika'nın 8. maddesine göre aktarılır ve 3. kişilerle paylaşılır.

Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika'nın 9. maddesi kapsamındadır.

7.18. KrediPazarı Oto kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

KrediPazarı Oto; üyelerine/ziyaretçilerine güncel ve detaylı araba ilanlarına ulaşma ve üyelerine araç ilanı paylaşma imkanı tanıyan bir platformdur.

Ziyaretçiler, doğum tarihi ve cinsiyet bilgisi tercihe bağlı olarak KrediPazarı Oto üzerinden;

bilgilerini paylaşarak üyelik oluşturabilir veya sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Facebook, Google Plus gibi sosyal ağlar üzerinden de üyelik kayıtlarını oluşturabilirler. Üyelerimizin ve ziyaretçilerimizin bu sosyal ağlara ait kişisel verileri işleme ve gizlilik politikalarını incelemeleri tavsiye edilir.

İlan sahiplerine ait;

ilan sahiplerinin isteği doğrultusunda ziyaretçi ve üyelerle paylaşılmaktadır.

Kendileriyle iletişime geçilmesi amacıyla ilan sahipleri;

bilgilerini paylaşabilirler.

KrediPazarı Oto platformu üzerinden yapılan yorumların içeriğinde üyelerimiz tarafından paylaşılan bilgiler, kendi inisiyatiflerinde olup paylaşılan bilgilerin işbu Politika'nın 6.2. maddesi kapsamında özel nitelikli kişisel veri içermesi hali de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerin üyelerimiz tarafından alenileştirilmiş olduğu kabul edilir. Söz konusu içerikler işbu Politika'nın 7.2. maddesinde yer alan işleme amaçlarımız kapsamında üyelerimizin açık rızası olmadan işlenebilir.

Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika'nın 9. maddesi kapsamındadır.

7.18.1. İlanlar kapsamında toplanan kişisel veriler

Ziyaretçilerimiz, KrediPazarı Oto üzerinden menkullerin satışı ve kiralanması amacıyla ilan verirken üyelik paketlerimizden faydalanabilirler. İlan servisimize ilişkin deneme süremizin sona ermesinin ardından kredi kartı bilgilerini bizlerle paylaşarak üyelik paketlerini satın alabilirler. Toplanan bu bilgiler, satın alınan üyelik paketiyle ilgili satış süreci ve muhasebeleştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. KrediPazarı Oto dijital portalından bir satın alma yapıldığında üyeye ait mali bilgiler, işlemin gerçekleştirilmesi için banka veya kredi kartı şirketleri gibi kişilere aktarılır. Aktarılan bilgiler;

veya banka hesap bilgisi gibi ödeme amaçlarına ilişkin verilerdir. Satın alma sırasında, üyeye ait fatura ve ödeme bilgileri (isim, soy isim, fatura adresi), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura tutarı, fatura numarası, fatura kesim tarihi gibi veriler alınır. Bu veriler; faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler kapsamında işlenir. Satın alma yapıldığında üyeye ait mali bilgilerin işlemin gerçekleştirilmesi için banka veya kredi kartı şirketleri gibi kişilere aktarılır. Kredi kartı bilgileri, KrediPazarı Oto veri tabanlarında tutulmaz.

Yukarıda anılan veriler işbu Politika'nın 8. maddesine göre aktarılır ve 3. kişilerle paylaşılır.

Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politika'nın 9. maddesi kapsamındadır.

7.19. Mobil uygulamalar kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi

KrediPazarı Grubu içerisinde yer alan platformlarda;

mobil uygulamaların kullanılabilmesi için zorunlu olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Üyelerin/ziyaretçilerin yukarıda yer alan verilere erişime izin vermemeleri halinde, mobil uygulamalar indirilemez. Mobil uygulamalar üzerinden üyelik girişleri kapsamında kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi, işbu Politika' da yer alan ve platformlar özelinde belirtilen ilgili hükümlere tabidir.

7.20. Kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanın aranmadığı istisnai haller

Aşağıda sayılan ve kanundan doğan istisnai hallerde açık rıza alınmadan kişisel verileri işleyebiliriz:

Özel nitelikli kişisel verilerin İlgili Kişi'nin açık rızası olmadan işlenebileceği istisnai durumlar işbu Politika'nın 7.3 maddesinde belirtilmiştir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

8.1. Kişisel verilerin yurt içine aktarımı

Şirket olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK'da öngörülen ve KVK Kurulu tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmekteyiz.

Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler İlgili Kişi'nin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere tarafımızdan aktarılmaz.

KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde İlgili Kişi'nin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.

Ayrıca, mevzuatın öngördüğü istisnai haller ile;

açık rıza aranmadan aktarılabilir.

