25 yýllýðýna Mortgage

16/03/2006

Yetkililer proje kapsamýndaki binalara 25 yýla kadar mortgage uygulanacaðýný ifade ediyor.

Binalar için rezervasyon yaptýrmak isteyenlerin ise toplam ücretin yüzde 25'ini kapora olarak ödemeleri gerekiyor. Ýnci Adasý'nda ev sahibi olmak isteyen yabancýlara ise diðer bölge ülkelerinin aksine ilk defa toprak sahibi olma hakký tanýnýyor. Bundan önce yabancýlarýn toprak satýn almasý yasaktý. Ada üzerinde ev sahibi olan yabancýlara ve birlikte yaþayacaklarý aile mensuplarýna ömür boyu geçerli olmak üzere özel bir vize verilecek.
Kaynak: Sabah