8.2. Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı

Kişisel verileri kural olarak İlgili Kişi'nin açık rızası olmadan yurt dışına aktarılmaz. Ancak işbu Politika'nın 7.3. ve 7.20. maddelerinde yer alan istisnai hallerinin birinin var olduğu durumlarda yurt dışında bulunan üçüncü kişilerin ancak:

hallerinde açık rıza olmadan kişisel veriler yurt dışında aktarılabilir.

8.2.1. Hizmetlerimizin sağlanması ve pazarlama faaliyetleri amaçlarıyla kişisel verilerin yurt dışına aktarılması

İnternet sitesinin ve dijital platformlarının geliştirilmesi, anket yapmak, ziyaretçi ve üyelerin tercihlerine göre ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttırılması, kullanıcı deneyimini ölçümlemek gibi amaçlar ile yurt dışında yer alan hizmet sağlayıcılar ile çalışmaktayız. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hususunda işbirliği yaptığı hizmet sağlayıcıların ilgili politikalarının incelenmesi tavsiye edilir.

8.3. Kişisel verilerin aktarıldığı kurum ve kuruluşlar

Kişisel veriler;

yukarıda açıklanan ilke ve kurallara göre aktarılabilir.

8.4. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarılmasına ilişkin aldığımız tedbirler

8.4.1. Teknik tedbirler

Kişisel verileri korumak için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

8.4.2. İdari tedbirler

Kişisel verilerinizi korumak için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

9. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

9.1. Kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanması

Kişisel verileri mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklamaktayız.

Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının ortadan kalkması veya İlgili Kişi'nin talebi üzerine verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonimleştirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonimleştirme hususlarında mevzuat hükümleri ve KVK Kurul kararlarına uyulur.

9.2. Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin aldığımız tedbirler

9.2.1. Teknik tedbirler

9.2.2. İdari tedbirler

10. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

10.1. Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz

Kişisel verilerin;

için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız.

10.2. Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek için aldığımız tedbirler

10.2.1. Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınan teknik ve idari tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için;

10.2.2. Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşası durumunda aldığımız tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik idari ve teknik tedbirler almakta ve ilgili prosedürlerimize uygun şekilde bunları güncellemekteyiz. Kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşa edildiğinin tespit etmemiz halinde bu durumu İlgili Kişi'ye ve KVK Kurul'una bildirmek için sistem ve alt yapılar oluşturmaktayız.

Alınan tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen hukuka aykırı bir ifşa gerçekleşmesi durumunda KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu'nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

11. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında Kişisel Veri Sahibi'ni bilgilendirmekte ve bu bilgilendirmeye ilişkin sistem ve alt yapılar kurmaktayız. Kişisel Veri Sahibi'nin kişisel verilerinize ilişkin haklarını kullanması için gerekli olan teknik ve idari düzenlemeleri yapmaktayız.

Kişisel Veri Sahibi kişisel verileri üzerinde;

haklarına sahiptir.

11.1. Kişisel verilere ilişkin hakların kullanılması

Kişisel Veri Sahibi, Kişisel verileri ile ilgili talebini KVK Kurul'u tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya 100. Yıl Mahallesi, Doğan TV Center, Bağcılar/ İstanbul adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak gönderebilecektir.

Kişisel Veri Sahibi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaların içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

11.2. Başvurunun değerlendirilmesi

11.2.1. Başvurunun cevaplandırılma süresi

Kişisel verilere ilişkin talepler, niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak veya KVK Kurulu tarafından ücrete ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması durumunda tarifedeki ücret mukabili sonuçlandırılır.

Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

11.2.2. Başvuruyu reddetme hakkımız

Kişisel veriler ile ilgili başvurular;

hallerinde gerekçelendirilerek reddedilir.

11.3. Başvurunun değerlendirilme usulü

İşbu Politika'nın 11.2.1 maddesinde belirtilen cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için yapılan taleplerin yazılı ve ıslak imzalı olarak ya da elektronik imzalı ve KEP üzerinden gönderilmesi veya KVK Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle başvuranın kimliğinin tevsik edici bilgi ve belgelerle göndermeniz gerekmektedir.

Talep kabul edilir ise ilgili işlem uygulanır ve yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.

11.4. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na olan şikayet hakkı

Başvurunun reddedilmesi, verdiğimiz cevabı yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu'na şikayette bulunma hakkı bulunmaktadır.

12. DOKÜMANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

İşbu Politika basılı kağıt ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda saklanır.

13. GÜNCELLEME PERİYODU

İşbu Politika en az yılda bir kez gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde Dokümantasyon Yönetimi Prosedürü'nde belirlenen esaslar dahilinde güncellenir.

14. YÜRÜRLÜK

İşbu Politika Şirket internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir.

15. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, işbu Politika’nın ıslak imzalı eski nüshaları Bölüm Yöneticisi yazılı onayı ile Hukuk Birimi tarafından iptal edilerek (iptal kaşesi vurulurak veya iptal yazılarak) imzalanır ve 5 yıl süre ile Hukuk birimi tarafından saklanır